Informace č.j.: JMK 1627/2006

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Naše č.j.

Naše sp.zn.

Vyřizuje / linka

Místo, datum

JMK 1627/2007

S-JMK 1627/2007 OPO

Mgr. Podolová / 541651237

V Brně dne 3. 1. 2007

 

 

 

Rozesílání Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje

 

 

Vážení,

 

dne 5. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), označenou jako „žádost o informace podle zákona 106/99 – věstník se závaznou částí UP VUC Břeclavsko“.

 

Výše uvedeným přípisem je požadováno zaslání

a)      kopie rozdělovníku dokládajícího, komu byl rozeslán Věstník právních předpisů JMK se závaznou částí UP VUC Břeclavsko,

b)      kopie doručenek k zásilkám, kterými byly tyto věstníky zaslány na MMR, městu Mikulov, městu Břeclav, Ministerstvu dopravy, MŽP a ŘSD.

 

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje (dále jen „Věstník“) vydává Jihomoravský kraj, jeho tisk, distribuci a předplatné zajišťuje MORAVIAPRESS a.s., Břeclav, U póny 3061, PSČ 690 02. Aktuální seznam předplatitelů Věstníku Vám zasíláme v příloze. Věstník není rozesílán doporučeně s doručenkou.

 

Kromě předplatitelů uvedených v seznamu zaslal Krajský úřad Jihomoravského kraje částku 17 Věstníku z roku 2006, ve které byla publikována Vyhláška Jihomoravského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, rovněž Ministerstvu vnitra, a to v souladu s § 8 odst. 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiným subjektům Jihomoravský kraj příslušnou částku Věstníku nezasílal.

 

S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                     vedoucí odboru právního a organizačního 
                                                                       

 

 

Příloha: seznam předplatitelů (9 stran)