Informace č.j.: JMK 23130/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 23130/2009               S-JMK 23130/2009 OKP              Krásná/541651233              25. 2. 2009
 
 
„4 ZJMK bod 5“ – poskytnutí informace
 
 
dne 13. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 4 ZJMK bod 5“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 4. zasedání ZJMK“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadovaný materiál k bodu č. 5 předloženém na 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje s názvem „Zpráva o činnosti výboru kontrolního“, ve kterém byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 29925/2009 ze dne 25. 2. 2009).
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš
                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                      v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                        vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                         odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                      Fax                            E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651111                 541651289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz