Závěrečný účet JMK za rok 2008

Titulní list   (pdf, 150 kB)

Obsah (doc, 90 kB)

I. Úvod (doc, 67 kB); Tabulka č. 1 (xls, 48 kB)

II. Plnění rozpočtu příjmů (doc, 94 kB); tabulky č. 2–5 (xls, 195 kB), grafy č. 1-3 (xls, 103 kB)

III. Přehled dotací poskytnutých formou kompenzačních operací (doc, 64 kB); tabulka č. 6 (xls, 55 kB)

IV. Plnění rozpočtu výdajů (doc, 91 kB); tabulky č. 7-12 (xls, 610 kB),, grafy č. 4-7 (xls, 163 kB)

V. Plnění rozpočtu financování (doc, 101 kB)

VI. Rozpočtová opatření (rekapitulace) (doc, 65 kB)

VII. Tvorba a použití peněžních fondů (doc, 128 kB); tabulka č. 13 (xls, 102 kB)

VIII. Zadluženost Jihomoravského kraje (doc, 97 kB); tabulky č. 14-17 (xls, 126 kB)

IX. Bankovní účty a ostatní finanční operace (doc, 111 kB)

X. Hospodaření právnických osob zřízených a založených Jihomoravským krajem (doc, 131 kB); tabulky č. 18-26 (xls, 329 kB),grafy č. 8-9 (xls, 69 kB)

XI. Finanční vypořádání se státním rozpočtem (doc, 201 kB); tabulky č. 27-28 (xls, 78 kB)

XII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků z vlastních zdrojů JMK (doc, 91 kB); tabulky č. 29-30 (xls, 1 535 kB)

XIII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (doc, 64 kB); tabulka č. 31 (xls, 112 kB)

XIV. Projekty podporované z fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování (doc, 82 kB); tabulky č. 32-34 (xls, 178 kB)

XV. Účetní závěrka, výsledek hospodaření (doc, 65 kB)

XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (doc, 64 kB); úplné znění zprávy (pdf, 407 kB)

Přílohy závěrečného účtu
Příloha č. 1 (rtf, 90 kB) – Účetní výkaz „Rozvaha - bilance“ sestavená k 31.12.2008
Příloha č. 2 (rtf, 175 kB) - Komentář k účetnímu výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací“
Příloha č. 3 (rtf, 110 kB) – Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2008
Příloha č. 4 (rtf, 511 kB) – Účetní výkaz Fin 2-12M „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2008 za vykazující jednotku“