Informace č.j.: JMK 23380/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                 Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 23380/2009              S – JMK 23380/2009 OKP               Krásná/541651233              2. 3. 2009
 
 
„emailová korespondence ing. arch Procházkové - 4“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 15. 2. 2009 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny dvě Vaše obsahově totožné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 4“ a „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 3“ (dále jen „Žádosti“).
 
V Žádostech požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence ing. arch, Procházkové, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. arch, Procházkové,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
d) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence ing. arch. Procházkové a ‘jejiiho‘ sekretariátu odeslané z emailových schránek <posta@kr.jihomoravsky>, <podatelna@kr.jihomoravsky.cz> přijaté pro ing. arch. Procházkovou a její sekretariát v těchže emailových schránkách,
a to za období od 23.12.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
písm. a), c) a d) Žádostí nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
K písm. b) Žádostí povinný subjekt uvádí, že pro náměstkyni hejtmana Jihomoravského kraje ing. arch. Annu Procházkovou je zřízena emailová schránka ve formě prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz a pro její asistentku Bc. Jitku Doležalovou je zřízena emailová schránka ve formě dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                 541651111                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz