informace č.j.: JMK 630/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 630/2007                        S-JMK 161731/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                     2. 1. 2007                                

 

Korespondence ve věci přílohy CO k návrhu ÚP VÚC Břeclavsko – poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 21. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přílohy CO k návrhu ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám Krajský úřad poskytuje Vámi požadované informace, a to:

 

 

k písmenům a), b), c) a d) Žádosti:

 

Příloha CO byla zpracována v únoru roku 2006. Kopie předávacího protokolu návrhu územního plánu velkého územního celku Břeclavska, 1. etapa ze dne 28. 2. 2006 přiložena. Krajský úřad nemá žádné další Vámi požadované dokumenty.

 

k písm. e) Žádosti:

 

Vámi požadované dokumenty („kopie všech dokumentů pekel ust. paragrafu 8 odst. 1 písm. e) vyhlášky 135/2001 Sb. k pořizované ÚP VÚC Břeclavsko, a to včetně dokumentů vztahujících se k předmětné příloze CO“) Vám již byly předány dopisem Krajského úřadu č.j. JMK 39588/2006 ze dne 12. 4. 2006 a dopisem Krajského úřadu č.j. JMK 119584/2006 s datem 22. 9. 2006 a tudíž tyto informace máte k dispozici. Z požadovaných dokumentů dále přikládáme kopii  Dohody – doplnění ze dne 3. 10. 2006 ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní s stavebním řádu, v platném znění, k návrhu ÚP VÚC Břeclavsko“ s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy.

           

 

 

            S  pozdravem

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová
                                                                          vedoucí odboru právního a organiazčního

                                                                                          

 

Přílohy: dle textu (3 A4 jednostranné)