Informace č.j.: JMK 1194/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                   Vyřizuje/linka                                   Brno

JMK 1194/2007                      S-JMK 162258/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         4. 1. 2007                                            

 

 

Závaznost politiky územního rozvoje - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

           

dne 22. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – závaznost politiky územního rozvoje“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření členky Rady Jihomoravského kraje
Ing. arch Procházkové na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu VÚC Břeclavsko „
… Tady ta politika územního rozvoje je zásadní dokument, který musí respektovat díky usnesení vlády jednotlivé rezorty a rovněž samospráva …“ – požadujete (citace) „předat dokumenty, z kterých radní JMK vycházela
a které dokládají

 

  1. že politika územního rozvoje je závazná pro samosprávu

 

  1. doložit, že dokument politika územního rozvoje je závazná pro ‘pro’ jednotlivé rezorty, když UV 561/2006 hovoří pouze o zohledňování a nikoliv závaznosti“ (konec citace).

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám Krajský úřad poskytuje Vámi požadované informace:

 

 

Co se týče bodu 2) Žádosti, Krajský úřad odkazuje na čl. II. bod 1. písm. a) usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky, kde je uvedeno, že vláda ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zohledňovat Politiku územního rozvoje České republiky při zpracování koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů. Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se ministerstva ve veškeré
své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády, jsou povinny jednotlivé rezorty výše uvedené usnesení vlády respektovat a tedy zohledňovat Politiku územního rozvoje České republiky ve smyslu tvrzení radní Ing. arch. Procházkové ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, tak jak na ně v Žádosti odkazujete.

 

 

Co se týče bodu 1) Žádosti, dle čl. III bodu 1. písm. a) usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky vláda doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města při pořizování územně plánovací dokumentace a při zpracování koncepčních dokumentů zohledňovat Politiku územního rozvoje České republiky. Vzhledem k tomu, že se orgány územních samosprávných celků při výkonu přenesené působnosti, kam pořizování územně plánovací dokumentace spadá, řídí rovněž usneseními vlády, je i pro ně výše uvedené usnesení vlády závazné a i tyto orgány by tak na základě doporučení uvedeného v daném usnesení vlády měly Politiku územního rozvoje České republiky respektovat.

              

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

-         kopie usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky – 1 A4 jednostranná.