Informace č.j.: JMK 165762/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 


 

Váš dopis zn./ze dne               Čj.:                                  SpZn.:                                         Vyřizuje/linka             Brno
                      JMK 165762/2008             S-JMK 165762/2008 OKP              Bořková/1255            16.1.2009
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Korespondence k podnětu na odvolání ředitele Crhy z funkce
 
Vážení,
 
dne 30.12.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Korespondence k podnětu na odvolání ředitele Crhy z funkce“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
„Ministerstvo pro místní rozvoj řešilo podnět na odvolání ředitele KrÚ JMK z funkce a nařídilo řediteli ve sdělení čj. 30151/2008/81-3, aby do 14 dní vyřídil naši stížnost.
Požadujeme zaslat
a) kopii veškeré korespondence v dané věci s MMR
b) kopii vyřízení dané stížnosti včetně kopie doručenky, jako dokladu o doručení našemu OS
c) kopii veškeré korespondence ve věci podnětu na odvolání ředitele JMK s Ministerstvem vnitra“.
 
Dopisem ze dne 6.1.2009. č.j. JMK 971/2009 jste byli vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace ve výši 40,40 Kč. Požadovaná částka byla na příjmový účet Jihomoravského kraje vložena dne 14.1.2009.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme požadované informace, resp. sdělujeme následující.
 
K bodu a) Vaší Žádosti:
Povinný subjekt  žádnou korespondenci v dané věci nevedl, tudíž Vámi požadované informace nelze z důvodu jejich neexistence poskytnout. Dopis MMR č.j. 30151/2008/81-3 ze dne 4.11.2008 byl reakcí na Vaše podání nazvané „A. Stížnost na nečinnost ředitele KrÚ JMK, B. Návrh k zahájení řízení k odvolání ředitele KrÚ JMK z funkce“. Povinný subjekt vedl s MMR korespondenci pouze k bodu A. výše uvedeného podání, tento se však problematiky odvolání ředitele KrÚ JMK z funkce netýkal.
 
            K bodu b) Vaší Žádosti poskytujeme:
- dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 21.11.2008, č.j. JMK 145790/2008 adresovaný Vašemu občanskému sdružení a na vědomí MMR, včetně dokladu o doručení.
 
K bodu c) Vaší žádosti poskytujeme:
- usnesení Ministerstva vnitra ČR ze dne 9.9.2008 (ve výzvě k úhradě omylem uvedeno datum 9.10.2008), č.j. MV-70332-2/ODK-2008 o postoupení Vaší stížnosti ze dne 24.8.2008 na Ministerstvo pro místní rozvoj včetně přílohy – stížnosti Vašeho občanského sdružení ze dne 24.8.2008.
 
 
            S pozdravem
 
 Mgr. Martin Mikš, v. r.
vedoucí odboru
kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu