Informace č.j.: JMK 900/2007 a č.j.: JMK 909/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 900/2007                        S-JMK 162243/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                        3. 1. 2007            JMK 909/2007             S-JMK 162170/2006 OPO

 

 

Předání úplných dokumentů ve věci rozsudku proti KrÚ JMK, resp. MMB za léta 2005 a 2006 - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 22. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy „žádost o informace podle zákona 106/99 – Předání úplných dokumentů ve věci rozsudku proti KrÚ JMK za léta 2005 a 2006“ a „„žádost o informace podle zákona 106/99 – Předání úplných dokumentů ve věci rozsudku proti MMB za léta 2005 a 2006“ (dále jen „Žádosti“). Žádosti se liší pouze v názvu („… ve věci rozsudku proti KrÚ JMK…“ a  ve věci rozsudku proti MMB…“); po obsahové stránce jsou požadovány totožné informace.

 

Dle Žádostí „V několika případech byla u soudu podání, kdy JMK nebo jeho orgány neposkytly informace podle zákona 106/99.“. Dle Žádostí (citace) „Žádáme Vás o zaslání

 

a) sdělení, ke kterým konkrétním případům ve věcech dle zákona 106/1999 si JMK a jeho orgány zajistily externí právní služby za období 2005 a 2006.

 

b) kopie smluv s externím právním zastoupením, které si JMK a jeho organy v daných případech zajistily, resp. použily, pro všechny případy týkající se případů dle zákona 106/1999, a to za období 2005 a 2006.

 

c) kopie všech dokumentu dokládajících, ze JMK a jeho organy  zaplatily a kolik tato úhrada činila za externí právní zastoupeni dle bodu a].

 

d) předat kopie dokumentů, jaké částky JMK a jeho organy zaplatily na zaklade rozhodnuti soudu právním zástupcům žalobců v souvislosti se všemi soudními případy podle zákona 
č. 106/1999 za léta 2005 a 2006  

 

d) kopie všech dokumentů, které dokládají, z jakých specifických zdrojů uvnitř JMK a jeho organu byly zaplaceny podle bodu c] a d]  zaplaceny a kdo jmenovitě schválil úhradu těchto částek.

 

e) kopie všech dokumentů dokládajících, jaká opatření byla v rámci JMK a jeho organu  přijata proti těm, kteří pochybili a zavinili, že vznikla škoda ve výši dle bodu c] a d]

 

f) sdělit jaká opatření (včetně personálních) byla přijata, aby se situace se „vyníkem“ škody neopakovala a předat kopie všech dokumentů které dokládají přijatá opatření

 

g) sdělit jaké sankce a komu byly v daných případech uděleny a předat kopie všech dokumentů dokládajících udělení těchto sankcí.“ (konec citace).

 

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné Vámi požadované informace nemá. V případě soudních řízení ve věci zákona č. 106/1999 Sb. za období roku 2005 a roku 2006 nebyly ze strany Jihomoravského kraje či jeho orgánů „zajištěny externí právní služby“. S ohledem na uvedené povinný subjekt Vámi požadovanými informacemi dle písmen a), b) a c) Žádostí nedisponuje. Vzhledem ke skutečnosti, že žádné z výše uvedených soudních řízení nebylo zatím pravomocně skončeno, povinný subjekt nemá ani Vámi požadované informace dle písmen d), (druhé) d), e), f) a g) Žádostí.

           

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního