2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

Nejdůležitější právní předpisy vztahující se k činnosti odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích
zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
nařízení EP a R č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením
nařízení EP a R č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě
nařízení EP a R č. 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě, o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES