Informace č.j.: JMK 8573/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                          JMK 8573/2009                S-JMK 8573/2009 OKP                Krásná/541651233                2. 2. 2009
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Vážená paní,
 
dne 20. 1. 2009 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí informací“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
V souladu a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
rozpočtované příjmy celkem za období roku 2008,
rozpočtované výdaje celkem za období roku 2008,
počet zaměstnanců kraje, z toho úředníků,
počet zastupitelů,
počet obcí na území kraje,
počet příspěvkových organizací zřízených krajem.“.
           
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
rozpočtované příjmy celkem za období roku 2008: 14 772 420 tis. Kč
rozpočtované výdaje celkem za období roku 2008: 15 354 268 tis. Kč
 
            K výše uvedeným údajům pouze dodáváme, že se jedná o předběžné údaje, neboť ještě nebyla provedena účetní uzávěrka za rok 2008. Konečné údaje o příjmech a výdajích Jihomoravského kraje budou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění, k dispozici pod datu 9. 2. 2009.
 
počet zaměstnanců kraje, z toho úředníků:
-        počet zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke dni 31. 12. 2008 činil 623 zaměstnanců, z toho 536 úředníků.
 
počet zastupitelů:
-         Jihomoravský kraj má 65 zastupitelů.
 
počet obcí na území kraje:
-         Jihomoravský kraj má 672 obcí.
 
počet příspěvkových organizací zřízených krajem:
-         ke dni 1. 1. 2009 činí počet příspěvkových organizací zřízených krajem celkem 275 (223 v oblasti školství, 28 v oblasti sociálních věcí, 15 v oblasti zdravotnictví, 7 v oblasti kultury, 1 v oblasti dopravy a 1 v oblasti vnějších vztahů).
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá, ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                  vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                   odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                            DIČ                                 Telefon                      Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                  541651111                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz