foto 1 foto 2

Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
 

Tradiční lidová kultura je nedílnou součástí kulturního bohatství naší země. Čím pestřejší a různorodější z hlediska národopisného toto území je, tím rozsáhlejší kulturní dědictví v oblasti lidových řemesel, zvyků, obyčejů a dalších projevů lidové kultury může nabídnout. Území Jihomoravského kraje je z hlediska lidové kultury a etnografie pozoruhodným regionem. Setkávají se zde národopisné oblasti Slovácka, Hanáckého Slovácka, Horňácka, část Hané, přechodná oblast mezi Horáckem a Podhoráckem zvaná Brněnsko s oblastmi novoosídleneckého pohraničí na Mikulovsku a Znojemsku. Nepřekvapí proto bohatost tohoto regionu na projevy tradiční lidové kultury, jejíž součástí je i tradiční rukodělná výroba, kterou je třeba chránit a povědomí o ní šířit tak, aby mohla být zachována pro budoucí generace.


Jedním z projevů této snahy a aktivním zapojením Jihomoravského kraje do péče o lidové kulturní dědictví je zřízení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. K tomuto aktu došlo usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 11311/12/R154 dne 8. března 2012. Současně se zřízením titulu byly schváleny i pravidla pro jeho udělování - Zásady pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“. Tímto krokem se Jihomoravský kraj připojil k výzvě UNESCO „Žijící lidské poklady“ a navázal také na již od roku 2001 každoročně udělovaný celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“. Došlo tak k naplnění dvou usnesení vlády České republiky, k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory z roku 2001 a ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice z roku 2003.


Titul je určen osobám, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti. Vynikají v oborech rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim hrozí zánik.


První tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byly Jihomoravským krajem uděleny v roce 2012.


Proces, na jehož počátku stojí podání návrhu na udělení titulu a který je završen slavnostním předáním titulu nominovaným, je podrobně popsán v Zásadách pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“. Termínem pro podávání návrhů je 30. září každého roku, titul je potom nominovaným udělen na přelomu jara a léta roku následujícího. Návrhy mohou podávat v daném oboru působící vědecké a odborné instituce, fyzické osoby a občanská sdružení, vedle nich také všechny orgány územní samosprávy. Jejich návrhy jsou zpracovány Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, působícího v rámci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, a předány k posouzení odborné komisi. Na základě doporučení komise je pak titul udělen těm, kteří nejlépe splňují stanovené podmínky. Získání titulu jeho držitele opravňuje k užívání ochranné známky Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, a to ve spojení s výrobky, za které tento titul obdržel. 

 

       
 

Zásady pro udílení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje" (pdf,  469 kB)

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“

    Obor tradiční rukodělné výroby Rok udělení titulu
1 Růžena Kozumplíková Pletení z orobince 2012
2 Bohumil Šikula Bednář 2012
3 Dagmar Čechová Perníkové pečivo 2013
4 Alexandra Kaňovská Výroba keramiky - fajáns 2013
5 Miroslav Urban Ruční tkadlec 2013
6 Marie Čiháková Blatnické kraslice 2014
7 Iva Novotná Zpracování ovčí vlny 2014
8 Věra Šmídová Lidová výšivka  2014
9 Anna Búřilová Dekorativní perník z formy 2015
10 Zdeňka Zábojová Ruční tkadlena 2015
11 Marie Žáková Batikované kraslice 2015
12 Markéta Maláníková Lidová výšivka 2016
13 Marie Pachtová Kraslice zdobené slaměnou intarzií 2016
14 Danuška Partyková Vizovické pečivo - tradiční tvary s lidovou symbolikou  2016

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ ocenění v roce 2012


Růžena Kozumplíková


Paní Růžená Kozumplíková z Blatnice pod Svatým Antonínkem obdržela titul za tradiční výrobky v oboru pletení z orobince. Z odrůdy orobinec úzkolistý, který si rodina paní Kozumplíkové sama sklízí a upravuje, vyrábí kabele, sotůrky, rohože a další výrobky. Svým řemeslem navazuje na místní dlouholetou tradici, která je dnes, vzhledem k nedostatku základní suroviny, v ohrožení.

 

Ukázky výrobků - Růžena Kozumplíková (pdf, 1,262 MB)


Bohumil Šikula


Pan Bohumil Šikula z Kyjova byl titulem oceněn za své dovednosti v oboru bednářském, jednom z nejstarších lidských řemesel zpracovávajících a využívajících dřevo. Pan Šikula udržuje tradiční technologii výroby i tvar výrobků a vyrábí téměř celý sortiment bednářského zboží, čímž se odlišuje od jiných bednářů. Mezi jeho výrobky patří kupříkladu sudy věderní (56 l) a dvouvěderní (112 l), kadečky, škopky s dřevěnými uchy, kádě, transportní sudy, nálevky, putny – na vodu, na napájení dobytka, zádové, dále konve na vodu, fasky, lejty na močůvku, máslenky nebo vany a vaničky.

 

 

Ukázky výrobků - Bohumil Šikula (pdf, 1,044 MB)
 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ ocenění v roce 2013


Dagmar Čechová


Paní Dagmar Čechové z Veselí nad Moravou byl titul udělen za výrobky tradičního perníkového pečiva z formy. Díky svým profesním znalostem se dopracovala k vlastní technologii složení a výroby perníkového těsta, blížícího se původním recepturám. Vysoké úrovně perníkové produkce pak dosahuje díky kvalitním formám, nazývaným kadluby, které si paní Čechová sama vyřezává. V tvarosloví perníků navazuje na staré motivy – ztvárňuje postavy čertů, andělů, jezdců na koních ad.

 

Ukázky výrobků - Dagmar Čechová (pdf, 994 kB)
 


Alexandra Kaňovská


Paní Alexandra Kaňovská z Dubňan se již od 70. let minulého století věnuje výrobě keramiky. Za svou práci v oboru výroby fajáns, kopií zlidovělé, novokřtěnecké a habánské fajáns, obdržela titul v roce 2013. Dílna, kterou založila v roce 1980 společně s manželem, produkuje jak kopie fajánsí, tak vlastní tvary, u nichž dekory navazují na tradiční výrobu fajánsí na Moravě. Paní Kaňovská rovněž vytváří kopie novokřtěneckých i zlidovělých fajánsí. Výrobky jsou například talíře, misky, džbánky, lahve na víno, zvonky a další užitná i dekorativní keramika.

 

 

Ukázky výrobků - Alexandra Kaňovská (pdf, 1,277 MB)
 


Miroslav Urban


Panu Miroslavu Urbanovi z Malé Vrbky byl titul udělen za tradiční výrobky v oboru ručního tkalcovství. Pan Urban tká na stavu z roku 1854 typickém pro oblast Horňácka. Jako materiál používá len, bavlnu, konopí a vlnu. Mimo tradiční krojové součástky (ženská opléčka, mužské tkané zástěry) vyrábí různé dečky, prostírky nebo činovať na polštáře. Služeb pana Urbana využívají národopisné soubory z blízka i z daleka.

 

 

Ukázky výrobků - Miroslav Urban (pdf, 1,604 MB)

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ ocenění v roce 2014
 

Marie Čiháková

 

Paní Marie Čiháková z Blatnice pod Svatým Antonínkem obdržela titul za své umění při výrobě tradičních blatnických kraslic. Při výrobě kraslic, které se věnuje od roku 1977, navazuje na tradici blatnických kraslic, ježse v Blatnici malovaly v druhé polovině 19. století až do roku 1940. Specifikem blatnických kraslic je postupné vytváření vzoru pomocí vosku nanášeného kreslící tyčinkou na jednotlivé barevné vrstvy – od bílého základu, přes žlutou, červenou až k nejtmavší, černé barvě. Paní Čiháková využívá původní přírodní barvy, které si sama připravuje, a na kraslice maluje tradiční staré vzory.

 


 

Ukázky výrobků - Marie Čiháková (pdf, 1,5 MB)

 

Iva Novotná

 

Paní Ivě Novotné z Hodonína byl titul udělen za dodržování tradičních technologií a postupů při zpracování ovčí vlny. S textilní výrobou se díky rodinnému zázemí setkávala již od dětství. Zpracování vlny a různým textilním technikám se však začala intenzivně věnovat od roku 2002, kdy si zakoupila kolovrátek a dva tkalcovské stavy a naučila se příst a tkát podomácky zpracovanou ovčí vlnu. Od roku 2008 paní Novotná sama pořádá kurzy ve zpracování ovčí vlny a zúčastňuje se předváděcích akcí.

 

 

Ukázky postupu výroby a výrobků - Iva Novotná (pdf, 1,8 MB)

 

Věra Šmídová

 

Paní Věře Šmídové z Veselí nad Moravou byl titul udělen za její umění při výrobě tradiční výřezové výšivky. Tvorbě tradiční veselské výřezové výšivky se věnuje od 70. let 20. století. Díky důkladnému studiu starých dochovaných výšivek ve sbírkách muzeí se paní Šmídová seznámila s tradičními technikami a vzory, které byly v minulosti při výrobě výšivek používány. Své poznatky se rozhodla předávat dál a stala se zakládající členkou kroužku vyšívání a paličkování ve Veselí nad Moravou. 

 

 

Ukázky výrobků - Věra Šmídová (pdf, 2 MB)
 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ ocenění v roce 2015

 

Anna Búřilová

 

Paní Anna Búřilová se výrobě dekorativního perníku z formy začala plně věnovat kolem roku 2000, avšak ke kreativním činnostem měla díky své mamince vždy velmi blízko. K tvorbě tradičního dekorativního perníku ji inspirovalo několik starých perníkových forem, které se zachovaly v její rodině. V současné době je její perník profesionálně zvládnutý tak, že se stává vyhledávaným zbožím nejen u nás, ale i v zahraničí. Technologie jeho výroby se stala rodinným tajemstvím.

Ukázky výrobků - Anna Búřilová (pdf, 920 kB)
 

Zdeňka Zábojová

 

Paní Zdeňka Zábojová se práci v oblasti textilní výroby věnuje už od mládí. Vyučila se pánskou krejčovou, později získala kvalifikaci tkadlena na ručním stavu. Navazuje na tradici ruční výroby vlněných vlasových koberců, započatou ve 20. letech v Letovicích. Spolu s dalšími členy rodiny, kteří technologii výroby koberců také znají a ovládají, je paní Zábojová jediná na území České republiky, kdo uchovává tradiční ruční výrobu vlněných vlasových koberců.

Ukázky výrobků - Zdeňka Zábojová (pdf, 1 133 kB)

 

Marie Žáková

 

Paní Marie Žáková se výrobě tradičních batikovaných kraslic věnuje od roku 1965, kdy se přivdala do obce Vnorovy, která je uměním místních krasličářek pověstná. Technika batiky je považována za nejstarší a nejrozšířenější na našem území. Spočívá v postupném nanášení barev od nejsvětlejší po nejtmavší a jejich překrývání roztaveným voskem. Oporou při práci je paní Žákové její manžel a obě dcery, které svému umění rovněž naučila.

Ukázky výrobků - Marie Žáková (pdf, 1 367 kB)

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ ocenění v roce 2016

 

Markéta Maláníková

 

Paní Markéta Maláníková se věnuje zhotovování podlužáckých krojových součástek. Ke krejčovskému řemeslu ji přivedli prarodiče, od nichž také převzala střihy a vzory výšivek. Ve své práci se snaží o maximální dodržení krojové čistoty a o zachování původních technik ručního šití a vyšívání. Paní Maláníková vyrábí především červenice, mužské kalhoty z červeného sukna opatřené tradiční výšivkou, ale také další části tradičního podlužáckého kroje.

 

Ukázky výrobků - Markéta Maláníková (pdf, 1,5 MB)


Marie Pachtová

 

Paní Marie Pachtová se výrobě kraslic zdobených slámou, tzv. hanáckých kraslic, věnuje již dlouhá desetiletí. Vztah k lidové kultuře u ní v dětství formovala babička a následně učitelka ručních prací, od níž se paní Pachtová naučila nejen technice zdobení kraslic tzv. slaměnou intarzií, ale převzala po ní činorodou snahu o oživení hanáckých lidových tradic. Vedle zdobení kraslic se paní Pachtová věnuje také zhotovování obřadního pečiva z kynutého těsta, zejména hanáckých svatebních koláčů. Více než čtyři desítky let působí paní Pachtová jako vedoucí Dětského folklorního souboru Klebetníček Vyškov.

Ukázky výrobků - Marie Pachtová (pdf, 1,3 MB)


Danuška Partyková

 

Paní Danuška Partyková se profesionální výrobou vizovického pečiva začala zabývat již na počátku 80. let minulého století. Prezentuje se především figurální tvorbou, krojovými figurkami, prvky z přírody, tematickými celky inspirovanými dětstvím a ročními obdobími. Titul byl paní Partykové udělen za část tvorby, u níž vychází z tradičních tvarů s lidovou symbolikou.

 

Ukázky výrobků - Danuška Partyková (pdf, 2,2 MB)


Užitečné odkazy:

Tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2015 byly slavnostně předány v Kunštátě 

Tisková zpráva k udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2014

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - Regionální pracoviště pro lidovou kulturu v Jihomoravském kraji (nové okno prohlížeče)

Ministerstvo kultury ČR - ocenění Nositel tradice lidových řemesel (nové okno prohlížeče)

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici - ocenění Nositel tradice lidových řemesel (nové okno prohlížeče)