2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru kontrolního a právního

Právní předpisy obecného charakteru 

Právní předpisy odboru kontrolního a právního

  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  •  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  •  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
  • vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
  • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
    a dobrovolných svazků obcí