Informace č.j.: JMK 23422/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                 Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 23422/2009              S - JMK 23422/2009 OKP               Krásná/541651233              2. 3. 2009
 
 
„emailová korespondence ing. Venclíka - 4“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 15. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. Venclíka - 4“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence ing. arch, Procházkové, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky venclik.milan@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. Venclíka,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
d) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence ing. Venclíka a jeho sekretariátu odeslané z emailových schránek <posta@kr.jihomoravsky>, <podatelna@kr.jihomoravsky.cz> přijaté pro ing. Venclíka a jeho sekretariát v těchže emailových schránkách, a to za období od 23.12.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
písm. a), c) a d) Žádosti nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
písm. b) Žádosti povinný subjekt uvádí, že pro člena Rady Jihomoravského kraje ing. Milana Venclíka je zřízena emailová schránka ve formě venclik.milan@kr.jihomoravsky.cz a pro jeho asistentku paní Evu Svobodovou je zřízena emailová schránka ve formě svobodova.eva@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                              Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                541651111                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz