Informace č.j.: JMK 165309/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 165309/2008             S-JMK 165309/2008 OKP             Krásná/541651233             26. 1. 2009
 
 
„korespondence k ÚP Malhostovice a ÚP Drásov – důvody pro prodloužení lhůty“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence k ÚP Malhostovice a ÚP Drásov – důvody pro prodloužení lhůty“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informaci jsme obdrželi sdělení pro prodloužení lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Požadujeme
a) sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit), tj. není jen možné uvést, že Krajský úřad má složky, a to jsou odbory KrÚ.
b) sdělit, o jaký KONKRÉTNÍ závažný zájem se jednalo. Konkrétní důvod se požaduje uvést pro každou složku, o kterou se jednalo.
Upozorňujeme, že prodloužení lhůty je mimořádným prostředkem, který nemůže být používán paušálně, ‚ake‘ musí být zcela KONKRÉTNĚ zdůvodněn, aby bylo zamezeno např. i flagrantnímu zneužití tohoto institutu povinnými subjekty, které postupují obstrukčně nebo nestihnou splnit zákonnou lhůtu.“.
 
Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 2343/2009 ze dne 8. 1. 2009 Vám byly poskytnuty informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚korespondence k ÚP Malhostovice a ÚP Drásov – důvody pro prodloužení lhůty‘ “ ze dne 17. 1. 2009 (dále jen „Stížnost“).
 
V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“Vám na základě bodu II. Stížnosti: „Povinný subjekt neposkytl informaci o žádném KONKRÉTNÍM ZÁVAŽNÉM důvodu ve smyslu InfZ. Argumentace, kterou povinný subjekt nemá nic společného s vyřizováním žádosti o informace a aplikací příslušného ustanovení InfZ. Na poskytnutí informace trváme“ poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
      V souvislosti s vyřízením Vaší žádosti o informace ze dne 28. 9. 2008 s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence k ÚP Malhostovice a ÚP Drásov“ (dále jen „předmětná žádost“), bylo nutné provést konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které měli závažný zájem na předmětu žádosti, resp. bylo třeba oslovit jednotlivé odbory povinného subjektu, a to písemně, formou interního sdělení.
Předmětná žádost se týkala působnosti více odborů povinného subjektu, a to: odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru kultury.
 
 
k písm. b) Žádosti:
Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné žádosti bylo požadováno „zaslat kopii veškeré korespondence a veškerých dokumentů, a to od 1.7.2007, které se týkají ÚP Malhostovice a ÚP Drásov“ (tedy poměrně rozsáhlou dokumentaci za poměrně rozsáhlé časové období), byl povinný subjekt nucen přistoupit k prodloužení lhůty pro vyřízení předmětné žádosti. Důvodem pro prodloužení lhůty tedy byly konzultace mezi více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Účelem těchto konzultací bylo získat informace, kterými disponovaly příslušné odbory povinného subjektu a které byly důležité pro řádné vyřízení předmětné žádosti.
           
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                              Telefon                      Fax                            E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                541651111                 541651289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz