foto 1 foto 2

Strategické dokumenty - Integrovaný prog. ke zlepšení kvality ovzduší JMK

Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje (pdf, 6,94 MB)

Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje je vydán jako právní předpis Jihomoravského kraje -
Nařízení Jihomoravského kraje č. 3/2010, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012 Sb. - Věstník právních předpisů (pdf, 3,41 MB).