Informace č.j.: JMK 7239/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 7239/2007                      S-JMK 162449/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                       16. 1. 2007                 

 

 

Korespondence s MK atd. - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

 

dne 25. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MK atd.“ (dále jen „Žádost“).

 

 

Dle Žádosti požadujete (citace) „předat veškerou korespondenci s

a)      Ministerstvem kultury,

b)      Národním památkovým ústavem v Praze,

c)      Národním památkovým ústavem v Brně,

d)      Biosférickou rezervací Dolní Morava,

e)      orgány UNESCO,

f)       Ministerstvem zahraničních věcí,

g)      Českou geologickou službou Brno,

h)      Českou geologickou službou Praha,

i)        regionálním muzeem Mikulov

j)       správou CHKO Pálava

k)      všemi orgány Rakouska,

l)        všemi orgány Slovenska

l)    všemi orgány EU

specificky ve věci Zadání ÚP VÚC okres Břeclav, území prognózy Břeclavsko, Zadání
a Návrhu ÚP VÚC Břeclavsko.
“ (konec citace).

 

 

 

S ohledem na skutečnost, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. – vyhledání a sběr objemného množství oddělených informací požadovaných v jedné žádosti - byli jste dopisem Krajského úřadu ze dne 2. 1. 2007 č.j.: JMK 548/2007 informování o prodloužení lhůty k poskytnutí Vámi požadovaných informací, resp. k vyřízení Žádosti o 10 dnů, tedy do dne 19. 1. 2007.

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

 

1.      dopis Ministerstva kultury České republiky zn. 8382/2006 ze dne 14. 6. 2006,

2.      dopis Národního památkového ústavu (územního pracoviště v Brně) č.j. 14591/2004Ga/OPP1711 Ř ze dne 11. 10. 2004,

3.      dopis Národního památkového ústavu (ústředního pracoviště) zn. 7542/2004 ze dne 20. 10. 2004,

4.      dopis Národního památkového ústavu (ústředního pracoviště) zn. 6227/2005 ze dne 14. 10. 2005,

5.      dopis Národního památkového ústavu (ústředního pracoviště) zn. NPÚ-302 / 2125 / 2006 ze dne 28. 4. 2006,

6.      dopis Národního památkového ústavu (ústředního pracoviště) zn. 2630/2005 ze dne 30. 6. 2005,

7.      dopis Správy chráněné krajinné oblasti Pálava č.j. 1150/2004-Pa ze dne 3. 11. 2004,

8.      dopis Správy chráněné krajinné oblasti Pálava č.j. 376/2005-Pa ze dne 1. 4. 2005,

9.      dopis Správy chráněné krajinné oblasti Pálava č.j. 1208/2005-Pa ze dne 4. 10. 2005,

10.  dopis Správy chráněné krajinné oblasti Pálava č.j. 1189/2005-Pa ze dne 31. 8. 2005,

11.  dopis Správy chráněné krajinné oblasti Pálava č.j. 00251/PA/E/06 ze dne 26. 4. 2006,

12.  dopis Krajského úřadu č.j.: JMK/9537/2005 OÚPSŘ ze dne 16. 3. 2005 adresovaného Správě chráněné krajinné oblasti Pálava (včetně přílohy),

13.  dopis České geologické služby – Geofondu ze dne 23. 9. 2004 ve věci „Břeclav – ÚP VÚC – vyjádření“,

14.  dopis České geologické služby – Geofondu ze dne 15. 4. 2005 ve věci „Břeclavsko – Územní prognóza - projednání“,

15.  dopis České geologické služby – Geofondu ze dne 6. 9. 2005 ve věci „Břeclavsko – ÚP VÚC – návrh zadání“,

16.  dopis České geologické služby – Geofondu ze dne 27. 3. 2006 ve věci „Břeclavsko – ÚP VÚC – projednání návrhu“.

 

Korespondence týkající se dohod k návrhu ÚP VÚC Břeclavska s Ministerstvem kultury a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Vám již byla předána dopisem Krajského úřadu ze dne 22. 9. 2006 č.j.: JMK 119584/2006 (SpZn.: S – JMK 109654/2006 OÚPSŘ); tyto informace máte tudíž prokazatelně k dispozici.

 

Pod písm. d) Žádosti požaduje předat korespondenci s Biosférickou rezervací Dolní Morava. Krajský úřad má k dispozici dopis Biosférické rezervace Dolní Morava ze dne 12. 5. 2006 ve věci „Vyjádření k návrhu územního plánu VÚC Břeclavsko“. V daném případě však jde o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou (Biosférickou rezervací Dolní Morava), již takovouto povinnost zákon neukládá a současně tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. S ohledem na uvedené nelze tuto informaci poskytnout (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu o odmítnutí bodu 4) Žádosti).

 

 

           

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu (29 A4 jednostranných)