Informace č.j.: JMK 15990/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
 
 
           Čj.                                               SpZn.                                             Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 15990/2009                     S - JMK 150701/2008 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                    2. 2. 2009 
 
 
emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 24. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - - emailová korespondence s DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti bylo mj. uvedeno: „Požadujeme : předat
a) kopii emailové veškeré korespondence přijaté na emailové adrese DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz a odeslané z této adresy, a to za období od. 15. října 2008 do dne vyřízení žádosti, který je nejpozději 15 dnů po obdržení této žádosti.
b) sdělit počet emailů uložených pro DOLEZALOVA.JITKA@kr-jihomoravsky.cz v centrálním emailovém systému (ne v osobní schránce), a to za stejné období jako pro bod a], ‘a to spefi‘
Tyto kopie požadujeme na CDROM. Přílohy emailu požadujeme ponechat spojené s emaily.“.
 
 
 
Na Žádost Vám bylo ze strany povinného subjektu odpovězeno sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 150701/2008 s datem 8. 12. 2008, kde bylo mj. uvedeno: „V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující: K písm. a) Žádosti povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. K písm. b) Žádosti povinný subjekt nemá žádné informace podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.; povinný subjekt Vámi zmiňované ‘počty emailů …‘ neeviduje.“.
 
Následně jste v dané věci podali stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o které rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č.j.: MV-642-4/ODK-2008 s datem 16. 1. 2009 (dále jen „rozhodnutí MV“). Rozhodnutí MV povinný subjekt obdržel dne 20. 1. 2009.
V rozhodnutí MV je mj. uvedeno: „
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji – se přikazuje, aby žádost o poskytnutí informací, vedenou povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 150701/2008 OKP, v části bodu a) do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil, ve zbývající části se postup povinného subjektu potvrzuje.“.
 
Ve smyslu rozhodnutí MV a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt k písm. a), resp. k příslušné části písm. a) Žádosti (viz rozhodnutí MV) nemá žádné informace podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.; povinný subjekt nemá žádnou (úřední) emailovou korespondenci, a to ani v elektronické ani v tištěné podobě.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního