Informace č.j.: JMK 535/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 535/2007                        S-JMK 161737/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                     2. 1. 2007                                

 

Korespondence s MD ve věci jižního obchvatu Břeclavi při přípravě návrhu ÚP VÚC Břeclavsko - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 21. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci jižního obchvatu Břeclavi při přípravě návrhu ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám Krajský úřad poskytuje Vámi požadované informace, a to:

 

 

k písm. a) Žádosti:

 

Obchvat Břeclavi je ve schváleném  ÚP VÚC Břeclavska navrhován jako dvoupruhová komunikace v kategorii S 11,5/80 a od křižovatky s I/40 jako S 9,5/80. Text ÚP VÚC Břeclavska byl upraven ve smyslu přílohy B Zprávy o projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska. Kopii příslušné strany textové části v příloze přikládáme.

 

 

k písmenům b), c) a d) Žádosti:

 

ÚP VÚC Břeclavska řeší ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) hlavní koridory dopravy. Podle výše uvedeného byl v grafické části vymezen koridor pro obchvat Břeclavi. V textové části je uvedeno „Vzhledem k tomu, že je zpracována DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) bude šířka koridoru jen 110 m (2 x 55m).“. Takto vymezený koridor je v grafické části respektován. Pouze pro upřesnění bylo v textové části dokumentace uvedeno šířkové uspořádání navrhované silnice S 22,5/100, které bylo po projednání na základě stanoviska Krajského úřadu (odboru dopravy) opraveno na šířkové uspořádání S 11,5/80. K takto vymezenému koridoru v ÚP VÚC nemělo Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) žádné připomínky. Opravou šířkového uspořádání tedy kategorie silnice nedošlo ke změně šířky navrhovaného koridoru v ÚP VÚC a proto nebyla tato oprava dohodována s MD. MD bylo o této opravě informováno pouze ústně.  

 

Dále uvádíme, že podkladem pro zpracování kap. doprava ÚPG Břeclavska a následně návrhu ÚP VÚC Břeclavska byly pro projektanta zpracovaná ÚPG Jihomoravského kraje, stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) k ÚPG JMK a Generel dopravy Jihomoravského kraje. Tyto dokumentace, v nichž je obchvat Břeclavi navrhován v kategorii S 11,5/80, byly projednány a dohodovány rovněž s MD, které nemělo žádné připomínky.  

 

            Se zpracovatelem SEA dokumentace nebyla v této věci vedena žádná korespondence vzhledem k tomu, že šířka koridoru pro obchvat Břeclavi se neměnila. Šířkové uspořádání obchvatu Břeclavi v kategorii S 11,5/80 je v souladu s DUR, jejímž objednatelem je ŘSD a rovněž se schváleným územním plánem města Břeclavi včetně jeho změn. V dané věci Krajský úřad žádnou korespondenci s městem Břeclavi nemá. 

 

 

k písm. c) Žádosti:

 

Předáváme Vám kopii stanoviska Krajského úřadu (odboru dopravy) č.j.: JMK 38912/2006 ze dne 19. 5. 2006.

 

 

k písm. d) Žádosti:

 

Zasíláme Vám kopii „Dohody k Návrhu ÚP VÚC Břeclavska“, dále interní sdělení odboru dopravy Krajského úřadu ze dne 3. 7. 2006 a interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ze dne 29. 6. 2006, kterými byla „Dohoda k Návrhu ÚP VÚC Břeclavska“ předávána mezi těmito odboru Krajského úřadu. Uvedenou dohodu i stanovisko podepsal ing. Franek, k čemuž je oprávněn na základě pověření vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu ze dne 11. 12. 2003 (kopie přiložena).

 

 

k písm. g) Žádosti:

 

Ke stanovisku nadřízeného orgánu byly Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) předány veškeré podklady dle ustanovení §15 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, tedy i dohoda pořizovatele s odborem dopravy Krajského úřadu a příloha B Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek podaných v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska. Z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá požadavek respektovat stanovisko Krajského úřadu (odboru dopravy). MMR jako nadřízený orgán územního plánování neměl žádné připomínky k tomuto vyhodnocení. Dne 19. 10. 2006 vydalo MMR potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování ve smyslu § 25 odst. 2 stavebního zákona.

 

            K tomuto bodu lze poskytnout kopii stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování MMR, odboru územních vazeb ze dne 20. 9. 2006 a potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 stavebního zákona ze dne 19. 10. 2006. Oba tyto dopisy jsou naskenovány na CD-ROMu, který byl občanskému sdružení již předán (viz níže).

 

 

k písm. h) Žádosti:

 

            Zastupitelům Jihomoravského kraje byly na CD-ROMu  předány:

příloha č.1 – Závazná část územního plánu velkého územního celku Břeclavska ve formě regulativů, příloha č.2  – Zpráva o projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska včetně přílohy A – návrh rozhodnutí o námitkách podaných v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska a návrh rozhodnutí o nesouhlasech s vyřízením námitek podaných v rámci projednání Územní prognózy Břeclavska, přílohy B – vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek podaných v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska a přílohy C – stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování MMR, odboru územních vazeb, včetně potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 stavebního zákona a přílohu č.3 – návrh ÚP VÚC Břeclavska.

 

Z předané přílohy B jednoznačně vyplývá požadavek respektovat stanovisko Krajského úřadu (odboru dopravy) a z přílohy C je zřejmé, že MMR nemělo žádné připomínky k vyhodnocení výše uvedeného stanoviska. Ve Zprávě o projednání  návrhu ÚP VÚC Břeclavska je v kapitole IV. Pokyny pro dokončení návrhu ÚP VÚC Břeclavska v pátém odstavci uvedeno, že do textové a grafické části ÚP VÚC Břeclavska budou zapracována stanoviska a připomínky vyhodnocené pořizovatelem v příloze B této zprávy - Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek podaných v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska.

 

Podklady, které byly poskytnuty zastupitelům Jihomoravského kraje ke schválení ÚP VÚC Břeclavska (košilka včetně důvodové zprávy a CD-ROM se všemi výše uvedenými přílohami) byly občanskému sdružení poskytnuty dopisem č.j. JMK 146192/2006 ze dne 29. 11. 2006. Požadované dokumenty tedy máte prokazatelně k dispozici.

 

           

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního

                                                                                   

 

 

Přílohy: dle textu (6 A4 jednostranných)