foto 1 foto 2

Všeobecné informace

Dotace

Dotace z krajského rozpočtu

Dotace EU

Jihomoravský kraj administruje dotace z EU v oblasti vzdělávání (OP VK) a dále dotace z Operačních programů Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika a Přeshraniční spolupráce Slovensko - Česká republika. Dotace z EU v oblasti dopravy, cestovního ruchu, rozvoje měst a obcí v programovém období 2007 - 2013 administruje Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 271/13, 602 00 Brno, tel.: 532 193 500, e-mail: info@jihovychod.cz , http://www.jihovychod.cz )

Informace

Povinně zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

Místo a způsob, jak získat informace

Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci

Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci (docx, 16 kB)

Petice

Podávání petic

Stížnosti

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech

Veřejné sbírky

Informace k veřejným sbírkám

Dokumenty ke konání veřejných sbírek – právnická osoba

Dokumenty ke konání veřejných sbírek - obec

Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace listin a podpisů (portal.gov.cz)

Shromažďování

Shromažďování občanů (portal.gov.cz)

Krajský úřad přijímá oznámení, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu.

Státní občanství

Státní občanství

Evidence obyvatel

Údaje z evidence obyvatel (portal.gov.cz)

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném subjektům, které mají oprávnění požadovat údaje stanovené ve svých zvláštních právních předpisech. Údaje mohou být poskytovány i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

Živnost

Živnostenské podnikání

Podání dle živnostenského zákona prostřednictvím systému Czech Point (www.czechpoint.cz)

Elektronický podpis

Akreditovaná certifikační autorita

Cena Jihomoravského kraje

Zásady udílení Ceny Jihomoravského kraje

Logo kraje

Podmínky poskytnutí loga a žádost o udělení souhlasu pro jeho užití

Znak kraje

Zásady pro použití znaku a vlajky včetně žádosti o udělení souhlasu pro použití znaku

Zaměstnání

Základní informace pro uchazeče o zaměstnání Krajském úřadě Jihomoravského kraje
 

 

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické životní situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Přivítáme Vaše náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření zveřejněných informací. Ty můžete zasílat na potrebuji.vyridit@kr-jihomoravsky.cz.

Odkazy vedoucí mimo portál JMK se otevírají v novém okně prohlížeče.