foto 1 foto 2

Usnesení z 42. schůze RJMK 24.11.2005

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
 
VÝPIS
USNESENÍ
ze 42. schůze Rady Jihomoravského kraje
konané dne 24.11.2005
v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno
 
Bod č. 1 programu – Zahájení
 
Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.
 
Ověřovatelé zápisu ze 42. schůze Rady Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2442/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
schvaluje za ověřovatele zápisu ze 42. schůze Rady Jihomoravského kraje
JUDr. Marii Cackovou a RNDr. Igora Poledňáka.
 
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
Program 42. schůze Rady Jihomoravského kraje:
 
Usnesení 2443/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
schvaluje upravený program 42. schůze Rady Jihomoravského kraje:
 
1.            Zahájení
2.            Kontrola plnění úkolů
3a.    Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „VVTL plynovod DN 700 PZP Dolní Dunajovice – KS 8 Břeclav, okr. Břeclav“ podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.  
3b.    Vyjádření Jihomoravského kraje k dokumentaci záměru „JAVE Velké Němčice – výkrm kuřat“, v k.ú. Velké Němčice, okr. Břeclav podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.
3c.    Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav - aktualizace“, k.ú Břeclav, okr. Břeclav podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.
4.            Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje
5.            Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok 2006
6.            Smlouva o výpůjčce a smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce
7.            Harmonogram zasedání ZJMK na I. pololetí roku 2006
8.            Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. – 3. čtvrtletí 2005
9.            Schválení rozpočtových opatření provedených RJMK v období od 23.9.2005
do 10.11.2005
10.        Nezařazen
11.        Souhlas s využitím prostředků z dotací a z fondů kraje z roku 2005 v rozpočtu roku 2006
12.        Změna statutů účelových peněžních fondů JMK
13a. Rozpočtové opatření č. 268, č. 269, č. 270, č. 271, č. 272, č. 273, č. 274, č. 280, č. 281, č. 282 Návrh na změnu č. 443, č. 445, č. 447, č. 449, č. 450, č. 451, č. 454, č. 459, č. 467, č. 468, č. 469, č. 470, č. 471 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005           
13b. Návrh na změnu č. 501 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
13c. Rozpočtové opatření č. 275, č. 276, č. 277, č. 278, č. 279 Návrh na změnu č. 462, č. 463, č. 464, č. 465, č. 466 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
14.        Nezařazen
15.        Úvěrový investiční program JMK – podání 1. žádosti o čerpání JMK Evropské investiční bance
16.        Jmenování zástupce Jihomoravského kraje v odborné komisi pro ochranu spotřebitele v Jihomoravském kraji
49.        Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Instalace zvukových majáčků pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“
50.        Schválení ekonomických podkladů pro uzavření dodatku č. 7 smlouvy o ZVS se společností České dráhy, a.s.
51.        Schválení záměrů vypůjčit majetek Jihomoravského kraje vybudovaný v rámci projektu SROP „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému“
52.        Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
53.        Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace SÚS JMK pro rok 2005
17.        Nezařazen
18.        Nezařazen
19.        Grantové schéma opatření 1.1 – 2. výzva
20.        Účast Jihomoravského kraje na veletrhu „URBIS INVEST 2006“
21.        Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v roce 2006
22.        Dotace z FŽP JMK – odpadové hospodářství
23.        Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku
24.        polupráce s Lodžským vojvodstvím
25.        Výstava prací dětí žadatelů o azyl v prostorách KrÚ JMK
26.        Schválení výzvy k podávání námětů na projekty v oblasti integrace cizinců
27.        Schválení zahraniční pracovní cesty představitele JMK do Maďarské republiky ve dnech 6. – 7. 12. 2005
28.        Schválení zahraniční pracovní cesty představitele Jihomoravského kraje do Slovenské republiky dne 17. 12. 2005
29.        Zájmové sdružení „Jihomoravské nadační centrum“
30.        Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče
31.        Dodatek ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory v rámci I. Kola výzvy grantového schématu Jihomoravského kraje v rámci opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji“
32.        Zabezpečení realizace dotačního řízení na víceleté období na počátku roku 2006 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb
33.        Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje Svazu Romů
v Břeclavi
34.        Nezařazen
35.        Personální změny v Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace
36.        Informativní zpráva k Otevřenému dopisu Zastupitelstvu JMK ve věci územního plánování Břeclavska a v souvislosti s dotazy, podněty a připomínkami RNDr. Mojmíra Vlašína k pořizování "Územního plánu velkého územního celku Břeclavska"
37.        Grantové a dotační programy pro územní plány obcí
38.        Změna stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví na rok 2005
39.        Informativní zpráva o výsledku kontroly Finančního úřadu Brno – venkov v Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci
40.        Informativní zpráva o výsledku kontroly Finančního úřadu v Hodoníně v Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci – rozhodnutí o prominutí uložených odvodů a částečném prominutí penále
41.        Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – zadávání zakázky nestavební akce „Zakoupení aktivních antidekubitních matrací“
42.        Dětská ozdravovna Křetín, příspěvková organizace – zadávání veřejné zakázky vč. zadávacích podmínek stavební akce „Stavební úpravy objektu Sýpka“
43.        Nájemní smlouvy Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
44.        Příděl z rozpočtu Jihomoravského kraje do Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví
45.        Změna závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
46.        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví
47.        Zabezpečení lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji v roce 2006
48.        Nezařazen
54.        Město Znojmo – změna termínu čerpání dotace na opravu střechy rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě
55.        Účelový finanční příspěvek z Programu regenerace – z rozpočtu Města Mikulova
56.        Poskytnutí dotace Pavlu Esterkovi, Mutěnice, IČ 49419790
57.        Poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Jedovnice
58.        Poskytnutí dotace A-Z Agentuře Znojemia, s.r.o.
59.        Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k zajištění přípravy a účasti sportovní reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Královehradeckém kraji v roce 2006
60.        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
61.        Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje
62.        Schválení změn závazných ukazatelů – odvodů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v roce 2005
63.        Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve III.čtvrtletí 2005
64.        Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – Dům dětí a mládeže Vyškov
65.        Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – SOŠ zahradnická a SOU, Rajhrad, Masarykova 198
66.        Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce – projekt VIP Kariéra
67.        Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463
68.        Změny movitého majetku – prodej čistícího stroje Frimair Mach a automatické pračky PAC 121 školskou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106, zřízenou Jihomoravským krajem
69.        Návrh na vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Dětského domova, Tišnov, Purkyňova 1685
70.        Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127
71.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Gymnázium, Brno, Křenová 36
72.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735
73.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
74.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
75.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
76.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - VOŠ, SOŠ a SOU, Bzenec, náměstí Svobody 318
77.        Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
78.        Zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení
79.        Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
80.        Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení-Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
81.        Stanovisko pro Obchodní a hotelovou školu s.r.o. se sídlem v Brně, Bosonožská 9
82.        Stanovisko pro Moravské gymnázium Brno s. r. o.
83.        Stanovisko pro Gymnázium Globe, s. r. o. (Gymnázium Líšeň, s.r.o.)
84.        Stanovisko pro Obchodní akademii ELDO, o. p. s., Brno, Střední 59
85.        Stanovisko pro SOU tradičních řemesel, spol. s r.o., Brno, Střední 59
86.        Stanovisko pro SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.
87.        Stanovisko pro Městskou střední odbornou školu, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
88.        Stanovisko pro Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Brno, Kamenomlýnská 2
89.        Stanovisko pro Hotelovou školu Mikulov, spol. s r.o. se sídlem Sedlec 101, 691 21 Sedlec
90.        Stanovisko pro Soukromou střední průmyslovou školu Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
91.        Stanovisko pro Veřejně správní akademii - vyšší odbornou školu, s.r.o. se sídlem v Brně, Filipínského 1
92.        Odůvodnění odporu proti platebnímu rozkazu j.č. 33 C 116/2005-7
93.        Souhlasné prohlášení k nemovitostem v k.ú. Solanec pod Soláněm
94.        Informativní zpráva o stavu prodeje nemovitostí v k.ú. Diváky
95.        Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Diváky
96.        Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v k.ú. Bohunice
97.        Záměr bezúplatného nabytí pozemků p.č. 543/30, p.č. 545 a p.č. 547/2 v k.ú. Ruprechtov
98.        Žádost o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1528/1 v k.ú. Zbýšovu Oslavan
99.        Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí z vlastnictví Obce Vranov nad Dyjí do vlastnictví Jihomoravského kraje
100.    Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 3750/5 a p.č. 3750/12 v k.ú. Nikolčice z vlastnictví Obce Nikolčice do vlastnictví Jihomoravského kraje
101.    Žádost o bezúplatný převod pozemků pod silnicemi z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Jihomoravského kraje
102.    Úplatné nabytí pozemku p.č. st. 5207 v k.ú. Břeclav
103.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 6625/31 v k.ú. Židenice
104.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 3328/5 v k.ú. Vyškov
105.    Úplatné nabytí budovy hvězdárny v k.ú. Veselí nad Moravou
106.    Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK (I.)
107.    Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK (II.)
108.    Úplatné nabytí budovy bez čp/če, způsob využití garáž, na p.č. 5/2 v k.ú. Zábrdovice
109.    Úplatné nabytí budov č.p. 1126 a č.p. 2104, pozemků p.č. st. 1218/1 a p.č. st. 1879 v k.ú. Břeclav
110.    Úplatný převod budovy č.p. 1159 na p.č. 1093/14, pozemku p.č. 1093/14 a pozemku p.č. 1093/18 v k.ú. Mistřín
111.    Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Kníničky
112.    Úplatný převod pozemku p.č. 48/2 v k.ú. Mikulov na Moravě
113.    Úplatný převod pozemku p.č. st. 304 a budovy bez čp/če – garáž na p.č. st. 304 v k.ú. Předklášteří
114.    Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Bystrc
115.    Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Hodonín
116.    Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1082/30 v k.ú. Tvarožná a uznání vlastnického práva Obce Jiříkovice k pozemku p.č. 350/5 v k.ú. Jiříkovice
117.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hodonín
118.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Znojmo - město
119.    Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3409/1 KN a p.č. 3409/2 KN k.ú. Znojmo - město
120.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běhařovice
121.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhřice u Kyjova
122.    Bezúplatné nabytí pozemků v okrese Břeclav
123.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Veselí – Předměstí ( I)
124.    Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Veselí – Předměstí (II)
125.    Bezúplatný převod pozemku p.č. 1091/2 v k.ú. Benešov u Boskovic Obci Benešov
126.    Bezúplatný převod pozemku p.č. 3198/2 v k.ú. Orlovice Obci Orlovice
127.    Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hodonín
128.    Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov
129.    Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Letovice
130.    Bezúplatný převod pozemku p.č. 4408/36 v k.ú. Znojmo - město
131.    Bezúplatný převod silnice I/19 s pozemky do vlastnictví ČR – ŘSD ČR
132.    Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Renate Jaworski
133.    Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností ČESKÝ TELECOM, a.s. (k.ú. Rešice)
134.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a p. Liborem Alexou a sl. Ivou Trimmlovou
135.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Pravlov
136.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Němčičky
137.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu
138.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a manželi Stejskalovými
139.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Veverská Bítýška
140.    Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a E.ON Distribuce, a.s. (k.ú. Modřice)
141.    Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
142.    Město Hustopeče – změna účelu čerpání dotace
143.    Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
144.    Smlouvy o postoupení pohledávek a Smlouva o uhrazení pohledávek
145.    Vyčlenění finančních prostředků na dotační programy
146.    Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – změna složení hodnotící komise nestavební akce - Rekonstrukce a dostavba (projektová dokumentace)
147.    Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací - odpadové hospodářství
148.    Schválení zahraniční cesty představitele Jihomoravského kraje do Nizozemského království ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2005
149.    Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2
150.    Text dopisu člena Rady Jihomoravského kraje
151.    Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace – investiční záměr a zadávání zakázky vč. zadávacích podmínek nestavební akce „Pořízení 3 ks přenosných defibrilátorů s příslušenstvím“
152.    Spolupráce s RRA Šumadije a Pomoravlje
153.    Informace ve věci kompetenčního sporu o zajištění lékařské služby první pomoci projednávané před Ústavním soudem
154.    Uložení odvodu peněžitých prostředků za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech
155.    Vyhodnocení zadávacího řízení na odstranění stavby
 
H: 11 – 0 – 0
 
 
Bod č. 2 programu – Kontrola plnění úkolů
 
Usnesení 2444/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) bere na vědomízprávu o plnění úkolů vyplývajících ze schůzí Rady Jihomoravského kraje,
 
b)schvaluje změnu termínu u úkolu R 36/67b z 15.11.2005 na 30.11.2005.
 
H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 3a programu – Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „VVTL plynovod DN 700 PZP Dolní Dunajovice – KS 8 Břeclav, okr. Břeclav“ podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
 
Usnesení 2445/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
·                    s c h v a l u j e v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, text vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „VVTL plynovod DN 700 PZP Dolní Dunajovice – KS 8 Břeclav, okr. Břeclav“ podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.:
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru „VVTL plynovod DN 700 PZP Dolní Dunajovice – KS 8 Břeclav, okr. Břeclav“ bez připomínek.                                                                                                                                                                    H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 3b programu – Vyjádření Jihomoravského kraje
k dokumentaci záměru „JAVE Velké Němčice – výkrm kuřat“, v k.ú. Velké Němčice, okr. Břeclav podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
 
Usnesení 2446/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e  v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, text vyjádření Jihomoravského kraje k dokumentaci záměru „JAVE Velké Němčice – výkrm kuřat“, v k.ú. Velké Němčice, okr. Břeclav podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb.:
Jihomoravský kraj posoudil předloženou dokumentaci záměru „JAVE Velké Němčice – výkrm kuřat“, v k.ú. Velké Němčice, okr. Břeclav. Vzhledem k projektované kapacitě záměru, která je v rámci kraje mimořádná, a s ohledem na nesouhlasná vyjádření obce a občanů vyslovená mj. formou petice požaduje, aby zpracovatel posudku věnoval zvýšenou pozornost možným negativním dopadům na zdraví a pohodu obyvatel okolních obcí zejména v souvislosti s emisemi amoniaku a pachových látek z vlastního chovu a z aplikace statkových hnojiv.                                                                                    H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 3c programu – Vyjádření Jihomoravského kraje
k oznámení záměru „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav - aktualizace“, k.ú Břeclav, okr. Břeclav podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.
 
Usnesení 2447/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e  v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, text vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav-aktualizace“, k.ú Břeclav, okr. Břeclav podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.:
Jihomoravský kraj nemá k předloženému oznámení záměru „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav“, k.ú Břeclav, okr. Břeclav žádné připomínky a nepožaduje jeho další projednávání ve smyslu uvedeného zákona.                                                                                                                                                                                                                   H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 4 programu – Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2448/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) bere na vědomí podněty adresované Radě Jihomoravského kraje, doručené v období od 8.11.2005 do 21.11.2005,
 
b) ukládá odboru majetkovému předložit Radě Jihomoravského kraje k projednání materiál k žádosti města Židlochovice,                                                                                                                                                                                               T: 8.12.2005  
 
c) ukládá odboru kultury a památkové péče připravit odpověď na žádost Římskokatolické farnosti Kněždub o spolufinancování rekonstrukce elektroinstalace v kostele sv. Anny
v Tvarožné Lhotě.                                                                                                                                                                                                                                       T: 1.12.2005  
 
d) ukládá odboru kancelář hejtmana předložit Radě Jihomoravského kraje k projednání materiál k žádosti obce Žďárná.                                                                                                                                                                                                                   T: 1.12.2005  
 
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 5 programu – Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok 2006
 
Usnesení 2449/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu JMK schválit pro rok 2006 podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, neuvolněným členům Zastupitelstva JMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 250,- Kč/hod s tím, že bude postupováno podle Zásad pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva JMK, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni schválených usnesením
č. 854/03/Z22 ze dne 18. 12. 2003.
                                                                                                          T: od 1. 1. 2006 průběžně                                                                                                                H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 6 programu – Smlouva o výpůjčce a smlouva
o budoucí smlouvě o výpůjčce
 
Usnesení 2450/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e   návrh smlouvy o výpůjčce mezi Jihomoravským krajem jako půjčitelem a Statutárním městem Brnem jako vypůjčitelem, která tvoří přílohu č. 1a zápisu a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi Jihomoravským krajem jako budoucím půjčitelem a Statutárním městem Brnem jako budoucím vypůjčitelem, která tvoří přílohu
č. 1b zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 7 programu – Harmonogram zasedání ZJMK na
I. pololetí roku 2006
 
Usnesení 2451/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na  I. pololetí roku 2006, v těchto termínech:  
23.2., 27.4. a 15.6.2006.                   
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 8 programu – Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. – 3. čtvrtletí 2005
 
Usnesení 2452/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
·                    a) schvaluje informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. – 3. čtvrtletí 2005,
·                     
·                    b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. – 3. čtvrtletí 2005.
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 9 programu – Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období
od 23.9.2005 do 10.11.2005
 
Usnesení 2453/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit na základě § 35 odst. 2) písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje v období od 23.9.2005 do 10.11.2005 dle přílohy č. 2 zápisu.                                                                                                               
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 13a programu – Rozpočtové opatření č. 268,
č. 269, č. 270, č. 271, č. 272, č. 273, č. 274, č. 280,
č. 281, č. 282 Návrh na změnu č. 443, č. 445,
č. 447, č. 449, č. 450, č. 451, č. 454, č. 459, č. 467, č. 468, č. 469, č. 470, č. 471 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
 
 
Usnesení 2454/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a) provádí v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
 
1)   změnu č. 443 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy                                         č. 3a zápisu z důvodu zvýšené potřeby zadávání zakázek na znalecké posudky a geometrické plány odborem majetkovým
 
2)  rozpočtové opatření č. 268 následovně:
·      snížení rozpočtu výdajů v § 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení
     o částku                                                                                                         15 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému o částku                                                                                                           15 tis. Kč
 3) změnu č. 445 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3b zápisu z důvodu zabezpečení finančních prostředků na občerstvení pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému 
 
4)  rozpočtové opatření č. 269 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
                  o částku                                                                                                      300 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
            o částku                                                                                                      290 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
     o částku                                                                                                        10 tis. Kč
5)  změnu č. 447 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3c zápisu  z důvodu poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti využití volného času dětí a mládeže
 
6)   rozpočtové opatření č. 270 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
o částku                                                                                                      950 tis. Kč
·        zvýšení  rozpočtu výdajů v § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
o částku                                                                                                        40 tis. Kč
·        zvýšení  rozpočtu výdajů v § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost                               o částku     180 tis. Kč
·        zvýšení  rozpočtu výdajů v § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
o částku                                                                                                      230 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2140 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
o částku                                                                                                      200 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2231 – Vodní cesty o částku                             200 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3312 – Hudební činnost o částku                      100 tis. Kč
7)   změnu č. 449 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3d zápisu z důvodu poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu JMK vybraným subjektům
 
8)   rozpočtové opatření č. 271 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
o částku                                                                                                      300 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2241 – Železniční dráhy
o částku                                                                                                      200 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly o částku           50 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
o částku                                                                                                        50 tis. Kč
9)      změnu č. 450 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3e zápisu z důvodu poskytnutí investičních dotací z rozpočtu JMK vybraným subjektům
 
10) rozpočtové opatření č. 272 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené                            o částku   730 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   o částku 100 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3316 – Vydavatelská činnost   o částku               50 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace                   o částku       520 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy o částku          20 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku                                                                    40 tis. Kč  
11) změnu č. 451 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3f zápisu z důvodu poskytnutí dotací z rozpočtu JMK
 
12) rozpočtové opatření č. 273 následovně:
·      snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
     o částku                                                                                                       415 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3429 – Ostatní zájmová činnost
     o částku                                                                                                       385 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3316 – Vydavatelská činnost
     o částku                                                                                                         30 tis. Kč
13) změnu č. 454 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3g zápisu z důvodu poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje
 
14) rozpočtové opatření č. 274 následovně:
·      snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
     o částku                                                                                                         50 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
     o částku                                                                                                         50 tis. Kč
 15) změnu č. 459 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3h zápisu z důvodu poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci
v Hodoníně 
 
16) rozpočtové opatření č. 280 následovně:
·        zvýšení rozpočtu financování v položce 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku                                                                                                             6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4316 – Domovy důchodců o částku                      6 tis. Kč
17) změnu č. 467 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3i zápisu z důvodu úhrady výdajů za zřízení věcného břemene z Fondu pro zdravotnictví a sociální věci JMK
 
18) rozpočtové opatření č. 281 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku  1 598 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3315 – Činnosti muzeí a galerií
o částku                                                                                                   1 598 tis. Kč
19) změnu č. 468 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3j zápisu z důvodu poskytnutí investičních dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci ISPROFIN pro Muzeum Brněnska, p.o.
 
20) změnu č. 469 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3k zápisu z důvodu zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci
 
21) rozpočtové opatření č. 282 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6223 – Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená
o částku                                                                                                      250 tis. Kč
·        zvýšení  rozpočtu výdajů v § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku     250 tis. Kč
22) změnu č. 470 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3l zápisu z důvodu úhrady nákladů spojených s nákupem darů u příležitosti konání významných akcí v Jihomoravském kraji
 
23) změnu č. 471 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 3m zápisu z důvodu úhrady vypracování znaleckého posudku
 
b) stanovuje
1) odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK odpovědným za čerpání výdajů z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2005 z § 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství, akce č.1287 – Podklady pro rozhodovací činnost - VH, a to do výše aktuálního provedeného rozpisu rozpočtu
 
2) odbor sociálních věcí odpovědným za čerpání výdajů z § 4316 – Domovy důchodců, akce č. 1121 – Operativní výdaje na jednorázové akce, do výše aktuálního provedeného rozpisu rozpočtu
 
c) ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtové opatření a změnu rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2005.
                                                                       T: 30.11.2005
                                                                                                                     H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 13b programu – Návrh na změnu č. 501 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
 
Usnesení 2455/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a) provádí v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, změnu č. 501 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 4 zápisu z důvodu úhrady výdajů na podporu hospodářsky slabého regionu,
 
b) ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat změnu rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2005.
                                                                                  T: do 30.11.2005
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 15 programu – Úvěrový investiční program JMK – podání 1. žádosti o čerpání JMK Evropské investiční bance
 
Usnesení 2456/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 17.10.2005
a) schvaluje
1.      Žádost o čerpání tranše č. 1 pro uvolnění finančních prostředků; formulář Žádosti
o čerpání tranše č.1 tvoří přílohu č. 5a zápisu,
 
2.      seznam dokumentů, jejichž doložením Evropské investiční bance je podmíněno čerpání první tranše finančních prostředků dle přílohy č. 5b zápisu,
 
3.      změnu závazného ukazatele projektu Modernizace silničního propojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1 - snížení celkové výše úvěru čerpaného od EIB na projekt
o 2 250 tis. Kč na částku 41 150 tis. Kč,
 
4.      změnu závazných ukazatelů projektu Výstavba a oprava komunikací ve vlastnictví JMK – zvýšení celkových nákladů projektu o 1 830 tis. Kč na částku 46 870 tis. Kč, zvýšení celkové výše úvěru čerpaného od EIB na projekt o 2 250 tis. Kč na částku 14 410 tis. Kč a změnu doby realizace projektu – prodloužení realizace do prosince roku 2005,
 
5.      změnu závazného ukazatele doba realizace projektu Rozvoj dopravní obslužnosti v JMK (IDS JMK 2. fáze) - změna termínu zahájení na listopad roku 2005,
 
6.      aktualizovaný přehled projektů, včetně závazných ukazatelů, financovaných z úvěru poskytnutého Evropskou investiční   bankou dle podmínek   textu smlouvy dle přílohy                     
č. 5c zápisu,
 
b) bere na vědomí
1. text právního posudku, který bude v souvislosti s podáním Žádosti o příděl č. 1 předkládán EIB; právní posudek tvoří přílohu č. 5d zápisu,
 
2. doklad o sestavení řídící jednotky projektu, který bude v souvislosti s podáním Žádosti
o příděl č. 1 předkládán EIB; doklad tvoří přílohu č. 5e zápisu,
 
3. Oznámení osob oprávněných k podpisu Žádostí o čerpání a Žádostí o příděl dle usnesení
č. 2166/05/R 37, které bude v souvislosti s podáním Žádosti o příděl č. 1 předkládáno EIB; Oznámení osob oprávněných k podpisu Žádostí o čerpání a Žádostí o příděl tvoří přílohu č. 5f zápisu,
 
c)      ukládá  
1. řídící jednotce projektu úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB zabezpečit vyjádření dotčených odborů vztahující se k získání veškerých podstatných schválení a souhlasů, provedení studie vlivu na životní prostředí a zásadním změnám parametrů jednotlivých projektů dle podmínek smlouvy s EIB pro uvolnění první tranše,
                                                                                                   Termín: 25.11.2005
 
2.      řídící jednotce projektu úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB zabezpečit vyjádření příslušných odborů vztahující se k soudním sporům JMK se zásadním vlivem na schopnost JMK plnit závazky dle smlouvy s EIB, vzniku a existenci zástavních práv dle podmínek smlouvy s EIB pro uvolnění první tranše,
                                                                                                   Termín: 25.11.2005
 
3.   řídící jednotce projektu úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB, zaslat Žádost o čerpání tranše č. 1 uvedenou v příloze č. 5a zápisu Evropské investiční bance, jakož i dokumenty vyžadované EIB k této žádosti,
                                                                                                   Termín: 30.11.2005
 
4. řídící jednotce projektu úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB vypracovat a předložit RJMK ke schválení text Prohlášení JMK dle bodu 1.04B smlouvy a Potvrzení dlužníka dle přílohy C2 smlouvy,
                                                                                                   Termín: 1.12.2005
 
5. řídící jednotce projektu úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB, předložit RJMK ke schválení přehled projektů, financovaných z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou, s doplněním názvů akcí tak, aby odpovídaly Etapě I Technického popisu.
                                                                                                    Termín: 22.12.2005                                                                                                                                 H: 11 – 0 – 0
 
 
Bod č. 49 programu – Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Instalace zvukových majáčků
pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“
 
Usnesení 2457/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
a) bere na vědomí zprávu ze dne 8. 11. 2005 o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Instalace zvukových majáčků pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“,
·                     
·                    b) schvaluje podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče JICOM, spol s r.o., Halouzkova 1763/140, 666 01 Tišnov, IČ 49432095, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Instalace zvukových majáčků pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“, které je přílohou č. 6a zápisu,
·                     
·                    c) schvaluje podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ŽS Brno, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed, IČ 46342796, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Instalace zvukových majáčků pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“, které je přílohou č. 6b zápisu,
·                     
d) schvaluje podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Instalace zvukových majáčků pro nevidomé v železničních stanicích a zastávkách“, které je přílohou
č. 6c zápisu a dle kterého je uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou společnost AK signal Brno, a.s., Plotní 6/56, 602 00 Brno, IČ 26245507.                                                                                                                                                                                                                                                  H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 50 programu – Schválení ekonomických podkladů pro uzavření dodatku č. 7 smlouvy o ZVS se společností České dráhy, a.s.
 
Usnesení 2458/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 a v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
a) z r u š u j e část b) usnesení č 2379/05/R 41 ze dne 10. 11. 2005, které bylo schváleno v tomto znění:
„b) Rada Jihomoravského kraje s c h v a l u j e finanční částku na úhradu prokazatelné ztráty z příslušného dodatku smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti drážní dopravou s Českými drahami, a.s. pro rok 2005 a to maximálně do výše 420 507 821 Kč.“,
 
b) s c h v a l u j e finanční částku na úhradu prokazatelné ztráty z  dodatku č. 7 smlouvy
o závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti drážní dopravou s Českými drahami, a.s. pro rok 2005 a to maximálně do výše 420 864 480 Kč.                  
 
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 51 programu – Schválení záměrů vypůjčit majetek Jihomoravského kraje vybudovaný v rámci projektu SROP „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravní systému“
 
Usnesení 2459/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu sustanovením § 18 odst. 1 zák.č. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění,
a) schvaluje záměr vypůjčit stavbu přestupní zastávky Křenovice, nacházející se na pozemku p.č. 545/3, ostatní plocha, v k. ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okres Vyškov, obci Křenovice,
 
b) schvaluje záměr vypůjčit přístřešek pro cestující v obci Březina, nacházející se na pozemku p.č. 316, v k.ú. Březina u Tišnova, obec Březina, okres Brno-venkov, obci Březina,
 
c) schvaluje záměr vypůjčitpřístřešek pro cestující v obci Řícmanice, nacházející se na pozemku p.č. 449, v k.ú. Řícmanice, obec Řícmanice, okres Brno-venkov, obci Řícmanice,
 
d) schvaluje záměr vypůjčitstavbu autobusové čekárny Deblín, ObÚ, nacházející se na pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Deblín, obec Deblín, okres Brno-venkov, obci Deblín,
 
e) schvaluje záměr vypůjčit stavbu přestupní zastávky Bukovina, rozcestí, včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 1111/2 a p. č. 1104/2 vše v k.ú. Křtiny, obec Křtiny, okres Blansko, obci Bukovina,
 
f) schvaluje záměr vypůjčitstavbu přestupního terminálu Modřice, smyčka – I. etapa, nacházející se na pozemcích p. č. 2267, p. č. 2266 a p. č. 2265 vše v k.ú. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, městu Modřice,
 
g) schvaluje záměr vypůjčitstavbu přestupního terminálu Sokolnice - Telnice, nacházející se na částech pozemků p. č. 1279/3, 1472/1, 1472/8, 1472/9, 1472/10 a 1484 rozdělených geometrickým plánem (GP č. 66/2005) v k.ú. Telnice, obec Telnice, okres Brno – venkov, obci Telnice,
 
h) schvaluje záměr vypůjčitstavbu točny autobusů IDS JMK Viničné Šumice, včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku p.č. 262/8, o výměře 706 m2 v k.ú. Viničné Šumice, obec Viničné Šumice, okres Brno-venkov, obci Viničné Šumice,
 
i) schvaluje záměr vypůjčitstavbupřestupní zastávky Blansko, nacházející se na pozemcích p. č. 452/4, p. č. 452/3 a p. č. st. 280/5, p. č. st. 280/1 vše v k.ú. Blansko, obec Blansko, okres Blansko, společnosti České dráhy, a.s.,
 
j) schvaluje záměr vypůjčit stavbu přestupního terminálu Zastávka, nacházející se na částech pozemků p. č. 759/1, 761/7, 761/9, 761/4, 762, 775, 779/2, 774/1, 773, 767, 1271/10 a 1272/1 rozdělených geometrickým plánem (GP č. 678-140/2005) v k.ú. Zastávka, obec Zastávka, okres Brno – venkov, obci Zastávka.                                                                                                                    
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 52 programu – Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 
Usnesení 2460/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění, doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
·                    a) schválit smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK – 2. etapa, uzavírané s obcemi, které jsou uvedeny v seznamu, který tvoří přílohu č. 7b zápisu ve znění, které je uvedeno v příloze č. 7a zápisu včetně částek, které se jednotlivé obce zavazují hradit podle čl. V. smlouvy,
·                     
b) s c h v á l i t   dodatky ke smlouvám o zajištění financování systému IDS JMK, uzavírané s obcemi, které jsou uvedeny v seznamu, který tvoří přílohu č. 7d zápisu ve znění, které je uvedeno v příloze č. 7c zápisu včetně částek, které se jednotlivé obce zavazují hradit podle čl. V. smlouvy.                                                                                                             
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 53 programu – Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace SÚS JMK pro rok 2005
 
Usnesení 2461/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění , doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
·                    a) schválit zvýšení závazného ukazatele - dotace na investice - pro příspěvkovou organizaci kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje o 71 910 tis. Kč z finančních prostředků úvěru EIB,
·                     
·                    b) stanovit příspěvkové organizaci kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje novou výši závazného ukazatele – dotace na investice 224 910 tis. Kč,
·                     
c) uložit řediteli Krajského úřadu JMK informovat ředitele p.o.k. SÚS JMK o změně závazného ukazatele.                     
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 19 programu – Grantové schéma opatření 1.1 –
2. výzva
 
Usnesení 2462/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, seznam projektů, které jsou určeny k financování, náhradních projektů a projektů nedoporučených k financování v rámci 2. výzvy grantových schémat Jihomoravského kraje ze Společného regionálního operačního programu v následujících opatřeních:
a) opatření 1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech JMK – drobní podnikatelé“,
b) opatření 1.1 „Podpora podnikání ve vybraných regionech JMK – malé a střední podniky“
dle přílohy č. 8 zápisu.                                                                                                                                                                                                                    H: 11 – 0 – 0
 
Bod č. 20 programu – Účast Jihomoravského kraje
na veletrhu „URBIS INVEST 2006“
 
Usnesení 2463/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a) schvaluje v souladu s § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, účast Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS 2006 v Brně ve dnech 25. – 29. 4. 2006,
 
b) schvaluje v souladu s § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, objednání výstavní plochy pro prezentaci JMK na veletrhu URBIS 2006 v částce 39 000,- Kč,
 
c) ukládá odboru regionálního rozvoje zabezpečit účast Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS 2006 v Brně ve dnech 25. – 29. 4. 2006.
                                                                                                                      H: 11 – 0 – 0
 
 
Bod č. 21 programu – Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v roce 2006
 
 
 
Usnesení 2464/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje 
·                    a) vzít na vědomí, že poskytování dotací na hospodaření v lesích v roce 2006 vyžaduje zvláštní úpravu mimo rámec Obecných pravidel pro poskytování finanční podpory na dotační programy,
·                     
b) schválit Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v roce 2006, která tvoří přílohu č. 9 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 22 programu – Dotace z FŽP JMK – odpadové hospodářství
 
Usnesení 2465/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací subjektům, na účel, ve výši a lhůtách uvedených v příloze č. 10a zápisu za podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 10b zápisu.                                                                  
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 23 programu – Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku
 
Usnesení 2466/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit převod finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
z § 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená, akce č. 1249 Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství ve výši 2 000 tis. Kč do Fondu zahraniční pomoci Jihomoravského kraje,
 
b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 28 odst. 2 a § 12 odst. 2 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit změnu závazného ukazatele spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz Konzervatoři, tř. Kpt. Jaroše 45, Brno na realizaci projektu „Setkání s hudbou“
o 20 tis. Kč.               
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 24 programu – Spolupráce s Lodžským vojvodstvím
 
Usnesení 2467/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, v platném znění,
·                     
·                    a) schvaluje realizaci projektu „Memoriál Vaška Fabiánka a Bořka Stříbrného – mezinárodní volejbalový turnaj v Brně s účastí družstva z Lodžského vojvodství“ uvedeného v příloze č. 11 zápisu,
·                     
b) schvaluje použití finančních prostředkůz rozpočtu Jihomoravského kraje (§ 6223, akce č. 1253 - Spolupráce s Lodžským vojvodstvím v Polské republice) do výše 50.000 Kč na úhradu ubytování a stravy družstva volejbalistek z Lodžského vojvodství (Polská republika), které se účastní mezinárodního volejbalového turnaje „Memoriál Vaška Fabiánka a Bořka Stříbrného“ ve dnech 27. – 30. 12. 2005 v Brně.                                                                                                                                                                                    H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 25 programu – Výstava prací dětí žadatelů o azyl
v prostorách KrÚ JMK
 
Usnesení 2468/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
a) schvaluje uspořádání výstavy prací dětí žadatelů o azyl v prostorách KrÚ JMK (hlavní foyer) ve dnech 13. 12. 2005 – 6. 1. 2006,
 
b) ukládá odboru vnějších vztahů zahájit jednání s osobami a subjekty, které se na uspořádání výstavy budou podílet, a zajistit přípravu této výstavy.                                       
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 26 programu – Schválení výzvy k podávání námětů na projekty v oblasti integrace cizinců
 
Usnesení 2469/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
schvaluje výzvu k podávání námětů na projekty v oblasti integrace cizinců a její zveřejnění na webových stránkách Jihomoravského kraje a zveřejnění informace o výzvě v Jihomoravských listech – příloze deníku Rovnost. Text výzvy tvoří přílohu č. 12 zápisu.                                                                                                                                                                                                                                                            H: 10 – 0 – 0
Bod č. 27 programu – Schválení zahraniční pracovní cesty představitele JMK do Maďarské republiky ve dnech
6 . - 7. 12. 2005
 
Usnesení 2470/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje, v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb.,        v platném znění a s ustanovením § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, 
·                    s c h v a l u j e zahraniční cestu náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igora Poledňáka do Györu v Maďarské republice ve dnech 6. – 7. prosince 2005.
                                                                                                                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 28 programu – Schválení zahraniční pracovní cesty představitele Jihomoravského kraje do Slovenské republiky dne 17.12.2005
 
Usnesení 2471/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje, v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb.,
 v platném znění a s ustanovením § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,
·                    s c h v a l u j e zahraniční cestu hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje Ing. Jaroslava Pospíšila a Mgr. Václava Božka do Slovenské republiky (Skalica) dne 17.12.2005.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 30 programu – Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče
 
Usnesení 2472/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 1, § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 
a) schválit změny závazných ukazatelů stanovených rozpočtem Jihomoravského kraje
na rok 2005 některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče následovně:
- snížení příspěvků na provoz bez účelového určení ve výši dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 13a zápisu,
·                    - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvkové organizaci, ve výši 1.905 tis. Kč na stavební akci „Výstavba výtahu“,
·                     
·                    b) schválit zvýšení přídělu z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 do Fondu
pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje o částku 1.905 tis. Kč ze zdrojů dle přílohy č. 13b zápisu,
·                     
·                    c) schválit pokrytí investiční dotace Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvkové organizaci,  na stavební akci „Výstavba výtahu“ ve výši 1.905 tis. Kč z finančních prostředků Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje.
                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 31 programu – Dodatek ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory v rámci I. kola výzvy grantového schématu Jihomoravského kraje v rámci opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji“
 
Usnesení 2473/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje   v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   s c h v á l i t   vzor Dodatku ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory v rámci I. kola výzvy grantového schématu Jihomoravského kraje v rámci opatření 3.2. „Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji“, který tvoří přílohu č. 14b zápisu, který bude uzavřen se subjekty uvedenými v příloze č. 14a zápisu.                                                                                   
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 32 programu – Zabezpečení realizace dotačního řízení na víceleté období na počátku roku 2006 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb
 
Usnesení 2474/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje   v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2006 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zařazených do systému financování na víceleté období, ve výši a způsobem uvedeným v příloze č. 15a zápisu za podmínek smlouvy, která tvoří přílohu č. 15b zápisu.
·                                           
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 33 programu – Vyúčtování dotace poskytnuté
z rozpočtu Jihomoravského kraje Svazu Romů v Břeclavi
 
Usnesení 2475/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb.,
 o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
u l o ž i t  odvod peněžních prostředků ve výši 234.900,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje Svazu Romů v Břeclavi dle přílohy č. 16a zápisu včetně penále vyčísleného v platebním výměru na penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 16b zápisu.
·                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 35 programu – Personální změny v Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace
 
Usnesení 2476/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm.i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    a) bere na vědomí rozhodnutí Ing. Bedřicha Macha, ředitele Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace, vzdát se funkce ředitele k 30. 11. 2005,
·                     
b) pověřuje s účinností od 1. 12. 2005 Ing. Blanku Drobiličovou zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace, do doby obsazení této funkce jmenováním na základě výběrového řízení,
 
c) ukládá odboru kancelář ředitele připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace, v termínu do 22.12.2005.                                                                                       
                                                                                                                                                                     H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 36 programu – Informativní zpráva k Otevřenému dopisu Zastupitelstvu JMK ve věci územního plánování Břeclavska a v souvislosti s dotazy, podněty a připomínkami RNDr. Mojmíra Vlašína k pořizování Územního plánu velkého územního celku Břeclavska
 
Usnesení 2477/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění,
projednala a bere na vědomí „Informativní zprávu“ ve věci územního plánování Břeclavska a zároveň odpověď na dotazy a připomínky pana RNDr. Mojmíra Vlašína, které uplatnil na 6. zasedání ZJMK dne 8.11.2005 dle přílohy č. 17 zápisu.                                                   
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 37 programu – Grantové a dotační programy pro územní plány obcí
 
Usnesení 2478/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a) bere na vědomí, že se město Šlapanice vzdává finančního příspěvku na zpracování územního plánu obce přiznaného na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu NÁVRH ZMĚN Č. 4 ÚPN SÚ ŠLAPANICE, uzavřené dne 7. 10. 2004 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a městem Šlapanice jako příjemcem. Návrh ukončení Smlouvy s městem Šlapanice je přílohou
č. 18a zápisu,
·                     
b) schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na úhradu nákladů projektu KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAŠOV, uzavřené dne 15. 8. 2005 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a obcí Rašov jako příjemcem v rámci dotačního programu „Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn“ z roku 2005, dle přílohy č. 18b zápisu,
 
c) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, převedení finančních prostředků rozpočtu roku 2005 z § 3635, akce 1138, položka 6341 ve výši 83 300,00 Kč do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2006 na realizaci financování dotačního programu „Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn“ z roku 2005 pro obec Ochoz u Brna,
 
d) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, převedení finančních prostředků rozpočtu roku 2005 z § 3635, akce 1069, položka 5321 ve výši 374 047,00 Kč do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2006 na realizaci financování dotačního programu „Příspěvek na digitální zpracování územních plánů obcí a jejich změn pro GIS“ z roku 2005,
 
e) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, převedení finančních prostředků rozpočtu roku 2005 z § 3635, akce 1075, položka 6119 ve výši 981 750,00 Kč a z § 3635, akce 1218, položka 6119 ve výši 1 130 500,00 Kč do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2006 na realizaci financování dotačního programu „Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn“ z roku 2005 pro projekty realizovatelné v roce 2006.                                                                                                           
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 38 programu – Změna stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví na rok 2005
 
Usnesení 2479/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 5 odst. l písm. a) nařízení vlády
č. 447/2000 Sb.,
·                    a) schvaluje změnu stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši
u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví na rok 2005, která je uvedena v příloze č. 19 zápisu,
·                     
·                    b) ukládá řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o změně objemu prostředků na platy v absolutní výši na rok 2005.
                                                                                  T: 20. 12. 2005                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 39 programu – Informativní zpráva o výsledku kontroly Finančního úřadu Brno - venkov v Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci
 
Usnesení 2480/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
a) bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu Brno-venkov v Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci, týkající se dotace ze státního rozpočtu na akci „Nemocnice Tišnov – rekonstrukce budovy“ a Zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu Brno-venkov v Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci, týkající se dotace ze státního rozpočtu na akci „Rekonstrukce vedení vody, odpadů a elektrorozvodů v budově nemocnice“,
 
b) ukládá řediteli Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace, MUDr. Bořku Semrádovi, podat zprávu o vyvození konkrétní odpovědnosti a o opatřeních přijatých k zamezení obdobných pochybení do 30. 1. 2006.                                                                                                                                                                                                H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 40 programu – Informativní zpráva o výsledku kontroly Finančního úřadu v Hodoníně v Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci – rozhodnutí o prominutí uložených odvodů a částečném prominutí penále
 
Usnesení 2481/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí dopis Ing. Igora Kalixe, ředitele Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, týkající se Rozhodnutí ministerstva financí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u investiční akce „Nemocnice Kyjov – severní křídlo“.                                                                                                                                                                                                                                                                   H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 41 programu – Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – zadávání zakázky nestavební akce „Zakoupení aktivních antidekubitních matrací“
 
Usnesení 2482/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl.VI. písm. a) Úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace,
a) souhlasí se zadáváním zakázky „Zakoupení aktivních antidekubitních matrací“ postupem dle ust. § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
 
b) souhlasí s návrhem zadávacích podmínek na zakázku „Zakoupení aktivních antidekubitních matrací“, které tvoří přílohu č. 20 zápisu.                                                                                                  
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 42 programu – Dětská ozdravovna Křetín, příspěvková organizace – zadávání veřejné zakázky vč. zadávacích podmínek stavební akce „Stavební úpravy objektu Sýpka“
 
Usnesení 2483/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VI. písm. a) Úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 
a) souhlasí se zadáváním veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu Sýpka“ Dětskou ozdravovnou Křetín, příspěvkovou organizací dle § 42 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
 
b) souhlasí   s návrhem  zadávacích podmínek na veřejnou zakázku Dětské ozdravovny Křetín, příspěvkové organizace, „Stavební úpravy objektu Sýpka“,které tvoří přílohu č. 21a zápisu,
 
c) souhlasí s návrhem složení hodnotící komise  pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Dětské ozdravovny Křetín, příspěvkové organizace, „Stavební úpravy objektu Sýpka“, který tvoří přílohu č. 21b zápisu.                                                                  
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 43 programu – Nájemní smlouvy Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
 
Usnesení 2484/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) a l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. V. odst. C bod 4 písm. b) Úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
·                    a) souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace a MUDr. Milanem Kovandou, na dobu pěti let, tj. od 01. 03. 2006 do 28. 02. 2011, která je přílohou č. 22a zápisu,
·                     
·                    b) souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace a MUDr. Martou Henkovou, na dobu pěti let, tj. od 01. 03. 2006 do 28. 02. 2011, která je přílohou č. 22b zápisu,
·                     
·                    c) ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví informovat ředitele Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, MUDr. Lubomíra Unčovského, o stanovisku Rady Jihomoravského kraje.                                                                                                
·                                                                                                                                          T: 8. 12. 2005
                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 44 programu – Příděl z rozpočtu Jihomoravského kraje do Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví
 
Usnesení 2485/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit převedení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2005 v celkové výši 13.872.000,- Kč do Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 23 zápisu.                                                                                                           
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 45 programu – Změna závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví
 
 
 
Usnesení 2486/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
·                     
·                    a) s c h v á l i t změny závazných ukazatelů – snížení příspěvků na provoz – příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2005 dle rozpisu uvedeného v příloze č. 24a zápisu,
·                     
·                    b) s c h v á l i t   převod nevyčerpaných prostředků z příspěvků na provoz za rok 2005 dle přílohy č. 24a zápisu v celkové výši 2.999.000,-- Kč do Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje,
·                     
·                    c) s c h v á l i t změny závazných ukazatelů – účelově určených investičních dotací – příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2005 dle rozpisu uvedeného v příloze č. 24b zápisu, s použitím v letech 2005 - 2007,
·                     
d) s c h v á l i t   financování zvýšení účelově určených investičních dotací příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2005 dle rozpisu uvedeného v příloze č. 24b zápisu z Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje.                                                                                                                                                                                                                           H: 8 – 0 – 0
 
Bod č. 46 programu – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví
 
Usnesení 2487/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
·                     
a) s c h v á l i t s účinností od 31. 12. 2005 vynětí dále uvedeného nemovitého majetku ze správy Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, a to:
pozemek p.č. 174/1 zastavěná plocha a nádvoří, 
·                    budova č.p. 371 rod. dům na p.č. st. 174/1,
·                    vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Ivančice
·                     
·                    b) s c h v á l i t Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 25a zápisu, kterým se s účinností od 31. 12. 2005 mění zřizovací listina,
·                     
·                    c) u l o ž i t odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovat ve lhůtě do 20 dnů ode dne schválení usnesení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Úplné znění Zřizovací listiny Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace,
·                     
·                    d) s c h v á l i t s účinností od 1. 1. 2005 svěření uvedeného nemovitého majetku do správy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci, a to:
pozemek p.č. 174/1 zastavěná plocha a nádvoří,
budova č.p. 371 rod. dům na p.č. st. 174/1,
vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Ivančice
 
·                    e) s c h v á l i t Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 25b zápisu, kterým se s účinností od 1. 1. 2006 mění zřizovací listina,
·                     
f) u l o ž i t odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovat ve lhůtě do 20 dnů ode dne schválení usnesení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Úplné znění Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace.                                                                                                          
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 47 programu – Zabezpečení lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji v roce 2006
 
Usnesení 2488/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 a § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
schválit poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje obcím s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci v roce 2006 ve výši dle přílohy č. 26a zápisu za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2006, která tvoří přílohu č. 26b zápisu.                                                                                                                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 54 programu – Město Znojmo – změna termínu čerpání dotace na opravu střechy rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě
 
Usnesení 2489/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t   v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, kterým se mění termín čerpání dotace z 31. 12. 2005 na 30. 6. 2006, dle přílohy č. 27 zápisu.                                                                                                                                                                                                                 H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 55 programu – Účelový finanční příspěvek z Programu regenerace – z rozpočtu Města Mikulova
 
Usnesení 2490/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Mikulova, kterou se Jihomoravskému kraji poskytuje dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky: měšťanský dům Brněnská č.o.4, čp. 88 v k.ú. Mikulov na Moravě, dle přílohy č. 28 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 56 programu – Poskytnutí dotace Pavlu Esterkovi, Mutěnice, IČ 49419790
 
Usnesení 2491/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Pavlu Esterkovi, Mutěnice, IČ 49419790 na úhradu výstavby vinného hospodářství – kvelbeného sklepa ve výši 50.000,- Kč a za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 29 zápisu.                                                                                                                  
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 57 programu – Poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Jedovnice
 
Usnesení 2492/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Základní organizaci Českého svazu včelařů, Jedovnice na zakoupení benzínového aerosolového vyvíječe na tlumení včelího onemocnění varroázy ve výši 35.000,- Kč a za podmínek smlouvy
o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 30 zápisu.                                                                                                                                                                         H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 58 programu – Poskytnutí dotace A-Z Agentuře Znojemia, s.r.o.
 
Usnesení 2493/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje A-Z Agentuře Znojemia, s.r.o. na úhradu nákladů spojených s pořádáním výstavy Znojemsko – zahrada Moravy
ve výši 80.000,- Kč a za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 31 zápisu.                 
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 59 programu – Schválení poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje k zajištění přípravy a účasti sportovní reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v Královehradeckém kraji v roce 2006
 
Usnesení 2494/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/ 2000 Sb.,     o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
·                     
·                    a) s c h v a l u j e projekt Olympiáda dětí a mládeže – reprezentace Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. 32a zápisu,
·                     
b) j m e n u j e za Jihomoravský kraj Mgr. Luciena Rozprýma do Komise olympiád dětí a mládeže Českého olympijského výboru za JMK,
·                                                                  
·                    c) d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/ 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
s c h v á l i t   poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 800 000,- Kč  
k zajištění přípravy a účasti sportovní reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Královehradeckém kraji v roce 2006 pro Jihomoravské krajské sdružení ČSTV, na základě a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 32b zápisu.                                                                                                                                                                                                         H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 60 programu – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
 
Usnesení 2495/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění, 
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění:
 
a) s ch v á l i t příspěvkové organizaci Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
-  změnu adresy sídla příspěvkové organizace ve smyslu změny poštovního směrovacího čísla na 696 48, a
- ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/148 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 33a zápisu,
 
b) p o v o l i t příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:
-         zámečnické práce a údržba
-         elektrotechnické a strojně montážní práce a
schválit ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/101 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 33b zápisu,
 
c) příspěvkové organizaci Plavecká škola, Ratíškovice, okres Hodonín:
-         s ch v á l i t změnu adresy sídla příspěvkové organizace ve smyslu změny označení ulice na Sportovní 1310
-         p o v o l i t okruh doplňkové činnosti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání a
-          s ch v á l i t ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/164 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 33c zápisu,
 
d) s ch v á l i t vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17:
-         pozemek p.č 582/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 630 m2
-         budova bez čp/če (občanská vybavenost) na pozemku p.č. 582/2
vše v k.ú. Ždánice, obci Ždánice, okrese Hodonín a
- ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/238 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 33d zápisu.                                    
                                                                                                                                                              
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 61 programu – Schválení dodatku ke smlouvě
o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2496/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s  § 59 odst. 2 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích ( krajské zřízení), v platném znění,
d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/ 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
s c h v á l i t dodatek č.1, který tvoří přílohu č. 34 zápisu, ke smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje č. OŠI 8/05.                                                                                                              
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 62 programu – Schválení změn závazných ukazatelů – odvodů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem 
v roce 2005
 
Usnesení 2497/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) r u š í nařízené odvody ve výši 2 200 000 Kč, které byly školským příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze č. 35a zápisu, uložené usnesením č. 538/05/R14, které bylo přijato dne 29. 3. 2005, v souladu s § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
 
b) u k l á d á školským příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem odvody investičních zdrojů ve výši 845 000 Kč do Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v souladu s § 28 odst. 4 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s rozpisem dle přílohy č. 35b zápisu,
 
c) d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje podle § 28 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
s c h v á l i t   změnu závazných ukazatelů rozpočtu – odvodů investičních zdrojů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem podle § 12 odst. 2 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle přílohy č. 35c zápisu.                                                                                                              
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 63 programu – Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve III.čtvrtletí 2005
 
Usnesení 2498/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
·                    d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
v z í t   n a   v ě d o m í podle § 161 odst. 6 a § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přehled výše zaslaných finančních prostředků ze státního rozpočtu školám a školským zařízením za 3.čtvrtletí 2005 dle přílohy č. 36 zápisu.                  
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 64 programu – Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – Dům dětí a mládeže Vyškov
 
Usnesení 2499/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,                                                                                             
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v návaznosti na požadavek presidia Pozemkového fondu ČR, schválit, že nemovitosti - pozemek p. č. 543/30, zahrada, pozemek p. č. 545, trvalý travní porost, a pozemek p. č. 547/2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Ruprechtov, obec Ruprechtov, požadované pro činnost Domu dětí a mládeže Vyškov, zřízeného Jihomoravským krajem a zapsaného do rejstříku škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a převod nemovitostí pro tento subjekt do vlastnictví Jihomoravského kraje je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.             
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 65 programu – Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – SOŠ zahradnická a SOU, Rajhrad, Masarykova 198
 
Usnesení 2500/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,                                                                                             
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v návaznosti na požadavek presidia Pozemkového fondu ČR, schválit, že nemovitosti v k. ú. Bohunice, uvedené
v příloze č. 37 zápisu, požadované pro činnost Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště, Rajhrad, Masarykova 198, zřízené Jihomoravským krajem a zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a převod nemovitostí pro tento subjekt do vlastnictví Jihomoravského kraje je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.                                                                                                                                                H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 66 programu – Souhlas s uzavřením smlouvy
o výpůjčce – projekt VIP Kariéra
 
Usnesení 2501/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, 
u d ě l u j e podle ustanovení čl. V. odst. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizaci:
 
a)      Základní škola, Brno, Sekaninova 1 souhlas, aby jako půjčitel uzavřela s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství České republiky jako vypůjčitelem do 31.7.2008 smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru – místnosti č. 33 v budově č.p. 895/1 na parcele p.č. 599/1 v k.ú. Husovice ve městě Brno na ulici Sekaninova č.or. 1, a o výpůjčce věcí movitých, které tvoří vybavení předmětné místnosti, a testového vybavení. Smlouva tvoří přílohu č. 38a zápisu,  
b)      Základní škola, Brno, Palackého 68 souhlas, aby jako půjčitel uzavřela s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství České republiky jako vypůjčitelem do 31.7.2008 smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru – místnosti č. 7 v budově č.p. 343 na parcele p.č.. 1124 v k.ú. Královo Pole ve městě Brno na ulici Palackého č.or. 68, a o výpůjčce věcí movitých, které tvoří vybavení předmětné místnosti. Smlouva tvoří přílohu č. 38b zápisu.
Souhlas se uděluje za účelem realizace projektu VIP - Kariéra.                                                                                                                                                                     H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 67 programu – Schválení převodu prostředků
z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jedovnice,
Na Větřáku 463
 
Usnesení 2502/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
·                    a) s c h v a l u j e v souladu  s § 59 odst.1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463 ve výši 200 000,00 Kč,
·                     
b) u k l á d á odboru školství KrÚ JMK informovat ředitele této organizace o schválení převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu.
                                                                   T: do 6. 12. 2005                                                                                                                                                                    H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 69 programu – Návrh na vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Dětského domova, Tišnov, Purkyňova 1685
 
Usnesení 2503/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 166 odst. 2 z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
·                    a) vyhlašuje konkurz na funkci ředitele Dětského domova, Tišnov, Purkyňova 1685
·                     
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s  § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
·                    b) jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Dětského domova, Tišnov, Purkyňova 1685:
·                     
Ing. Lubomír Šmíd                               předseda 
RNDr. Miloš Šifalda                            člen
JUDr. Hana Poláková                         vedoucí odboru školství KrÚ JMK
PaedDr. Bohumír Werner                    odborník v oblasti státní správy, ředitel Dětského domova, Hodonín u Kunštátu 48
Mgr. Ludmila Konopková                 Česká školní inspekce
Ivana Dvořáčková                               pedagogická pracovnice Dětského domova, Tišnov, Purkyňova 1685
·                     
·                    Rada Jihomoravského kraje jako vyhlašovatel konkurzu
·                    c) určuje jako tajemníka výše jmenované komise paní Jitku Hliněnskou, zaměstnankyni Krajského úřadu Jihomoravského kraje, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb. členem komise,
 
d) schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 39 zápisu a jeho zveřejnění v deníku Rovnost, Učitelských novinách, na www stránkách JMK a na úřední desce JMK.                                                                                                         
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 70 programu – Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127
 
 
 
Usnesení 2504/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a čl. VII. odst. 2) zřizovací listiny
uděluje příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 souhlas, aby od 1.12.2005 jako nájemce uzavřela na dobu neurčitou s Pozemkovým fondem České republiky jako pronajímatelem smlouvu o nájmu pozemků p.č. 561/1 a části pozemku p.č. 575/4, vše v k.ú. Polánka u Moravského Krumlova, obci Moravský Krumlov.                                                                                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 71 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Gymnázium, Brno, Křenová 36
 
 
 
Usnesení 2505/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
·                    a) s c h v a l u j e střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium, Brno, Křenová 36, s účinností od1.9.2006
·                    - zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné – denní forma vzdělávání z 372 na 512 žáků,
·                     
·                    b) u k l á d á členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                                                              Termín: do 30.11.2005                                                                                                                               H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 73 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
 
Usnesení 2506/05/R 42:
·        Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a)      schvaluje střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 s účinností od 1.9.2006
1.      zařazení nového oboru vzdělání 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost – denní forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 100,
2.      zařazení nového oboru vzdělání 23-51-H/001 Zámečník – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 10,
3.      zařazení nového oboru vzdělání 23-61-H/001 Lakýrník – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 10,
4.      zařazení nového oboru vzdělání 26-51-H/003 Elektrikář - silnoproud – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 10,
5.      zařazení nového oboru vzdělání 36-57-H/001 Malíř – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 10,
6.      zařazení nového oboru vzdělání 36-67-H/001 Zedník – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 10,
7.      vyřazení oboru vzdělání 23-51-H/510 Strojírenská výroba,
8.      vyřazení oboru vzdělání 36-67-E/503 Stavební výroba,
9.      zrušení odloučeného pracoviště na adrese Hustopeče, Nádražní 41
 
b)      u k l á d á členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                                                                          Termín: do 30.11.2005                                                                                                                    H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 74 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
 
Usnesení 2507/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
·                    a) s c h v a l u j e školní jídelně - výdejně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, s účinností od1.1.2006
·                    -  zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze 300 na 400,
·                     
·                    b) u k l á d á členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                               Termín: do 30.11.2005                                                                                                                                                                   H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 75 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
 
Usnesení 2508/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a) s c h v a l u j e střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 s  účinností od 1.9.2006
- zvýšení   nejvyššího   povoleného počtu   žáků   ve škole ze 73 na 95 žáků,
 
b) u k l á d á členu Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                              T: 30.11.2005                                                                                                                                                                             H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 76 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - VOŠ, SOŠ a SOU, Bzenec, náměstí Svobody 318
 
Usnesení 2509/05/R 42:
·        Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a)schvalujestřední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Bzenec, náměstí Svobody 318, s účinností od 1.9.2006
1.      zařazení nového oboru vzdělání 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 40,
2.      zařazení nového oboru vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 30,
3.      zařazení nového oboru vzdělání 41-52-H/001 Zahradník – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 30,
4.      zařazení nového oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání – distanční forma vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem žáků 30,
5.      zařazení nového oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné stravování – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 30,
6.      zařazení nového oboru vzdělání 65-51-H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 30,
7.      zařazení nového oboru vzdělání 65-52-H/001 Kuchař – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 15,
8.      zařazení nového oboru vzdělání 65-53-H/001 Číšník, servírka – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 15,
9.      zařazení nového oboru vzdělání 66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek – distanční forma studia s nejvyšším povoleným počtem žáků 15,
10. vyřazení oboru vzdělání 41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce – denní forma vzdělávání,
11. vyřazení oboru vzdělání 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus – externí forma vzdělávání,
12. vyřazení oboru vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba – externí forma vzdělávání,
13. vyřazení oboru vzdělání 29-58-H/001 Konzervář – externí forma vzdělávání,
14. vyřazení oboru vzdělání 41-52-H/001 Zahradník – externí forma vzdělávání,
15. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních – externí forma vzdělávání,
16. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb – externí forma vzdělávání,
17. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb – denní forma vzdělávání,
18. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání – externí forma vzdělávání,
19. vyřazení oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné stravování – externí forma vzdělávání,
20. vyřazení oboru vzdělání 65-52-H/001 Kuchař – externí forma vzdělávání,
21. vyřazení oboru vzdělání 65-53-H/001 Číšník, servírka – externí forma vzdělávání,
22. vyřazení oboru vzdělání 66-41-L/008 Obchodník – externí forma vzdělávání,
23. vyřazení oboru vzdělání 66-51-H/004 Prodavač-smíšené zboží – externí forma vzdělávání,
 
b) u k l á d á členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Termín: do 30.11.2005
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 77 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
 
 
Usnesení 2510/05/R 42:
·        Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a) schvalujestřední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17, s účinností od 1.9.2006
1.      zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 36-67-H/001 Zedník – denní forma vzdělávání ze 72 na 90 žáků,
2.      zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 36-69-H/001 Pokrývač – denní forma vzdělávání ze 42 na 90 žáků,
3.      zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-E/501 Provoz společného stravování – denní forma vzdělávání ze 60 na 68 žáků,
4.      vyřazení oboru vzdělání 31-59-E/503 Výroba konfekce – denní forma vzdělávání,
5.      vyřazení oboru vzdělání 36-67-E/503 Stavební výroba – denní forma vzdělávání,
6.      vyřazení oboru vzdělání 36-67-E/507 Dělník technických služeb – denní forma vzdělávání,
7.      vyřazení oboru vzdělání 69-53-E/502 Provoz domácnosti – denní forma vzdělávání,
8.      vyřazení oboru vzdělání 31-59-E/001 Šití oděvů – denní forma vzdělávání,
9.      vyřazení oboru vzdělání 26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud – externí forma vzdělávání,
10. vyřazení oboru vzdělání 36-62-H/001 Sklenář – denní forma vzdělávání,
11. vyřazení oboru vzdělání 36-67-H/001 Zedník – externí forma vzdělávání,
12. vyřazení oboru vzdělání 41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní – denní forma vzdělávání,
13. vyřazení oboru vzdělání 41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže – denní forma vzdělávání,
14. vyřazení oboru vzdělání 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník – denní forma vzdělávání,
15. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních – večerní forma vzdělávání,
16. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství – denní forma vzdělávání,
17. vyřazení oboru vzdělání 64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb – denní forma vzdělávání,
18. vyřazení oboru vzdělání 82-51-H/014 Ruční vyšívačka – denní forma vzdělávání,
 
b) u k l á d á členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                               Termín: do 30.11.2005                                
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 79 programu – Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení – Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
 
Usnesení 2511/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 59 odst. 1 písm. i) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a) schvaluje základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává - Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
- zřízení nového místa výkonu činnosti na adrese: 691 85 Dolní Dunajovice, Zahradní 613,
 
b) ukládá členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. L. Šmídovi podat žádost o změnu zápisu výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                           Termín: 31.1. 2006                                                                                                                                                                         H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 80 programu – Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení - Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
 
Usnesení 2512/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a) schvaluje školskému zařízení pro zájmové vzdělávání, jehož činnost vykonává - Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
- zřízení nového místa výkonu činnosti na adrese : 664 01 Bílovice nad Svitavou 97
 
b) ukládá členovi Rady Jihomoravského kraje Ing. L. Šmídovi podat žádost o změnu zápisu výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                           Termín: 31.1. 2006                                                                                                                                                                        H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 81 programu – Stanovisko pro Obchodní a hotelovou školu s.r.o. se sídlem v Brně, Bosonožská 9
 
Usnesení 2513/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění:
 
a) v y d á v á Obchodní a hotelové škole s.r.o., se sídlem v Brně, Bosonožská 9, pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 40 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Obchodní a hotelové škole s.r.o., se sídlem v Brně, Bosonožská 9 výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
                                                                                                          Termín: do 30.11.2005                                                                                                                                                                                                                                                                  H: 6 – 0 – 4
 
Bod č. 82 programu – Stanovisko pro Moravské gymnázium Brno s. r. o.
 
Usnesení 2514/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Moravskému gymnáziu Brno s. r. o., se sídlem Brno, Veveří 30, pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 41 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Moravskému gymnáziu Brno s. r. o., se sídlem Brno, Veveří 30, výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
                                                           Termín: do 30.11.2005                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 83 programu – Stanovisko pro Gymnázium Globe,
s. r. o. (Gymnázium Líšeň, s.r.o.)
 
Usnesení 2515/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Gymnáziu Globe, s. r. o., se sídlem Brno, Bzenecká 23, pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 42 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Gymnáziu Globe, s. r. o., se sídlem Brno, Bzenecká 23, výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
Termín: do 30.11.2005                    
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 84 programu – Stanovisko pro Obchodní akademii ELDO, o. p. s., Brno, Střední 59
 
Usnesení 2516/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Obchodní akademii ELDO, o. p. s., Brno, Střední 59 pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 43 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Obchodní akademii ELDO, o. p .s., Brno, Střední 59 výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
Termín: do 30.11.2005                     H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 85 programu – Stanovisko pro SOU tradičních řemesel, spol. s r. o., Brno, Střední 59
 
Usnesení 2517/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Střednímu odbornému učilišti tradičních řemesel, spol. s r. o., Brno, Střední 59 pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 44 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Střednímu odbornému učilišti tradičních řemesel, spol. s r. o., Brno, Střední 59 výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
Termín: do 30.11.2005                     H: 7 – 0 – 3
 
Bod č. 86 programu – Stanovisko pro SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.
 
Usnesení 2518/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Střednímu odbornému učilišti a Střední odborné škole SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o., Zámek 35, 679 23 Lomnice u Tišnova pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 45 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Střednímu odbornému učilišti a Střední odborné škole SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o., Zámek 35, 679 23 Lomnice u Tišnova výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
                       Termín: do 30.11.2005                                                         H: 9 – 0 – 0
Bod č. 87 programu – Stanovisko pro Městskou střední odbornou školu, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
 
 
Usnesení 2519/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Městské střední odborné škole, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 46 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Městské střední odborné škole, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
                       Termín: do 30.11.2005                                                                     H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 88 programu – Stanovisko pro Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Brno, Kamenomlýnská 2
 
Usnesení 2520/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a) v y d á v á Speciálním středním školám a Odbornému učilišti pro zrakově postiženou mládež, Brno, Kamenomlýnská 2 pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 47 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Speciálním středním školám a Odbornému učilišti pro zrakově postiženou mládež, Brno, Kamenomlýnská 2 výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
                                                                                   Termín: do 30.11.2005
                                                                                                                      
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 89 programu – Stanovisko pro Hotelovou školu Mikulov, spol. s r.o. se sídlem Sedlec 101, 691 21 Sedlec
 
Usnesení 2521/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Hotelové škole Mikulov, spol. s r. o. se sídlem Sedlec 101, 691 21 Sedlec pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 48 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Hotelové škole Mikulov, spol. s r. o. se sídlem Sedlec 101, 691 21 Sedlec výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
Termín: do 30.11.2005                                             H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 90 programu – Stanovisko pro Soukromou střední průmyslovou školu Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
 
Usnesení 2522/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Soukromé střední průmyslové škole Břeclav, spol. s r.o. CULTUS pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 49 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Soukromé střední průmyslové škole Břeclav, spol. s r.o. CULTUS výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.
Termín: do 30.11.2005                                 H: 8 – 0 – 1
 
Bod č. 91 programu – Stanovisko pro Veřejně správní akademii - vyšší odbornou školu, s.r.o. se sídlem v Brně, Filipínského 1
 
Usnesení 2523/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
a) v y d á v á Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole, s.r.o., se sídlem v Brně, Filipínského 1, pro účely zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení stanovisko požadované § 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které tvoří přílohu č. 50 zápisu,
 
b) u k l á d á Ing. Lubomíru Šmídovi, členovi Rady Jihomoravského kraje, vydat v písemné podobě Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole, s.r.o., se sídlem v Brně, Filipínského 1, výše uvedené stanovisko Jihomoravského kraje.                                                                                                                                                                                 Termín: do 30.11.2005
                                                                                                                      H: 8 – 0 – 1
 
Bod č. 93 programu – Souhlasné prohlášení k nemovitostem v k.ú. Solanec pod Soláněm
 
Usnesení 2524/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění, souhlasné prohlášení uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Domem dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín na uznání vlastnického práva Jihomoravského kraje ke stavbě provozního objektu postaveného na pozemku p.č. st. 814 zastavěná plocha jiná stavba o výměře 42 m2, odděleného geometrickým plánem č. 614-138/2004 z pozemku p.č. 668, v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, které tvoří přílohu č. 51 zápisu.                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 94 programu – Informativní zpráva o stavu prodeje nemovitostí v k.ú. Diváky
 
Usnesení 2525/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
b e r e   n a   v ě d o m í   informativní zprávu o stavu  prodeje nemovitostí v k.ú. Diváky.                                                                                                               
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 95 programu – Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Diváky
 
Usnesení 2526/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e  v  souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské  zřízení),  v platném znění, záměr prodeje nemovitostí:
- pozemku p.č. st. 1/1 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 2    zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 250 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 251 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 266 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 286 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 287 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. 139/1 ostatní plocha
- pozemku p.č. 140     ostatní plocha
- pozemku p.č. 141/3 ostatní plocha
- pozemku p.č. 143/2 vodní plocha
- pozemku p.č. 3357/3 ostatní plocha
- pozemku p.č. 3924    orná půda
- pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 141/1
- pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) p.č. 141/2
- budovy č.p. 1 bydlení na p.č. st. 1/1
- budovy č.p. 2 bydlení na p.č. st. 2
- budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. st.1/2
- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. st. 250
- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. st. 251
- budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. st. 266
- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. st. 286
- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. st. 287
včetně součástí a příslušenství
vše zapsáno na LV č. 164 pro k.ú. Diváky, obec Diváky, okres Břeclav
 
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví paní Soni Weinbrennerové, za dohodnutou kupní cenu 8 240 000,- Kč
 
b) ukládá odboru majetkovémuzveřejnit záměr prodeje nemovitostí zákonem stanoveným způsobem.
                                                                            T: ihned po schválení záměru RJMK   
                                                                                                                                                                     H: 9 – 0 – 1
 
Bod č. 96 programu – Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v k.ú. Bohunice
 
Usnesení 2527/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s   § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, záměr bezúplatného   nabytí nemovitostí v k.ú. Bohunice, které jsou uvedeny v příloze č. 52 zápisu ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví   Jihomoravského    kraje. Uvedené nemovitosti   jsou   potřebné    k     plnění úkolů    Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 a tvoří se zařízením příspěvkové organizace jeden funkční celek.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 97 programu – Záměr bezúplatného nabytí pozemků
p.č. 543/30, p.č. 545 a p.č. 547/2 v k.ú. Ruprechtov
 
Usnesení 2528/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění, záměr bezúplatného   nabytí:
      -   pozemku p.č. 543/30 zahrada o výměře 1887 m2
      -   pozemku p.č. 545 trvalý travní porost o výměře 325 m2
-   pozemku p.č. 547/2 trvalý travní porost o výměře 370 m2
zapsaných na LV č. 10002 pro k.ú. a obec Ruprechtov, okres Vyškov, ve vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví Jihomoravského kraje. Uvedené pozemky jsou potřebné k plnění úkolů školské příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Vyškov, Brněnská 7, a tvoří se zařízením školské příspěvkové organizace jeden funkční celek                                                                                                               
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 98 programu – Žádost o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1528/1 v k.ú. Zbýšov u Oslavan
 
Usnesení 2529/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e   záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1528/1 ostatní plocha v k.ú. Zbýšov u Oslavan, obec Zbýšov z vlastnictví Města Zbýšov do vlastnictví Jihomoravského kraje,
 
b) u k l á d á    odboru    majetkovému   zaslat Městu Zbýšov žádost o bezúplatný převod výše uvedené nemovitosti do vlastnictví Jihomoravského kraje.
T: 31.12.2005                       
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 99 programu – Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí z vlastnictví Obce Vranov nad Dyjí do vlastnictví Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2530/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1356/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 4.938 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, obec Vranov nad Dyjí do vlastnictví Jihomoravského kraje,
 
b) u k  l á d á odboru majetkovémuzaslat Obci Vranov nad Dyjí žádost o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku do vlastnictví Jihomoravského kraje.                  
           T: do 31.12.2005                                                                  H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 100 programu – Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 3750/5 a p.č. 3750/12 v k.ú. Nikolčice
z vlastnictví Obce Nikolčice do vlastnictví Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2531/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e záměr bezúplatného nabytí pozemků
-         p.č. 3750/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 291 m2
-         p.č. 3750/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2
v k.ú. Nikolčice, obec Nikolčice do vlastnictví Jihomoravského kraje,
 
b) u k  l á d á odboru majetkovémuzaslat Obci Nikolčice žádost o bezúplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje.                        
       T: do 31.12.2005                                                                                  H: 9 – 0 – 0
                                                                                                              
Bod č. 101 programu – Žádost o bezúplatný převod pozemků pod silnicemi z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2532/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e záměr bezúplatného nabytí pozemků
     - p.č. 307/4 ostatní plocha – silnice o výměře 7 m2 v k.ú. Holubice, obec Holubice 
     - p.č. 4140 ostatní plocha – silnice o výměře 23.038 m2 v k.ú. Kozlany u Vyškova, obec Kozlany
    - p.č. 209/6 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic, obec Valtice
    - p.č. 209/7 ostatní plocha – silnice o výměře 7 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic, obec Valtice
    - p.č. 209/8 ostatní plocha – silnice o výměře 14 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic, obec Valtice
   do vlastnictví Jihomoravského kraje
 
b) u k  l á d á odboru majetkovémuzaslat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje                                                                                  T: do 15.1.2006                                                                                                                
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 102 programu – Úplatné nabytí pozemku p.č. st. 5207 v k.ú. Břeclav
 
Usnesení 2533/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí pozemku p.č. st. 5207 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k.ú. Břeclav, obec Břeclav z vlastnictví paní Vladislavy Juračkové a paní Svatavy Klimešové do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 32.380,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 53 zápisu.
 
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 103 programu – Úplatné nabytí pozemku p.č. 6625/31 v k.ú. Židenice
 
 
 
Usnesení 2534/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí pozemku p.č. 6625/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 627 m2 v k.ú. Židenice, obec Brno, z vlastnictví České televize do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 413.820,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 54 zápisu.
 
b) s c h v a l u j e použití finančníchprostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje                      
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 104 programu – Úplatné nabytí pozemku p.č. 3328/5 v k.ú. Vyškov
 
Usnesení 2535/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, úplatné nabytí pozemku p.č. 3328/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Vyškov včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví p. Vlastimila Zedky do vlastnictví Jihomoravského kraje za Kč 143.140,-- za podmínek, které tvoří přílohu č. 55 zápisu.                                                                                                                                                                           H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 106 programu – Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK (I)
 
Usnesení 2536/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí
1)      pozemku
- p.č. 541/3 ostatní plocha – silnice o výměře 269 m2 v k.ú. Horní Lhota u Blanska, obec Horní Lhota z vlastnictví manželů Ševčíkových do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 64 560,-Kč
 2) pozemku
- p.č. 1207/8 ostatní plocha – silnice o výměře 43 m2 v k.ú. Crhov u Olešnice, obec Crhov z vlastnictví Františka Vrbase do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 900,- Kč
 3) pozemku
- p.č. 44/2 ostatní plocha – silnice 2 m2 v k.ú Klepačov, obec Blansko z vlastnictví manželů Andersových do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 480,- Kč
 4) pozemku
- p.č. 574/3 ostatní plocha – silnice 3 m2 v k.ú Sloup v Moravském krasu, obec Sloup z vlastnictví manželů Pernicových do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč
 5) pozemku
- p.č. 19/8 ostatní plocha – silnice 98 m2 v k.ú Hluboké Dvory, obec Hluboké Dvory z vlastnictví Františka Majera do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou    kupní cenu 2 060,- Kč
   6) pozemku
- p.č. 1754/58 ostatní plocha – silnice 75 m2 v k.ú Blansko, obec Blansko z vlastnictví HJ AUTO s.r.o. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 18 000,- Kč
    7) pozemku
- p.č. 449/5 ostatní plocha – silnice 51 m2 v k.ú Lažany, obec Lažany z vlastnictví    Marie Kučerové do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1 070,- Kč
     8) pozemku
- p.č. 2046/17 ostatní plocha – silnice 8 m2 v k.ú Krásensko, obec Krásenko    z vlastnictví Karla Zouhara do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 340,- Kč
    9) pozemků
- p.č. 1104/14 - ostatní plocha - silnice o výměře 26 m2
- p.č. 1104/15 – ostatní plocha - silnice o výměře 20 m2
- p.č. 1104/21 – ostatní plocha - silnice o výměře 23 m2
 - p.č. 1104/22 – ostatní plocha - silnice o výměře 23 m2
v k.ú Vilémovice u Macochy, obec Vilémovice z vlastnictví Jiřího Bezděka do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 3 860,- Kč
 10) pozemku
- p.č. 343/63 ostatní plocha – silnice 18 m2 v k.ú Lažánky u Blanska, obec Blansko    z vlastnictví Josefa Vladíka do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4 320,- Kč
 11)   části pozemku
- p.č. 1230 zastavěná plocha a nádvoří dle GP označené jako p.č. 1230/2 o výměře     52 m2 v k.ú Vyškov, obec Vyškov z vlastnictví obchodní společnosti Jihomoravské    pivovary, a.s. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 12 480,- Kč
   12) pozemků
- p.č. 5367 - ostatní plocha - silnice o výměře 66 m2
- p.č. 5368 – ostatní plocha - silnice o výměře 68 m2
- p.č. 5376 – ostatní plocha - silnice o výměře 37 m2
- p.č. 5377 – ostatní plocha silnice o výměře 41 m2
 v k.ú Vémyslice, obec Vémyslice z vlastnictví Milana Bašty do vlastnictví  Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4 450,- Kč
   13) pozemku
- p.č. 1747/4 ostatní plocha – silnice 3 m2 v k.ú Labuty, obec Labuty z vlastnictví Josefa a Štěpána Novotných do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 56 zápisu,
 
b) s c h v a l u j e použití finančníchprostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.                                                                                                                                                                                                                  H: 8 – 0 – 0
 
Bod č. 107 programu – Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK (II)
 
Usnesení 2537/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí
1. pozemku p.č. 659/155 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Brankovice, obec Brankovice z vlastnictví Jiřího Vernera a Romana Vernera do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 130,- Kč
2. pozemku p.č. 600/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 60 m2 v k.ú. Brankovice, obec Brankovice z vlastnictví paní Ludmily Němcové do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.260,- Kč
3. pozemku p.č. 1660/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 85 m2 v k.ú. Křenovice u Slavkova z vlastnictví RNDr. Zdeňka Horáka do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2.070,- Kč
4. pozemku p.č. 1604/6 ostatní plocha – silnice o výměře 37 m2 v k.ú.Velké Opatovice, obec Velké Opatovice z vlastnictví pana Drahomíra Kafky do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.300,- Kč
5. pozemku p.č. 1604/8 ostatní plocha – silnice o výměře 58 m2 v k.ú. Velké Opatovice, obec Velké Opatovice z vlastnictví paní Zdenky Dvorské do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2.040,- Kč
6. pozemku p.č. 2/8 ostatní plocha – silnice o výměře 38 m2 v k.ú. Žernovník u Černé Hory z vlastnictví paní Milady Kozelkové do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 798,- Kč
7. pozemku p.č. 136/15 ostatní plocha – silnice o výměře 7 m2 v k.ú. Žernovník u Černé Hory z vlastnictví paní Marty Vlachové do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 147,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 57 zápisu,
 
b) s c h v a l u j e použití finančníchprostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.
                                                                                                                      H: 8 – 0 – 0
 
Bod č. 108 programu – Úplatné nabytí budovy bez čp/če, způsob využití garáž, na p.č. 5/2 v k.ú. Zábrdovice
 
Usnesení 2538/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, koupi budovy bez čp/če, způsob využití garáž, na p.č. 5/2 v  k.ú. Zábrdovice, obci Brno, z vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje za 85.000,- Kč, za podmínek, které tvoří přílohu č. 58 zápisu.
                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 109 programu – Úplatné nabytí budov č.p.1126 a č.p. 2104, pozemků p.č.st. 1218/1 a p.č.st. 1879 v k.ú. Břeclav
 
 
 
Usnesení 2539/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, koupi nemovitostí:
-         budovy č.p. 1126 občanská vybavenost na pozemku p.č.st. 1218/1
-         budovy č.p. 2104 občanská vybavenost na pozemku p.č.st. 1879
-         pozemku p.č.st. 1218/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5222 m2,
-         pozemku p.č.st. 1879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m2
zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Břeclav, okres Břeclav, z vlastnictví Města Břeclav do vlastnictví Jihomoravského kraje za kupní cenu 1,- Kč a za podmínek kupní smlouvy s předkupním právem, které tvoří přílohu č. 59 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 110 programu – Úplatný převod budovy č.p. 1159 na p.č. 1093/14, pozemku p.č. 1093/14 a pozemku p.č. 1093/18 v k.ú. Mistřín
 
Usnesení 2540/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej nemovitostí:
-         budovy č.p. 1159 občanská vybavenost postavené na pozemku p.č. 1093/14,
-         pozemku p.č. 1093/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2,
-         pozemku p.č. 1093/18 ostatní plocha o výměře 1972 m2,
zapsaných na LV č. 1603 pro k.ú. Mistřín, obec Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví pana Dušana Turečka, za 1.420.500,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 60 zápisu.                                                            
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 111 programu – Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Kníničky
 
Usnesení 2541/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej nemovitostí :
-         budovy č.e. 46 na p.č. 974
-         budovy č.e. 47 na p.č. 975
-         budovy č.e. 48 na p.č. 976
-         budovy č.e. 49 na p.č. 977
vše k.ú. Kníničky, obec Brno, do vlastnictví pana Pavla Wicho, za 100.000,- Kč, za podmínek, které tvoří přílohu č. 61 zápisu.                                                                                                                                                                                            
H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 112 programu – Úplatný převod pozemku p.č. 48/2
v k.ú. Mikulov na Moravě
 
Usnesení 2542/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej pozemku p.č. 48/2 v k.ú. Mikulov na Moravě společnosti Česká spořitelna, a.s. za dohodnutou kupní cenu 13.204,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 62 zápisu.                                                                                                                                                                   H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 113 programu – Úplatný převod pozemku p.č. St. 304 a budovy bez čp/če – garáž na p.č. St. 304 v k.ú. Předklášteří
 
Usnesení 2543/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej pozemku p.č. St. 304 a budovy bez čp/če – garáž na p.č. St. 304 v k.ú. Předklášteří panu Otto Zálesákovi za dohodnutou kupní cenu 303.000,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 63 zápisu.
 
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 1
Bod č. 114 programu – Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Bystrc
 
Usnesení 2544/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, bezúplatné nabytí nemovitostí :
-         budovy občanského vybavení Vejrostova 2, čp. 1143, postavené na pozemcích
p. č. 8228/1, 8228/2, 8228/3, 8228/4 a 8228/5 v k. ú. Bystrc,
-         pozemku p. č. 8228/3 zast. pl. o výměře 46 m2,
-         pozemku p. č. 1938/59 ostat. pl. jiná plocha o výměře 27 m2,
-         pozemku p. č. 1938/63 ostat. pl. jiná plocha o výměře 666 m2,
-         pozemku p. č. 1938/67 ostat. pl. jiná plocha o výměře 812 m2,
-         pozemku p. č. 1938/69 ostat. pl. jiná plocha o výměře 407 m2,
-         pozemku p. č. 1938/73 ostat. pl. jiná plocha o výměře 14 m2,
-         pozemku p. č. 1938/43 ostat. pl. jiná plocha o výměře 268 m2,
-         pozemku p. č. 1938/44 ostat. pl. jiná plocha o výměře 880 m2,
-         pozemku p. č. 1938/45 ostat. pl. jiná plocha o výměře 105 m2,
-         pozemku p. č. 1938/47 ostat. pl. jiná plocha o výměře 7 m2,
-         pozemku p. č. 1938/49 ostat. pl. jiná plocha o výměře 99 m2,
-         pozemku p. č. 1938/50 ostat. pl. jiná plocha o výměře 163 m2,
-         pozemku p. č. 1938/52 ostat. pl. jiná plocha o výměře 26 m2,
-         pozemku p. č. 1938/53 ostat. pl. jiná plocha o výměře 485 m2,
-         pozemku p. č. 1938/56 ostat. pl. jiná plocha o výměře 186 m2,
-         pozemku p. č. 1938/57 ostat. pl. jiná plocha o výměře 121 m2,
-         pozemku p. č. 1938/62 ostat. pl. jiná plocha o výměře 262 m2,
-         pozemku p. č. 1938/66 ostat. pl. jiná plocha o výměře 109 m2,
-         pozemku p. č. 1938/68 ostat. pl. jiná plocha o výměře 54 m2,
-         pozemku p. č. 1938/72 ostat. pl. jiná plocha o výměře 219 m2,
-         pozemku p. č. 1938/75 ostat. pl. jiná plocha o výměře 5 m2,
-         pozemku p. č. 1938/76 ostat. pl. jiná plocha o výměře 16 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/6 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako
p. č. 8210/36 ostat. pl. jiná plocha o výměře 25 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/8 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako
p. č. 8210/35 ostat. pl. jiná plocha o výměře 7 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/9 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako
p. č. 8210/33 ostat. pl. jiná plocha o výměře 17 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/9 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako
p. č. 8210/34 ostat. pl. jiná plocha o výměře 63 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/12 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako p. č. 8210/30 ostat. pl. jiná plocha o výměře 33 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/12 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako p. č. 8210/31 ostat. pl. jiná plocha o výměře 81 m2,
-         části pozemku p. č. 8210/12 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako p. č. 8210/32 ostat. pl. jiná plocha o výměře 89 m2,
vše nacházející se v katastrálním území Bystrc, obci Brno, okrese Brno – město                   
 
z vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 64 zápisu.                                                          
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
 
Bod č. 115 programu – Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Hodonín
 
Usnesení 2545/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, bezúplatné nabytí
-         budovy č.p. 1717 na p.č. st. 1583,
-         pozemku p.č. st. 1583 zastavěná plocha a nádvoří,
-         pozemku p.č. 1910/2 ostatní plocha
vše včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Hodonín z vlastnictví Města Hodonín do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 65 zápisu.
 
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 116 programu – Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1082/30 v k.ú. Tvarožná a uznání vlastnického práva Obce Jiříkovice k pozemku p.č. 350/5 v k.ú. Jiříkovice
 
Usnesení 2546/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1082/30 ostatní plocha – silnice o výměře 31 m2 v k.ú. Tvarožná, obec Tvarožná z vlastnictví Obce Jiříkovice do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 66a zápisu,
 
b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, souhlasné prohlášení mezi Jihomoravským krajem na straně jedné a Obcí Jiříkovice na straně druhé na uznání vlastnického práva Obce Jiříkovice k pozemku p.č. 350/5 ostatní plocha – silnice o výměře 216 m2 v k.ú. Jiříkovice, obec Jiříkovice. Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 66b zápisu.                                                                                                                                                                                                                                                              H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 117 programu – Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hodonín
 
Usnesení 2547/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu   Jihomoravského   kraje   schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné   nabytí nemovitostí:
- pozemku   p.č.st.   1404/2 zastavěná plocha a nádvoří 
- pozemku   p.č.st.   1404/3 zastavěná plocha a nádvoří 
- pozemku  p.č.st. 8869/2 zastavěná plocha a nádvoří 
zapsaných na LV 10001 pro   k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, z vlastnictví Města Hodonín do vlastnictví Jihomoravského kraje, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 67 zápisu.
                                                                                                                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 118 programu – Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Znojmo - město
 
Usnesení 2548/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, bezúplatné    nabytí nemovitostí:
-         pozemku p.č. 3653/2 o výměře 668 m2 ostatní plocha
-         pozemku p.č. 3654/2 o výměře 7925 m2 zahrada
-         pozemku p.č. 3656 o výměře 2388 m2 zahrada
-         pozemku p.č. 3657/1 o výměře 2265 m2 zahrada
-         pozemku p.č. 3660/1 o výměře 1215 m2 zahrada
-         pozemku p.č. 3660/2 o výměře 1800 m2 ostatní plocha
-         pozemku p.č. 3661/1 o výměře 1440 m2 ostatní plocha
-         pozemku p.č. 3673/2 o výměře 1373 m2 ostatní plocha
zapsaných na LV 10002 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, z  vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky, do vlastnictví   Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 68 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 119 programu – Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3409/1 KN a p.č. 3409/2 KN k.ú. Znojmo-město
 
Usnesení 2549/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné    nabytí nemovitostí:
- pozemku   p.č.   3409/1 KN
- pozemku   p.č.   3409/2 KN
zapsaných na LV 10002 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, z  vlastnictví ČR správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví   Jihomoravského kraje, za podmínek, které tvoří přílohu č. 69 zápisu.                                                                                                                                                                                                              H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 120 programu – Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běhařovice
 
Usnesení 2550/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 376/2 ostatní plocha – silnice o výměře 1.422 m2
- p.č. 376/7 ostatní plocha – silnice o výměře 970 m2
- p.č. 376/8 ostatní plocha – silnice o výměře 111 m2
v k.ú. Běhařovice, obec Běhařovice z vlastnictví Obce Běhařovice do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 70 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 121 programu – Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhřice u Kyjova
 
Usnesení 2551/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 2402/19 ostatní plocha – silnice o výměře 86 m2
- části p.č. 2646 oddělené geometrickým plánem č. 317-204/2002 a označené jako pozemek p.č. 2646/2 ostatní plocha – silnice o výměře 4.365 m2
v k.ú. Uhřice u Kyjova, obec Uhřice z vlastnictví Obce Uhřice do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 71 zápisu.                                                                                                                                                                              H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 122 programu – Bezúplatné nabytí pozemků
v okrese Břeclav
 
Usnesení 2552/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 173/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3.092 m2 v k.ú. Bohumilice
- id. 1/2 p.č. 173/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Bohumilice
- id. 1/2 p.č. 2544/7 ostatní plocha – silnice o výměře 945 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
- p.č. 2544/25 ostatní plocha – silnice o výměře 65 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
- p.č. 2544/29 ostatní plocha – silnice o výměře 133 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
- p.č. 2754/9 ostatní plocha – silnice o výměře 53 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
- p.č. 2895/32 ostatní plocha – silnice o výměře 20.838 m2 v k.ú. Klobouky u Brna
- p.č. 2303/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k.ú. Moravská Nová Ves
- p.č. 908 ostatní plocha – silnice o výměře 4.906 m2 v k.ú. Šitbořice
- p.č. 10548 ostatní plocha – silnice o výměře 3.194 m2 v k.ú. Šitbořice
- p.č. 10549 ostatní plocha – silnice o výměře 5.997 m2 v k.ú. Šitbořice
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 72 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 123 programu – Bezúplatné nabytí pozemků
v k.ú.Veselí - Předměstí
 
Usnesení 2553/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků
-         p.č. 4722/58 ostatní plocha,
-         p.č. st. 1305/11 zastavěná plocha a nádvoří,
-         p.č. 4722/67 ostatní plocha,
-         p.č. st. 1304/6 zastavěná plocha a nádvoří,
-         p.č. 5009 ostatní plocha,
-         p.č. 4722/70 ostatní plocha,
-         p.č. 4722/68 ostatní plocha,
-         p.č. 4722/55 ostatní plocha,
-         p.č. st. 1304/1 zastavěná plocha a nádvoří,
-         p.č. 4722/65 ostatní plocha,
-         p.č. st. 1304/5 zastavěná plocha a nádvoří
vše včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou
z vlastnictví Města Veselí nad Moravou do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 73 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 124 programu – Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Veselí - Předměstí
 
Usnesení 2554/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, darování pozemků
- p.č. 4722/21 ostatní plocha,
- p.č. 4722/71 ostatní plocha,
- p.č. 4722/1 ostatní plocha,
- p.č. 4722/18 ostatní plocha,
- p.č. 4722/63 ostatní plocha,
- p.č. 4722/64 ostatní plocha,
- p.č. 4722/60 ostatní plocha,
- p.č. 4722/52 ostatní plocha
vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Veselí nad Moravou za podmínek, které tvoří přílohu č. 74 zápisu.
                                                                                                                    
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
Bod č. 125 programu – Bezúplatný převod pozemku p.č. 1091/2 v k.ú. Benešov u Boskovic Obci Benešov
 
Usnesení 2555/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování pozemku p.č. 1091/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 499 m2 v k.ú. Benešov u Boskovic, obec Benešov z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Benešov za podmínek, které tvoří přílohu č. 75 zápisu.                                                                                                                                                                                                                                 H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 126 programu – Bezúplatný převod pozemku p.č. 3198/2 v k.ú. Orlovice Obci Orlovice
 
Usnesení 2556/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování pozemku p.č. 3198/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Orlovice, obec Orlovice z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Orlovice za podmínek, které tvoří přílohu č. 76 zápisu.                                                                                                                                                                                                                               H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 127 programu – Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hodonín
 
Usnesení 2557/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu   Jihomoravského   kraje   schválit v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatný převod nemovitosti:
- části   pozemku    p.č.    2056/29 označené dle geometrického plánu   č. 5216–157/2005 ze 
   dne 25.5.2005 jako pozemek p.č. 2056/29 ostatní plocha o výměře 917 m2,
zapsané na LV 6485 pro   k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Hodonín, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 77 zápisu.                                                                                                                                                                                                                         H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 128 programu – Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov
 
Usnesení 2558/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb,. o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, darování pozemků :
-         části pozemku p. č. 1854/1 oddělené GP č. 634-106/2004 a tímto GP označené jako
p. č. 1854/1, ostat. pl., zeleň, o výměře 370 m2,
-         části pozemku p. č. 1854/1 oddělené GP č. 634-106/2004 a tímto GP označené jako
p. č. 1854/6, ostat. pl., zeleň, o výměře 161 m2,
-         části pozemku p. č. 1853 oddělené GP č. 634-106/2004 a tímto GP označené jako
p. č. 1853, ostat. pl., zeleň, o výměře 435 m2,
-         pozemku p. č. 1854/4, ostat. pl., zeleň, o výměře 66 m2,
-         pozemku p. č. 1855, ostat. pl., zeleň, o výměře 86 m2,
-         pozemku p. č. 1857, ostat. pl., zeleň, o výměře 106 m2,
vše nacházející se v katastrálním území Komárov, obci Brno, okrese Brno – město
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Statutárního města Brna za podmínek, které tvoří přílohu č. 78 zápisu.
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 129 programu – Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Letovice
 
Usnesení 2559/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném znění, darování
-         pozemku p.č. 354 ostatní plocha,
-         pozemku p.č. 355/1 zahrada
vše v k.ú. a obci Letovice z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Letovicích za podmínek, které tvoří přílohu č. 79 zápisu.                                                                                                                                                                                                                                 H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 130 programu – Bezúplatný převod pozemku p.č. 4408/36 v k.ú. Znojmo - město
 
Usnesení 2560/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t    v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v  platném    znění,   darování pozemku p.č. 4408/36 ostatní plocha v k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Znojma za podmínek, které tvoří přílohu č. 80 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 131 programu – Bezúplatný převod silnice I/19
s pozemky do vlastnictví ČR - ŘSD ČR
 
Usnesení 2561/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje zrušit v souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, usnesení ZJMK
č. 952/04/Z23 ze dne 19.2.2004, které znělo:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje v souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování
a)   úseku stávající silnice I. třídy č. 19 na území okresu Blansko v délce 18.314 km, a to od km 150.098 na hranici kraje Vysočina a Jihomoravského kraje do km 168.412 v místě zaústění do silnice I/43 u obce Sebranice v okrese Blansko včetně jejích součástí a příslušenství
b)   pozemků nacházejících se pod uvedenou silnicí a 7 mostních objektů uvedené silnice
z majetku Jihomoravského kraje do majetku České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 38 zápisu
                                                                                          
b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování                                                                                                                            
1. úseku stávající silnice I. třídy č. 19 na území okresu Blansko v délce 18.314 km, a to od km 150.098 na hranici kraje Vysočina a Jihomoravského kraje do km 168.412 v místě zaústění do silnice I/43 u Obce Sebranice v okrese Blansko včetně jejích součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek, které tvoří přílohu č. 81a zápisu,
2. pozemků nacházejících se pod uvedenou silnicí z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic za podmínek, které tvoří přílohu č. 81b zápisu.                                                                                           
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 132 programu – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Renate Jaworski
 
Usnesení 2562/05/R 42:
Rada   Jihomoravského   kraje
schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 640
v  k.ú. Prosiměřice, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako povinným z  věcného břemene Renate Jaworski jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 82 zápisu.                                                                                                                                                                                                                  H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 133 programu – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností ČESKÝ TELECOM, a.s. (k.ú. Rešice)
 
Usnesení 2563/05/R 42:
Rada   Jihomoravského   kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 734 v  k.ú. Rešice, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako povinným z  věcného břemene a společností ČESKÝ TELECOM, a.s., jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 83 zápisu.                
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 134 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a p. Liborem Alexou a sl. Ivou Trimmlovou
 
Usnesení 2564/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 362 , ostatní plocha, silnice, k.ú. Mramotice, obec a okres Znojmo, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a p. Liborem Alexou a sl. Ivou Trimmlovou, jako budoucími oprávněnými z věcného břemene. Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 84 zápisu.         
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 135 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Pravlov
 
Usnesení 2565/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 213 a p.č.120, ostatní plocha, silnice, k.ú. a obec Pravlov, okres Brno-venkov, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Pravlov, sídlo Pravlov, č. 30, 664 66, okres Brno-venkov, IČ: 00488071, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 85 zápisu.                                                                                                                                                                                                                           H: 10 – 0 – 0
Bod č. 136 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Němčičky
 
Usnesení 2566/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 458 ostatní plocha, silnice, k.ú. a obec Němčičky, okres Brno-venkov, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Němčičky, sídlo Němčičky 99, 691 07 Němčičky, IČ: 488 054, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 86 zápisu.                                                                                                                                                                                                                                                                 H: 10 – 0 – 0
Bod č. 137 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu
 
Usnesení 2567/05/R 42:
Rada   Jihomoravského   kraje
schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků uvedených v článku II smlouvy, která tvoří přílohu tohoto materiálu, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z  věcného břemene a Svazkem obcí Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 87 zápisu.
                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 138 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a manželi Stejskalovými
 
Usnesení 2568/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 415/15 v  k.ú. Klepačov, obci Blansko, okrese Blansko, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a manželi Stejskalovými, jako budoucími oprávněnými z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 88 zápisu.            
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 139 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Obcí Veverská Bítýška
 
Usnesení 2569/05/R 42:
Rada   Jihomoravského   kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2568 v k.ú. Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Veverská Bítýška, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 89 zápisu.                                                                                                                                                              H: 10 – 0 – 0
 
 
 
Bod č. 140 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a E.ON Distribuce, a.s. (k.ú. Modřice)
 
Usnesení 2570/05/R 42:
Rada   Jihomoravského   kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2122 v  k.ú. Modřice, uzavíranou mezi Jihomoravským   krajem   jako budoucím povinným z  věcného břemene a E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 90 zápisu.                                                                                                                                                                                                                       H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 141 programu – Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2571/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
doporučujeZastupitelstvu Jihomoravského kraje schválitv souladu s ustanovením
§ 42 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, navržený program 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.                                                                                                                                                                                              H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 142 programu – Město Hustopeče – změna účelu čerpání dotace
 
Usnesení 2572/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t   v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, kterým se mění účel čerpání dotace z „spolupráce profesionálních a amatérských herců v ochotnickém souboru CVČ Nová scéna Hustopeče – Charleyova teta“ na „7. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Šmardovo sousedské divadlo a dovybavení divadelního sálu Městského kulturního střediska
v Hustopečích“, příloha č. 91 zápisu.                                                                                                                                                                                                H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 143 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2573/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
a) s c h v a l u j e v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace subjektům, na účel a ve výši uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 92a zápisu za podmínek smluv, které tvoří přílohy č. 92b a č. 92c zápisu,
 
b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t   v souladu s § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace subjektům, na účel a ve výši uvedené v tabulce, která je přílohou č. 92a zápisu za podmínek smluv, které tvoří přílohy č. 92b a 92c zápisu.      
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 144 programu – Smlouvy o postoupení pohledávek a Smlouva o uhrazení pohledávek
 
Usnesení 2574/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, 
a) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění:
1.      s ch v á l i t uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek č. OŠPr 2/2005 mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93a zápisu
2.      s ch v á l i t uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 6/2005 mezi příspěvkovou organizací Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93b zápisu.
 
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
b) s ch v a l u j e
1.      u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 3/2005 mezi příspěvkovou organizací Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93c zápisu,
2.      u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 4/2005 mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93d zápisu,
3.       u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 5/2005 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93e zápisu,
4.      u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 7/2005 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93f zápisu,
5.      u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 8/2005 mezi příspěvkovou organizací Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93g zápisu,
6.      u z a v ř e n í Smlouvy o postoupení pohledávky č. OŠPr 9/2005 mezi příspěvkovou organizací Gymnázium, Brno, Elgartova 3 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, která tvoří přílohu č. 93h zápisu.
 
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění, 
c) s ch v a l u j e uzavření Smlouvy o uhrazení pohledávky č. OŠPr 10/2005 mezi Statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 a Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, která tvoří přílohu č. 93i zápisu.                                                                                                                                                                                                                                                                   H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 145 programu – Vyčlenění finančních prostředků na dotační programy
 
Usnesení 2575/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
·                    d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s t a n o v i t v souladu s § 35 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a čl. V.2. Obecných pravidel pro poskytování finanční podpory na dotační programy objem finančních prostředků určených na:
·                     
·                    1.Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2006 ve výši   1 mil. Kč z § 3792   rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2006,
·                     
2. Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2006 ve výši 5 mil. Kč z § 2369 rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2006.                                                                                                                                                                                                                                         H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 146 programu – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – změna složení hodnotící komise nestavební akce - Rekonstrukce a dostavba (projektová dokumentace)
 
Usnesení 2576/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VI. písm. a) Úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 
s o u h l a s í   s novým návrhem složení hodnotící komise  pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, „Rekonstrukce a dostavba (projektová dokumentace)“, který tvoří přílohu č. 94 zápisu.
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 147 programu – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací - odpadové hospodářství
 
Usnesení 2577/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
·                    a) schválit  dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ev.č. 236/2005/OŽP) uzavřené dne 14.11.2005 mezi Jihomoravským krajem a Městem Hodonín, který tvoří přílohu č. 95a   zápisu,
·                     
 b) schválit  dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ev.č. 239/2005/OŽP) uzavřené dne   15.11.2005 mezi Jihomoravským krajem a Obcí Čejkovice , který tvoří přílohu č. 95b zápisu.                                                                                           
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 148 programu – Schválení zahraniční cesty představitele Jihomoravského kraje do Nizozemského království ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2005
 
Usnesení 2578/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., v platném znění,   a s ustanovením § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, zahraniční cestu člena Rady Jihomoravského kraje RNDr. Miloše Šifaldy do Nizozemského království ve dnech
30.11.- 3. 12. 2005.               
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 149 programu – Zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2
 
Usnesení 2579/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
·                     
a) s c h v a l u j e střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2 s  účinností od 1.9.2006  
1. zvýšení   nejvyššího   povoleného počtu   žáků   v oboru vzdělání 63-51-J/001 Obchodní škola – denní forma vzdělávání z 30 na 44,
2. zařazení oboru vzdělání 78-41-J/001 Rodinná škola – denní forma vzdělávání jako oboru dobíhajícího,
 
b) u k l á d á členu Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádost o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                                                                                       T: 30.11.2005                                                                                                                     H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 151 programu – Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace – investiční záměr a zadávání zakázky vč. zadávacích podmínek nestavební akce „Pořízení 3 ks přenosných defibrilátorů s příslušenstvím“
 
 
Usnesení 2580/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VI. písm. a) a c) Úplného znění Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, 
a) b e r e n a v ě d o m í   dopis Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 31.10.2005 ve věci nerealizace investičního záměru č. OZ -N4/2005 nestavební akce „Pořízení na 9 ks přenosných defibrilátorů s příslušenstvím“, příspěvkovou organizací Územní středisko záchranné služby Brno,
 
b) s c h v a l u j e   investiční záměr Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace – nestavební akce „Pořízení 3 ks přenosných defibrilátorů
s příslušenstvím“, který tvoří přílohu č. 96a zápisu,
 
c) s o u h l a s  í  se zadáváním zakázky „Pořízení 3 ks přenosných defibrilátorů
s příslušenstvím“, Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací, postupem dle § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
 
d) s o u h l a s í   s návrhem  zadávacích podmínek na zakázku „Pořízení 3 ks přenosných defibrilátorů s příslušenstvím“, které tvoří přílohu č. 96b zápisu.                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 152 programu – Spolupráce s RRA Šumadije a Pomoravlje
 
Usnesení 2581/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Jihomoravským krajem, Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Regionální agenturou pro ekonomický rozvoj Šumadije a Pomoravlje, který tvoří přílohu č. 97 zápisu.                                                                                                                                                                   H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 153 programu – Informace ve věci kompetenčního sporu o zajištění lékařské služby první pomoci projednávané před Ústavním soudem
 
Usnesení 2582/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí informaci o současném stavu průběhu řízení před Ústavním soudem o návrhu ve věci kompetenčního sporu o zajištění lékařské služby první pomoci podle ust. Čl. 87 odst. 1 písm. k) ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ust.
§ 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, kdy od listopadu 2003 (termín podání návrhu na zahájení řízení k Ústavnímu soudu) do dnešního dne nebylo Ústavním soudem ve věci jednáno ani nebyl ze strany Ústavního soud vyžádán souhlas Jihomoravského kraje jako účastníka řízení s upuštěním od ústního jednání; informace je obsažena v Informativní zprávě, která je přílohou č. 98 zápisu.
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 154 programu – Uložení odvodu peněžitých prostředků za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech
 
Usnesení 2583/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit doporučení o uložení odvoduGymnáziu, Břeclav, sady 28. října 1 ve výši 925 247,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje z důvodů porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech.                                                                                                                     
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
 
Bod č. 155 programu – Vyhodnocení zadávacího řízení na odstranění stavby
 
Usnesení 2584/05/R 42:
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném posouzení a hodnocení předložených nabídek
a) b e r e   na   v ě d o m í   zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Odstranění stavby“ ze dne 21. 11. 2005,
 
b) s c h v a l u j e   přijetínávrhusmlouvy o dílo k realizaci zakázky „Odstranění stavby“ mezi Jihomoravským krajem (objednatel) a obchodní společností Skanska CZ region Brno s. r. o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 469 80 806, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 8120 (zhotovitel), který tvoří přílohu č. 99 zápisu.                                                                                                                                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 78 programu – Zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení
 
Usnesení 2585/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
a)                 schvaluje podání žádostí o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení týkajících škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonávají následující příspěvkové organizace:
1.                   Gymnázium a Jazyková škola a s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1
2.                   Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
3.                   Gymnázium, Mikulov, Komenského 7
4.                   Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř. 17
5.                   Střední odborná škola Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
6.                   Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště, Valtice, Sobotní 116
7.                   Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody 6
8.                   Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
9.                   Odborné učiliště, Cvrčovice 131
10.               Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1
11.               Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
12.               Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549
13.               Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola sociální, Kyjov, Komenského 46
14.               Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13
15.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669
16.               Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32
17.               Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
18.               Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733
19.               Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
20.               Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
21.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471
22.               Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735
23.               Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318
24.               Plavecká škola, Ratíškovice, okres Hodonín
25.               Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
26.               Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
27.               Národohospodářská vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Boskovice, Hybešova 53
28.               Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
29.               Střední odborná škola „FORTIKA“, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15
30.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a
31.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
32.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500
33.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Velké Opatovice, Mládežnická 430
34.               Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
35.               Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
36.               Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
37.               Gymnázium, Šlapanice, Riegrova 17
38.               Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
39.               Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
40.               Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
41.               Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
42.               Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22
43.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25
44.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158
45.               Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198
46.               Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4
47.               Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3
48.               Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Znojmo, Jana Palacha 8
49.               Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168      
50.               Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4
51.               Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6
52.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
53.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127
54.               Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
55.               Gymnázium, Bučovice, Součkova 500
56.               Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov, náměstí Svobody 50
57.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
58.               Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
59.               Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
60.               Střední odborné učiliště nábytkářské, Rousínov, Tyršova 16
61.               Střední škola uměleckých řemesel a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10
62.               Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Brno, Kotlářská 9
63.               Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23
64.               Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb, Brno, Hapalova 6
65.               Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
66.               Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15
67.               Vyšší zdravotnická škola, Brno, Žerotínovo náměstí 6
68.               Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2
69.               Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1
70.               Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
71.               Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
72.               Konzervatoř, Brno,tř. Kpt. Jaroše 45
73.               Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
74.               Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
75.               Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
76.               Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8
77.               Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná škola textilní, Brno, Francouzská 101
78.               Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
79.               Gymnázium, Brno, Křenová 36
80.               Gymnázium, Brno, Elgartova 3
81.               Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
82.               Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
83.               Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
84.               Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
85.               Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
86.               Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
87.               Gymnázium Matyáše Lecha, Brno, Žižkova 55
88.               Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
89.               Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
90.               Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97
91.               Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
92.               Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
93.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Brno, Jílová 36g
94.               Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
95.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
96.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
97.               Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
98.               Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9
99.               Domov mládeže Marie Steyskalové, Brno, Gorkého 33/35
100.           Domov mládeže, Brno, Klášterského 4
101.           Masarykův domov mládeže, Brno, Cihlářská 21
102.           Mateřská škola při zdravotnických zařízeních, Boskovice, Otakara Kubína 179
103.           Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363
104.           Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace
105.           Základní škola, Pohořelice, Šumická 727
106.           Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B.Martinů 5
107.           Základní škola, Mikulov, Školní 1
108.           Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kyjov, Školní 3208
109.           Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27
110.           Mateřská škola a Základní škola při nemocnici, Břeclav, U Nemocnice 1
111.           Mateřská škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1235, příspěvková organizace
112.           Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
113.           Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17
114.           Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24
115.           Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12
116.           Základní škola, Letovice, Tyršova 23
117.           Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Boskovice, Štefánkova 2
118.           Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54
119.           Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21
120.           Základní škola, Brno, Lidická 6a
121.           Základní škola, Brno, Sekaninova 1
122.           Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4
123.           Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
124.           Základní škola, Brno, Palackého 68
125.           Základní škola, Brno, Štolcova 16
126.           Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1
127.           Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28
128.           Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
129.           Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského 4
130.           Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200
131.           Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
132.           Základní škola a Dětský domov, Nenkovice 222
133.           Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
134.           Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55
135.           Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1
136.           Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
137.           Základní škola, Hrádek 203
138.           Základní škola, Miroslav, Kostelní 16
139.           Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51
140.           Dětský domov, Znojmo, Na Návrší 3
141.           Mateřská škola, Brno, Bratří Pelíšků 7
142.           Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
143.           Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964
144.           Mateřská škola, Vyškov, Revoluční 14
145.           Mateřská škola při Dětském centru, Znojmo, Mládeže 10
146.           Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Špitálka 10
147.           Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1
148.           Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
 
 Žádost tvoří přílohu č. 100 zápisu.
 
b)      u k l á d áčlenovi Rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíru Šmídovi podat žádosti o zápis změny výše uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení orgánům příslušným podle § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
                                                                                                         Termín: do 30.11.2005                     
                                                                                                                      H: 10 – 0 – 0
 
Bod č. 13c programu – Rozpočtové opatření č. 275, č. 276, č. 277, č. 278, č. 279 Návrh na změnu č. 462, č. 463, č.464, č. 465, č. 466 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005
 
Usnesení 2586/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a) p r o v á d í v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
 
1) rozpočtové opatření č. 275 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o částku      3 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení
      o částku                                                                                                      144 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                         702 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální základní školy o částku                6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální mateřské školy
      o částku                                                                                                          6 tis. Kč 
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální základní školy
      o částku                                                                                                      191 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                                231 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy o částku             251 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště                    o částku          777 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                      106 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3126 – Internátní speciální střední školy
      o částku                                                                                                          4 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy – gymnázia                             o částku          2 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku    35 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání         o částku          359 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3143 – Školní družiny a kluby o částku                 1 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť      o částku           140 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku                                                                                                                   188 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3147 – Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol o částku                                                                                                                 1 044 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže o částku                                                                                                                   250 tis. Kč 
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku               967 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy o částku          394 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3239 – Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené o částku          1 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                        84 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže                o částku          4 tis. Kč  
·        snížení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež o částku         2 195tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 85 tis. Kč  
2)      změnu č. 462 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 101a zápisu z důvodu změn závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem
 
3)   rozpočtové opatření č. 276 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                             2 324,9 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                     2 099 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální základní školy o částku        129,8 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální základní školy
      o částku                                                                                                     80,8 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                     15,3 tis. Kč     
4)      změnu č. 463 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 101b zápisu z důvodu zapojení dotace z MŠMT ČR na projekt „HODINA“ do rozpočtu Jihomoravského kraje
 
5)   rozpočtové opatření č. 277 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                                     85 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                          85 tis. Kč  
6)      změnu č. 464 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 101c zápisu z důvodu zapojení dotace z MŠMT ČR na projekt „PILOT Z“ do rozpočtu Jihomoravského kraje
 
7)      rozpočtové opatření č. 278 následovně:
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3111 – Předškolní zařízení o částku                   902 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                  2 586,1 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                                  25 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy o částku               15 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku    7 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                3 555,1 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže                o částku          20 tis. Kč  
 
8)      změnu č. 465 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 101d zápisu z důvodu přesunu výdajů v rámci přijaté dotace z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání
 
9)   rozpočtové opatření č. 279 následovně:
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální základní školy
      o částku                                                                                                      817 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku     817 tis. Kč  
10) změnu č. 466 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 dle přílohy č. 101e zápisu z důvodu přesunu výdajů v rámci přijaté dotace z MŠMT ČR pro soukromé školy
 
b) u k l á d á vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtové opatření a změnu rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2005.
                                                                                                                               T: 30.11.2005
 
                                                                                                                      H: 7 – 0 – 0
 
Bod č. 11 programu – Souhlas s využitím prostředků
z dotací a z fondů kraje z roku 2005 v rozpočtu roku 2006
 
Usnesení 2587/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
a) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit přesun a použití nevyčerpaných prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2005 do rozpočtu roku 2006, a to:
-         prostředků z pěněních fondů zřízených Jihomoravským krajem,
-         prostředků z účelově vázaných dotací poskytnutých v roce 2005 Jihomoravskému kraji s využitím v roce 2006,
 
b) u k l á d á vedoucí odboru ekonomického ve spolupráci s vedoucím odboru regionálního rozvoje a odvětvovými odbory zabezpečit převod nevyčerpaných prostředků, schválených Radou Jihomoravského kraje k čerpání z Fondu rozvoje JMK prostřednictvím zvláštních bankovních účtů, z těchto zvláštních bankovních účtů zpět do Fondu rozvoje JMK s tím, že účel těchto prostředků zůstane zachován.
T: 31.12.2005                                                                                    H: 7 – 0 – 0
 
 
Bod č. 12 programu – Změna statutů účelových peněžních fondů Jihomoravského kraje
 
Usnesení 2588/05/R 42:
·                    Rada Jihomoravského kraje
a)   d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského krajev souladu s § 14 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s c h v á l i t 
1)      s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu silničního majetku následovně:
         - v článku II písmeno a) se za slova „SÚS JMK“ vkládají slova „snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku,“
Aktualizované znění statutu Fondu silničního majetku je uvedeno v příloze č. 102a   zápisu.
 
2)      s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje následovně:
         - článek 2 se mění takto:
·        písmeno d) se mění a nově zní: „příjmy z prodeje nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy školským příspěvkovým organizacím,“
·        za písmeno d) se nově vkládá písmeno e), které zní: „příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku svěřeného do správy školským příspěvkovým organizacím snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku,“
·        dosavadní písmena e) až j) se označují písmeny f) až k)
Aktualizované znění statutu Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje je uvedeno v příloze č. 102b zápisu,
 
3)      s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje následovně:
         - článek II se mění takto:
·        v písmenu f) se za slova „výnosy z prodeje“ vkládá slovo „movitého“
·        za písmeno f) se nově vkládá písmeno g), které zní: „výnosy z prodeje nemovitého majetku Jihomoravského kraje, pokud příslušné orgány kraje rozhodnou, že tyto finanční prostředky jsou zdrojem Fondu, snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku,“
·        dosavadní písmena g) až i) se označují písmeny h) až j)
 
Aktualizované znění statutu Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje je uvedeno v příloze č. 102c zápisu,
 
4)      s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje následovně:
         - článek II se mění takto:
·        v písmenu i) se ruší slova „a nemovitého“
·        za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní: „příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví včetně majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku,“
·        dosavadní písmena j) až l) se nově označují písmeny k) až m)
 
Aktualizované znění statutu Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje je uvedeno v příloze č. 102d zápisu,
 
5)      s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje následovně:
         - článek II se mění takto:
·        v písmenu i) se ruší slova „a nemovitého“
·        za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní: „příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku Jihomoravského kraje předaného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti sociálních věcí snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku,“
·        dosavadní písmena j) až k) se nově označují písmeny k) až l)
-         článek III se mění takto:
·        v odstavci 2) se za slova „h) a i)“ vkládají slova „a j)“
Aktualizované znění statutu Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje je uvedeno v příloze č. 102e   zápisu,
 
b)   s c h v a l u j e s účinností od 1.1.2006 změnu statutu Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje následovně:
- v článku 2 odst. 1 písmeno d) se za slovo „kraje“ vkládají slova „snížené o výdaje skutečně vynakládané odborem majetkovým v souvislosti s prodejem tohoto nemovitého majetku“
Aktualizované znění statutu Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje je uvedeno v příloze č. 102f   zápisu.                                                        
                                                                                                                      H: 9 – 0 – 0
                                                                                                                     
 
 
                                                                                 Ing. Stanislav Juránek, v. r.
                                                                                                  hejtman Jihomoravského kraje
 
 
Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Marie Cacková, v. r.
RNDr. Igor Poledňák, v. r.  
 
 
Vyhotovila a za správnost: Bc. Barbora Indrová DiS., odbor právní a organizační
V Brně 14. prosince 2005