Informace č.j.: JMK 4456/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 4456/2009               S-JMK 4456/2009 OKP               Krásná/541651233              22. 1. 2009
 
 
„oslovení nepovinné osoby – jednání k R43/IIa-2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 12. 1. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – oslovení nepovinné osoby – jednání k R43/IIa-2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
podle Rozhodnutí čj. 142624/2008 byla oslovena osoba, která údajně není povinným subjektem podle InfZ. Rozhodnutí neuvádí, o kterou osobu se jednalo. Požadujeme ‚zaslal‘ elektronickou kopii předmětného dopisu, kterým byla předmětná osoba oslovena“.
           
V souladu s Vaším požadavkem „Požadujeme ‚zaslal‘ elektronickou kopii předmětného dopisu“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme elektronickou kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 141237/2008 ze dne 29. 10. 2008 s názvem „Žádost o sdělení“, v němž byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 9549/2009 ze dne 22. 1. 2009).     
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš
                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                     v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                       vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                        odboru kontrolního a právního
 
příloha: dle textu (1x A4 elektronicky)