Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

„Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ (dále jen „Strategie JMK 2020“) vychází z platné Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 -2016 a dále zejména z uplynulých, současných a známých budoucích příležitostí, ohrožení a změn, které měly a mají zásadní vliv na rozvoj regionu s cílem zajistit základní koncepční dokument pro kvalifikované rozhodování volených orgánů Jihomoravského kraje pro další strategický rozvoj kraje a pro tvorbu návazných projektů, aktivit, dotačních programů a dokumentů. Dílo bylo zpracováváno i s ohledem na současné a budoucí příležitosti do roku 2020.

Rada Jihomoravského kraje svým usnesením č. 9260/11/R 125 ze dne 8. 8. 2011 vybrala pro realizaci Strategie JMK 2020 společnost SPF Group, v. o. s., se sídlem v Ústí nad Labem, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Nedílnou součástí realizace zpracování Strategie JMK 2020 byla realizace procesu projednávání jednotlivých částí Strategie JMK 2020 a zhodnocení jejích dopadů na životní prostředí (proces SEA dle zákona).

Dokument byl schválen dne 21. června 2012.

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

Stručná verze dokumentu (pdf, 3,59 MB)

Zhodnocení plnění Strategie rozvoje JMK 2006–2010 (pdf, 213 kB)

Úvodní část (pdf, 199 kB)

Profil kraje (pdf, 4,89 MB)

PESTEL analýza (pdf, 332 kB)

Vnější rozvojové faktory (pdf, 641 kB)

Názory aktérů (pdf, 218 kB)

SWOT analýza (pdf, 167 kB)

Shrnutí a doporučení (pdf, 104 kB)

Strategická část (pdf, 503 kB)

Vazba na politiku EU 2014+ (pdf, 223 kB)

Implementační část (pdf, 729 kB)

Seznamy (pdf, 119 kB)

 

Vyhodnocení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. včetně příloh je ke stažení zde (zip, 12,4 MB).

Veřejné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb. se uskutečnilo 23. dubna 2012, prezentace jsou ke stažení zde (zip, 872 kB).

Vypořádání připomínek je zde (pdf, 61 kB).

Stanovisko SEA k návrhu koncepce bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 15.5.2012 a je k dispozici ke stažení zde (pdf, 140 kB).
Opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je k dispozici zde (doc, 26 kB).

 

Informace o Strategii rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2006 je zde.