Informace č.j.: JMK 66/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                               Sp.Zn.                                     Vyřizuje/linka                         Brno
ze dne                            JMK 66/2009                 S-JMK 66/2009 OKP                 Krásná/541651233                 29. 1. 2009
 
 
„jednání k R43/IIII“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 31. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43/IIII“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
‚Probiají‘ jednání o R43, včetně možnosti jižního obchvatu Kuřimi. Tato jednání probíhají i s firmou HBH.
K níže uvedené žádosti o ‚informae‘ vydalo MMR Rozhodnutí čj. 29079/2008/81 ze dne 18.9.2008, kde v řadě bodů uznalo stížnost podanou k vyřízení níže připojené žádosti o informace jako důvodnou. Požadujeme tedy plnou odpověď a navíc i informace za období, které níže připojená stížnost nepokrývala.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla, kde se jednalo i o R43 a kterých se zúčastnil pracovník KrÚ JMK nebo kterýkoliv ze zastupitelů JMK,
b) sdělit o čem se na jednáních dle bodu a) jednalo, jaký byl výsledek jednání a kdo se těchto jednání zúčastnil,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se R43, a to včetně korespondence s městem Kuřim, městem Brno, s firmou HBH, s firmou T-plan, s firmou ADIAS, s ŘSD, s Ministerstvem dopravy, s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské ‚Kníninice‘, Chudčice, Veverská Bitýška, Hvozdec, Ostrovačice, Malhostovice, Drásov, Lipůvka, Lažany, Černá Hora, Blansko, Česká, a to včetně materiálů týkajících se všech variant obchvatu Kuřimi.
‚Korespoindencí‘ se rozumí veškerá ‚korspondence‘ přijatá i odslaná, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání, ‚informormace‘ o čase, místě a účastnících jednáních, pokud nebyl pořizován zápis/záznam z jednání, a dokumenty předané osobně či na podatelnu JMK. Pod pojem korespondence spadají i smlouvy o dílo, objednávky, předávací protokoly
a faktury.
Vše se požaduje od 1.9.2007.
Nepožadujeme předat kopii zadání ZÚR JMK.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Žádný dokument nepožadujeme více než 1x.
Grafické přílohy, které neexistují elektronicky, požadujeme předat jako černo-bílé kopie.
Má-li nějaký dokument více než 30 stran a neexistuje-li elektronicky, požadujeme prvních 20 a posledních 10 stran.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 5952/2009 ze dne 14. 1. 2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 19. 1. 2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) a b) Žádosti:
            Dne 31. 10. 2007 proběhl seminář k R43, věnovaný historii rychlostní silnice R43 a jejím variantám. Veškeré informace k tomuto semináři, resp. jednání, které má povinný subjekt k dispozici, Vám již byly poskytnuty na základě Vaší žádosti o informace „Žádost o informace podle zákona 106/99 – seminář k R43 na JMK dne 31.10.2007“, a to sděleními Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 156890/2007 ze dne 14. 12. 2007 a č.j.: JMK 907/2008 ze dne 3. 1. 2008. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány.   
           
            Dále má povinný subjekt povědomost o jednáních, konaných dne 10. 6. 2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o., dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje a 18. 11. 2008 v Kuřimi. Na těchto jednáních se jednalo o alternativní trase I/43 v prostoru Kuřim – Česká. Výsledkem jednání z pohledu povinného subjektu bylo seznámení s problematikou této trasy. Jednání se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, společnosti HBH Projekt spol. s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic a dalších institucí, které není povinný subjekt schopen vyjmenovat, neboť nedisponuje prezenčními listinami. Jednalo se pouze o informativní jednání, ze kterých nebyly učiněny žádné závěry ani zápisy.
-         Jednání konaného dne 10.6.2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o. se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci odboru životního prostředí a odboru dopravy, dále pak zástupci Ředitelství silnic a dálnic a zástupci společnosti HBH Projekt spol. s r. o.
-         Jednání konaného dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci: odboru dopravy, odboru územního plánování a stavebního řádu a náměstkyně hejtmana Ing. arch. Anna Procházková.
-         Jednání konaného dne 18. 11. 2008 v Kuřimi se za Krajský úřad Jihomoravského kraje zúčastnili pracovníci odboru dopravy.
 
 
k písm. c) Žádosti:
v příloze předáváme kopii dopisu Ředitelství silnic a dálnic zn.: 005192/10330/2008 ze dne 28. 11. 2008 s názvem „Vyhledávací studie alternativní trasy rychlostní silnice R 43 v úseku Česká – Kuřim – Černá Hora pro hodnocení EIA – předání projektové dokumentace – souprava č.4“ včetně přílohy, kterou je CD obsahující vyhledávací studii alternativní trasy rychlostní silnice R 43 v úseku Česká – Kuřim – Černá Hora pro hodnocení EIA, a kopii dopisu Města Blanska č.j.: S009P00E516Q ze dne 4. 7. 2008.
 
Dále má povinný subjekt k dispozici korespondenci k písm. c) Žádosti, která Vám již byla v minulosti poskytnuta. Tuto korespondenci máte prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předávána. Jedná se o následující:
-         kopie pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. č.j.: 2743/08 ze dne 8. 11. 2008 na jednání konané dne 18. 11. 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kuřimi („Žádost o informace dle zákona 106/99 – práce na R43 a obchvatu Kuřimi“ poskytnuto sdělením č.j.: JMK 164659/2008 ze dne 22. 12. 2008),
,,Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Drásov“,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Malhostovice,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Jinačovice“, informace poskytnuty sděleními č.j.: JMK 65461/2008, JMK 65462/2008 a JMK 65455/2008 ze dne 19. 5. 2008.
Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 89143/2008 ze dne 19. 8. 2008,
Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43/II“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 111192/2008 ze dne 7. 10. 2008,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k R43/IIa“ informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 125652/2008 ze dne 4. 11. 2008 a v části jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuto sdělením č.j.: JMK 137152/2008 ze dne 21. 10. 2008.
Povinný subjekt nemá žádnou další korespondenci k písm. c) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 1x CD)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz