Informace č.j.: JMK 23177/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 23177/2009               S - JMK 23177/2009 OKP               Krásná/541651233              25. 2. 2009
 
 
„oslovení nepovinné osoby – jednání k R43/IIa-2-a“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – oslovení nepovinné osoby – jednání k R43/IIa-2-a“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
podle Rozhodnutí čj. 142624/2008 byla oslovena osoba, která údajně není povinným subjektem podle InfZ. Rozhodnutí neuvádí, o kterou osobu se jednalo. Požadujeme ‚zaslal‘ elektronickou kopii dodejky, kterou bylo potvrzeno převzetí předmětného dopisu, kterým byla předmětná osoba oslovena.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadovanou elektronickou kopii dodejky patřící k dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 141237/2008 ze dne 29. 10. 2008 s názvem „Žádost o sdělení“, ve které byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 29540/2009 ze dne 25. 2. 2009).
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                          Mgr. Martin Mikš
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                            v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                               vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz