2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru územního plánování a stavebního řádu

Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního řádu

Právní předpisy odboru územního plánování a stavebního řádu

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platný a účinný do 31. 12. 2006
 • vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, platná a účinná do 31. 12. 2006
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, platná a účinná do 31. 12. 2006
 • vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, platná a účinná do 31. 12. 2006
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinný od 1. 1. 2007
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), účinný od 1. 1. 2007
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, účinný od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, účinná od 1. 1. 2007
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, účinná od 1. 1. 2007