Informace č.j.: JMK 2891/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 2891/2007                      S-JMK 162452/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                       8. 1. 2007                    

 

 

Sousední územní obvody - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 25. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – sousední územní obvody“(dále jen „Žádost“).

 

Dopisem Krajského úřadu ze dne  2. 1. 2007 č.j.: JMK 541/2007 jste byli informování o prodloužení lhůty k poskytnutí Vámi požadovaných informací, resp. k vyřízení Žádosti o 10 dnů, tedy do dne 19. 1. 2007, a to s odkazem na ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujete Vámi požadované informace, a to:

 

písmenům a), b) a c) Žádosti Krajský úřad uvádí, že území řešené v dokumentaci uváděné v Žádosti je součástí území Jihomoravského kraje a nesousedí s územím jiného kraje. Proces projednání se sousedními zeměmi není zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů upraven Tento zákon se nevztahuje na cizí státní území a nelze tedy sousední státy považovat za sousední územní obvody, s nimiž se ÚPD projednávají. Vzhledem k uvedenému Krajský úřad požadovanými informacemi nedisponuje.

 

písm. d) Žádosti Krajský úřad uvádí, že nemá žádnou korespondenci s uvedenými obcemi vztahující se k projednání ÚP VÚC Břeclavska.

           

 

Závěrem Krajský úřad uvádí:

Důvodem pro prodloužení lhůty k poskytnutí informace je v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyhledání a sběr objemného množství oddělených informací požadovaných v jedné žádosti. V daném případě šlo o vyhledání oddělených informací požadovaných v Žádosti. Na vyhledání informací se podílely odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu, odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu, odbor dopravy Krajského úřadu a odbor životního prostředí Krajského úřadu. Při vyřízení Žádosti, resp. při vyhledávání Vámi požadovaných informací bylo třeba vyhledat, resp. prověřit objemné množství dokumentace, které bylo třeba posoudit ve vztahu k Vámi vymezenému rozsahu Žádosti. S ohledem na uvedené Krajský úřad v rámci správního uvážení dospěl k tomu, že v daném případě jsou splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a prodloužil lhůtu pro poskytnutí informace. Přes výše uvedené je Vám v souladu se zásadou dobré správy informace poskytována v „původní“ (neprodloužené) zákonné patnáctidenní lhůtě pro poskytnutí informace.

 

 

 

           

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního