foto 1 foto 2

Doprava a pozemní komunikace

 

Komunikace

Uzavírka pozemní komunikace (portal.gov.cz)

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemních komunikací, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčeným správním úřadem).

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava (portal.gov.cz)

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito ke zvláštnímu užívání formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty. Pokud má být použito dálnice nebo rychlostní silnice, vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy České republiky. Pokud má být použito silnice a trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy České republiky. Pokud má být použito silnice a trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje, vydává rozhodnutí krajský úřad. Pokud má být použito místní komunikace, vydává rozhodnutí pověřený obecní úřad.

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod. (portal.gov.cz)

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí zvláštního užívání se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Návrh na změnu dopravního značení (portal.gov.cz)

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici, kromě rychlostní silnice, příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci (portal.gov.cz)

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Doprava

Nespokojenost s veřejnou dopravou (portal.gov.cz)

(pokud se problém týká regionální železniční dopravy nebo meziměstské autobusové dopravy)
 

 

 

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické životní situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Přivítáme Vaše náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření zveřejněných informací. Ty můžete zasílat na potrebuji.vyridit@kr-jihomoravsky.cz.

Odkazy vedoucí mimo portál JMK se otevírají v novém okně prohlížeče.