foto 1 foto 2

Územní plánování, stavby

Územní plán

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby (portal.gov.cz)

Potřebné informace zjistíte buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě.

Pořizování územních a regulačních plánů (portal.gov.cz)

Stavby

Umístění stavby na lesním pozemku (portal.gov.cz)

V případě výměry 1 ha a větší rozhoduje o žádosti místně příslušný krajský úřad (2. stupeň). O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu do výměry 1 ha (1. stupeň).

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) (portal.gov.cz)

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny anebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=246347&TypeID=2
 

 

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické životní situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Přivítáme Vaše náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření zveřejněných informací. Ty můžete zasílat na potrebuji.vyridit@kr-jihomoravsky.cz.

Odkazy vedoucí mimo portál JMK se otevírají v novém okně prohlížeče.