Informace č.j.: JMK 4858/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
ČJ.                                        Sp.Zn.                                                  Vyřizuje/linka                                           Brno
JMK 4858/2009                      S-JMK 144934/2008 OKP                       Mgr. Klusáčková/541651234                     13.1.2009
 
 
„územní plán Jinačovic“ - dodatečné poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 8.11.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – územní plán Jinačovic“ (dále jen „Žádost“).
 
V žádosti: „Požadujeme
a) předat kopii územního plánu Jinačovic,
b) předat kopie veškeré korespondence týkající se předmětného územního plánu,
a to za období od ‚zveřejněnění‘ zadání pro dnes platný předmětný ÚP.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran (To omezení se nevztahuje na textovou část požadovaného ÚP, pokud tento neexistuje elektronicky).
Pro grafické přílohy velikosti větší než A3, pokud neexistují v elektronické formě, požadujeme černobílé.
Žádný dokument (ani pokud je přílohou) nepožadujeme více než 1x.“.
 
Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144934/2008 ze dne 19.12.2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Současně bylo rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti, a to rozhodnutím ze dne 19.12.2008 č.j. JMK 163971/2008. Proti postupu povinného subjektu při poskytování informace jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – územní plán Jinačovic“ ze dne 2.1.2009, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 6.1.2009 (dále jen „Stížnost“).
 
V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 písm. zákona č. 106/1999 Sb. „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“Vám na základě Vaší stížnosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodu II. Stížnosti:
V příloze Vám předáváme:
 
-         koncept sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29.4.2003 č.j. JMK 32956/2003-OŽPZ-Hr s názvem „Stanovisko k projednání konceptu územního plánu obce Jinačovice“
-        koncept sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.4.2005 č.j. JMK 15758/2005/OŽP/Ha s názvem „Stanovisko k upravenému konceptu územního plánu obce Jinačovice – dohoda návrhu souborného stanoviska“.
 
V souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné jiné informace, než ty, které Vám již byly poskytnuty sdělením ze dne 19.12.2008 č.j. JMK 144934/2008.
 
Protože Vaší Stížnosti nebylo v plném rozsahu vyhověno, v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 písm. zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme dnešního dne Vaši Stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný)
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz