Informace č.j.: JMK 380/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
ČJ.                                        Sp.Zn.                                               Vyřizuje/linka                                             Brno
JMK 380/2009                        S-JMK 380/2009 OKP                         Mgr. Klusáčková/541651234                       15.1.2009
 
 
„příloha CO v trezoru KrÚ JMK“- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 4.1.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – příloha CO v trezoru KrÚ JMK“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
V příloze je verze přílohy CO UP VUC Břeclavsko, která byla jako součást veřejného dokumentu předána na MMR (zaregistrována na MMR dne 5.10.2006) a jako součást veřejného dokumentu není nijak chráněna. Tento dokument má kapitolu nazvanou „obecný rámec“ a čtyři kapitoly označené a) – d).
V trezoru KrÚ je údajně (podle sdělení OÚPSŘ) od 31.3.2006 uložena příloha CO. Přiložená příloha k této žádosti byla podle písemného sdělení bývalého hejtmana Juránka není chráněna a byla následně upravována.
Nepochybně existují tedy minimálně dvě verze přílohy CO, jedna značená jako „únor 2006“ a druhá značená jako „listopad 2006“ a  vedená pod označením ZS 4/2005-4-3.
Požadujeme
a) předat kopie dokumentu, kterým byla příloha CO předána k označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“
b) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO po označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“ zaregistrovaná jako část obsahu informací o zvláštních skutečnostech uložených v trezoru na KrÚ JMK
c) předat kopii titulní strany přílohy CO označené jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“
d) předat kopii dokumentu, kterým byla verze přílohy CO s označením „únor 2006“ protokolárně zničena po obdržení verze označené „listopad 2006“
e) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO předána k označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“
f) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO po označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“ zaregistrována jako část obsahu informací o zvláštních skutečnostech uložených v trezoru na KrÚ JMK
g) předat kopii titulní strany přílohy CO označené jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“
h) předat kopii dokumentu dokládajícího, kdo a kdy přistupoval a za jakým důvodem do trezoru na KrÚ JMK, kde byly uloženy přílohy CO ve verzích „únor 2006“ a „listopad 2006“, a to za období od 1.1.2006
i) sdělit, které z 5 částí přiložené přílohy CO jsou obsahově odlišné mezi touto verzí a verzí uloženou v trezoru na KrÚ JMK
j) předat informaci, kdo měl v minulém volebním období přístup k zvláštním skutečnostem a kdy toto oprávnění získal
k) předat informaci, kdo má ve stávajícím volebním období přístup k zvláštním skutečnostem a kdy toto oprávnění získal
l) sdělit, které osoby z OUPSŘ mají oprávnění k práci s dokumenty svým obsahem spadajícími pod označení „zvláštní skutečnosti“ a předat kopie jejich aktuálních oprávnění
m) předat kopii oprávnění pro práci s informacemi typu „zvláštní skutečnosti“ které byly uděleny osobám opracujícím na zhotovení ÚP VÚC Břeclavsko.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. b) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. d) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. e) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. f) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii požadovaného dokumentu – výpis z Pomocného jednacího protokolu – administrativní pomůcky č.j. JMK 2/2005/OKH/AP.
k písm.g) Žádosti:
 
V souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „krizový zákon“, nelze požadovanou kopii titulní strany poskytnout, neboť uvedená informace je označena jako zvláštní skutečnost a žadatel k této informaci nemá oprávněný přístup. Proto  bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části Žádosti (viz rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.1.2009 č.j. JMK 6092/2009).
 
k písm. h) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují ani se neevidují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. i) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
k písm. j), k) a l)  Žádosti:
 
S ohledem na skutečnost, že Vámi požadované informace obsahují citlivé informace z krizového plánu označené jako zvláštní skutečnosti ve smyslu § 27 odst. 1 krizového zákona, a současně se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, neboť zvláštní seznam žádným způsobem nevypovídá o činnosti povinného subjektu navenek, bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části Žádosti (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.1.2009 č.j. JMK 6092/2009).
 
k písm. m) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
           
S pozdravem
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný)
 
 
IČ                          DIČ                           Telefon                    Fax                          E-mail                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz