foto 1 foto 2

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013

Program rozvoje Jihomoravského kraje je hlavním nástrojem řízení a koordinace rozvoje kraje. Je zpracováván na období čtyř let, 2010 až 2013. V návaznosti na vizi a strategické cíle přijaté ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a ve vazbě na programové priority politické reprezentace kraje konkretizuje pro plánovací období cíle, priority a rozvojové aktivity v kraji. Hlavním aktérem zpracování a realizace je kraj jako samosprávný subjekt. Program na základě spolupráce aktérů zúčastněných při jeho tvorbě vymezuje nositele přípravy a realizace rozvojových aktivit a projektů a stanoví způsob a pravidla financování a implementace.

Program rozvoje Jihomoravského kraje byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 29. dubna 2010.

Schválený dokument je k dispozici zde (zip, 12,1 MB).

Stručná verze dokumentu je zde (doc, 8,22 MB).

Vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek obdržených při zpracování návrhu koncepce je zde (doc, 1,06 MB).

Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je zde (pdf, 2,24 MB).

Plánovaná opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví jsou obsaženy v implementační části koncepce a ve vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek obdržených k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je zde (xls, 85 kB).

Přehled navržených aktivit, kde jsou realizátory nebo spolupracujícími subjekty mikroregiony a jednotlivé obce je zde (doc, 431kB).

Informace o Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2006–2009 jsou zde.

 

Naplňování programu rozvoje kraje:

2010 (doc, 370 kB)

2011 (doc, 410 kB)

2012 (doc, 495 kB)

2013 (doc, 424 kB)

Celkový přehled plnění aktivit za jednotlivé roky (doc, 2,6 MB)