2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru sociálních věcí

Právní předpisy odboru sociálních věcí

 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
 • vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č.100/1988 Sb., a zákon č. 114/1988 Sb.
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Úmluva o právech dítěte
 • Úmluva o vymáhání výživného v cizině (vyhl. MZV č. 33/1959 Sb.,)
 • Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (vyhl.č.14/1974Sb.)
 • Evropská úmluva o osvojení dětí (sdělení MZV 132/2000 Sb.,)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
 • zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech