Správa krajských silnic

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

 

Byla zřízena ke dni 14. září 2001 na dobu neurčitou.

Organizací je zajišťován výkon správy silnic II. a III. tř. a komunikací přestupních uzlů IDS JMK ve vlastnictví Jihomoravského kraje podle ustanovení §9 odst. 3 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., v účinném znění. Rozsah vykonávané správy je uveden níže a podrobněji na stránkách organizace.

 

Hlavní účel organizace:

a) výkon vlastnických práv Jihomoravského kraje k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje;
b) správa a údržba silnic, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Jihomoravského kraje;
c) investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje;
d) výkon vlastnických práv, správa a údržba a investiční činnost na objektech dopravní infrastruktury pokud je tato činnost uložena usnesením Rady Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
 

 

Základní činnosti organizace:

- vedení evidence silnic, silničních a silničních pomocných pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje
- zajišťování prohlídek silnic (hlavní, běžné a mimořádné) ve vlastnictví Jihomoravského kraje
- zajišťování prohlídek mostních objektů (hlavní, běžné a mimořádné)
- zajišťování oprav a běžné a zimní údržby silnic ve vlastnictví Jihomoravského kraje s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení a poškození těchto silnic, jejich součástí a příslušenství
- zajišťování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na silnicích a v jejich ochranných pásmech
- zajišťování investiční činnosti na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje
- zajišťování výkonu vlastnických práv, správy, údržby a investiční činnosti na všem dalším majetku ve vlastnictví zřizovatele předaném příspěvkové organizaci k hospodaření
- zajišťování činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi komunikace právním předpisem upravujícím otázky ochrany veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) na silnicích ve vlastnictví zřizovatele a na ostatních komunikacích předaných příspěvkové organizaci k hospodaření
- zajišťování zimní údržby na úsecích silnic na území sousedních krajů či států, které navazují na silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to na základě dohod příslušných správců silnic za účelem efektivního výkonu zimní údržby
- zajišťování dalších činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi pozemní komunikace zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, na silnicích ve vlastnictví zřizovatele a na ostatních komunikacích předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a to s výjimkou označování silnic dle § 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a stanovení rozsahu pasportu silnic ve vlastnictví zřizovatele dle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- zajišťování činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi pozemní komunikace zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na silnicích ve vlastnictví zřizovatele a na ostatních komunikacích předaných příspěvkové organizaci k hospodaření
- zajišťování nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel specifikovaného v zák. č. 13/1997 Sb.
 

Sídlo organizace:
 
Sídlo organizace
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
70932581
Kontaktní adresa
Ořechovská 35, 619 00 Brno
Ředitelství
Nižší organizační
jednotky–oblasti
Do 31.12.2017
Od 01.01.2018
Oblast Sever
Blansko, Komenského 2, 678 01
Oblast Střed
Brno, Ořechovská 35, 619 00
Oblast Jih
Hodonín, Brněnská 3254, 695 01
Oblast Západ
Znojmo, Kotkova 24, 669 02
 
Podrobné informace:
www.susjmk.cz
susjmk@susjmk.cz
tel.: 547 120 311, fax: 547 120 302
 
susjmk_oblaszi_18

 

Odstranění následků povodní 2006 na krajských silnicích