2. Právní předpisy a metodika

Právní předpisy útvaru interního auditu

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákono finanční kontrole)
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu
  • ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky
  • ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

Útvar interní audit nevydává metodické pokyny.