Informace č.j.:JMK 13615/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            ČJ.                                         Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                                 Brno
 JMK 13615 /2009                   S–JMK 164171/2008 OKP                  Mgr. Poláčková/541651217                  29. 1. 2009        
 
 
185 RJMK bod 41 – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 21. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – 185 RJMK bod 41“(dále jen „Žádost“).
 
            V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy materiál k bodu 41 na 185. schůzi RJMK. Pro úplnost uvádíme, že kopie příloh č. 1 a č. 3 materiálu předkládaného jako bod 41 na 185. schůzi RJMK jsou poskytovány s anonimizací osobních údajů v nich obsažených (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odmítnutí části informace ze dne 28. 1. 2009, č.j. JMK 13337/2009, sp. zn. S-JMK 164171/2008 OKP), rovněž kopie přílohy č. 2 materiálu pro RJMK  je poskytována bez její části označené jako„žádost o informace podle zákona 106/99 – příloha CO k ÚP VUC Břeclavsko a orgány krizového řízení“vzhledem k tomu, že jde o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato osoba současně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (tomu viz. výše uvedené rozhodnutí povinného subjektu).
 
           
            S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš v.r.
                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
IČ                         DIČ                             Telefon                   Fax                          E-mail                                              Internet
70888337             CZ70888337              541651266              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz