Informace č.j.: JMK 59/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                               Sp.Zn.                                      Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                            JMK 59/2009                 S-JMK 59/2009 OKP                  Krásná/541651233                28. 1. 2009
 
 
„Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD KrÚ JMK, 11. 2006) – II – poskytnutí informace 
 
Vážení,
 
            dne 30. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD KrÚ JMK, 11. 2006) – II“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti je uvedeno:
JMK předává firmě HBH Projekt ‘Souhrn návrhů Generelu Krajských silnic JMK (OD KrÚ JMK, 11. 2006)‘.
1) požadujeme předat tento Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD, KrÚ JMK, 11. 2006) v digitální formě na CD ROM,
2) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci tohoto souhrnu s ŘSD, Ministerstvem dopravy, firmami HBH a ADIAS a městem Brno, a to za období od 1.1.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová zápisy/záznamy z jednání, ‚informormace‘ o čase, místě a účastnících jednání, pokud nebyl pořizován zápis/záznam z jednání, a dokumenty předané osobně či na podatelnu JMK. Pod pojem korespondence spadají i smlouvy o dílo, objednávky, předávací protokoly
a faktury.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Žádný dokument nepožadujeme více než 1x.
Grafické přílohy, které neexistují elektronicky, požadujeme předat jako černo-bílé kopie.
Má-li nějaký dokument více než 30 stran a neexistuje-li elektronicky, požadujeme prvních 20 a posledních 10 stran.
Na předání CD ROMu trváme, neboť dříve Vámi předaný CDROM byl předán nečitelný.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4754/2008 ze dne 13. 1. 2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 40,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 19. 1. 2009..
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodu 1) Žádosti:
-         v příloze předáváme CD obsahující Souhrn návrhů Generelů krajských silnic JMK.
 
k bodu 2) Žádosti:
            Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou „korespondenci ve věci tohoto souhrnu s ŘSD, Ministerstvem dopravy, firmami HBH a ADIAS a městem Brno, a to za období od 1.1.2007“, vyjma žádosti Magistrátu města Brna zn.: OÚPR/V-327/07/Map ze dne 27. 7. 2008 s názvem „Žádost o data z Generelu krajských silnic JMK“ a dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 100831/2008 ze dne 14. 8. 2008 s názvem „Generel krajských silnic JMK“, jehož přílohu Vám předáváme v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
Oba tyto dokumenty, které Vám již byly povinným subjektem poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 118169/2008 ze dne 22. 10. 2008 máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně předávány.
            V rámci předání podkladů dle smlouvy o dílo na zakázku Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje byl předán Souhrn návrhů Generelů krajských silnic JMK společnosti HBH projekt spol. s. r. o., a to na pracovním jednání v rámci pracovního pořádku, z tohoto jednání nebyl pořízen žádný předávací dokument.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (1x CD)
 
IČ                            DIČ                              Telefon                     Fax                            E-mail                                                Internet
70888337               CZ70888337                541651111                541651289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz