Informace č.j.: JMK 24114/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                        Sp.Zn.                        Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                              JMK 24114/2009                     bez Sp.Zn.                  Krásná/541651233                  17. 2. 2009
 
 
Poskytnutí informace
 
 
dne 16. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), ve které uvádíte: „Žádám podle zákona o informacích o zaslání elektronickou poštou celého sazebníku za poskytování informací podle zákona o informacích Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Jihomoravským krajem.“.
 
S ohledem na skutečnost, že Vámi požadovaný „SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A JEHO ORGÁNY podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ je zveřejněn na webu Jihomoravského kraje, Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkazujeme na internetový portál Jihomoravského kraje:
» www.kr-jihomoravsky.cz
» Úřední deska 
» Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
» odstavec 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.
popř.: (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57424&TypeID=2).
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                      Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz