2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru kultury a památkové péče

Právní předpisy odboru kultury a památkové péče

  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
  • zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
  • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
  • zákon č. 273/1993 Sb.,o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
  • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
  • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

 

Přehled právních předpisů a jiných normativných aktů na úseku státní památkové péče (doc, 72 kB)

 

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně" - právní stav ke dni 1.1.2014 (doc, 354 kB)