2. Právní předpisy a metodika

Právní předpisy odboru vnějších vztahů:

 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb.., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • zákon č. 250/1991 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

   

  Odbor vnějších vztahů nevydává metodické pokyny.