Informace č.j.: JMK 27255/2009

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

  

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 27255/2009          S – JMK 27255/2009 OKP      Mgr.Salneková/1264          6.3.2009

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Vážená paní,

 

            dne 23.2.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) žádající informace týkající se vyřizování stížností a petic Krajským úřadem Jihomoravského kraje za jednotlivé roky 2006, 2007 a 2008.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  v příloze tohoto sdělení poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:

 

-         kolik bylo v těchto letech evidováno petic a stížností

-         dělení subjektů, podávajících petice či stížnosti (zda podání bylo od PO, FO, jednotlivce, či skupiny)

-         zda byly petice a stížnosti oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné

-         hlavní oblasti věcného zaměření petic a stížností

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje pololetně předkládá Zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje (dále jen Zpráva) Radě Jihomoravského kraje na vědomí.  Tyto Zprávy jsou Vám v přílohách za požadované roky 2006, 2007, 2008  elektronicky zaslány.  

 

-         orgán, který se peticemi a stížnostmi zabývá 

 

Rada Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) vydává Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, v nichž jsou stanoveny kompetence jednotlivých orgánů kraje. Předmětná pravidla jsou Vám elektronicky poskytnuta v přílohách tohoto sdělení.

 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  povinný subjekt nemá.

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu