Informace č.j.: JMK 1864/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 1864/2007                      S-JMK 162422/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                        4. 1. 2007                   

 

 

Odpověď podaná dr. Vlašínovi - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 24. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – odpověď podaná dr. Vlašínovi
(dále jen „Žádost“).

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujete Vámi požadované informace, a to:

 

            V bodech 1) až 8) Žádosti jsou požadovány informace, které ing. arch. Procházková nesdělila. Ing. arch. Procházková uvedla, že firma HBH, spol. s r.o. vypracovala 5 variant a ty se zúžily na 3. Dle Žádosti ing. arch. Procházková byla povinna informovat pouze na základě spolehlivě zjištěného stavu a tedy vycházet pouze z informací, které jsou doloženy dokumenty. V příloze tedy předáváme dokument, který toto tvrzení dokládá. Pro úplnost Krajský úřad uvádí, že dokumentace zpracovaná firmou HBH, spol. s r.o. Vám již byla předána, a to dopisem Krajského úřadu č.j. JMK 109145/2006 ze dne 23. 8. 2006.

 

            K výběru variant lze pouze uvést, že jednání týkající se vedení trasy rychlostní silnice R52 vedlo Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které jsou oprávněny podat úplné informace. Na základě těchto jednání byla v roce 2003 zpracována firmou HBH dokumentace EIA Rychlostní silnice R 52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen). V rámci této dokumentace byly posuzovány varianty 1, 1x a 2. Z dokumentace EIA odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu vycházel při pořizování a následně tedy byly varianty 1, 1x a 2 prověřovány v územně plánovacích podkladech – v Územní prognóze Jihomoravského kraje a v Územní prognóze Břeclavska.

 

 

           

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

záznam z jednání ze dne 15.6.2000 včetně průvodního dopisu a prezenční listiny