Informace č.j.: JMK 160982/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                       JMK 160982/2008               S-JMK 160982/2008 OKP               Krásná/541651233              16. 1. 2009
 
 
„Poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 14. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informaci založil povinný subjekt spis a MMR v dané věci opakovaně jednalo s povinným subjektem a ‚vyžadovalosi‘ od něj doplňující informace.
Požadujeme:
Požadujeme:
a) předat kopii celého předmětného spisu,
b) předat kopii veškeré korespondence JMK s nadřízeným orgánem k předmětné žádosti o informaci a jejímu vyřizování.
korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, faxová i emailová. V případě, že místo listinné, faxové a emailové korespondence došlo k telefonickému kontaktu JMK ‚anadřízeného‘ orgánu, požadujeme sdělit, kdo a kdy tuto telefonickou korespondenci inicializoval a o čem bylo jednáno.“.
           
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 164423/2008 ze dne 19. 12. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 57,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 2. 1. 2009.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti předáváme:
-         průvodku elektronického podání dokumentu,
-         interní sdělení mezi složkami povinného subjektu ze dne 6. 3. 2008, 7. 3. 2008 a 11. 3. 2008,
-        oznámení o příjmu úhrady nákladů za požadované informace na příjmový bankovní účet Jihomoravského kraje,
-         interní sdělení mezi složkami povinného subjektu ze dne 21. 5. 2008 a 23. 5. 2008,
-         sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 71301/2008 ze dne 29. 5. 2008 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu,
-         interní sdělení mezi složkami povinného subjektu ze dne 20. 10. 2008, 22. 10. 2008, 27. 11. 2008, 28. 11. 2008 a 2. 12. 2008,
-         Záznam do spisu“ ze dne 3. 12. 2008,
-         Záznam o určení oprávněné úřední osoby“ ze dne 3. 12. 2008,
-         sběrný arch spisu,
 
Zbývající část spisu k výše uvedené žádosti o informace máte prokazatelně k dispozici a není Vám tedy předávána. Jedná se o dokumenty, které byly adresovány Vám, popř. dokumenty, které byly Vaším sdružením adresovány povinnému subjektu:
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO“,
-         výzva Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 35596/2008 ze dne 12. 3. 2008 k úhradě požadovaných informací,
-         rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 50886/2008 ze dne 12. 3. 2008,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008 s poskytnutím informací,
-         Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ‚poskytnutí přílohy CO“ ze dne 5. 5. 2008,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 s poskytnutím informací,
-         Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ‚poskytnutí přílohy CO“ ze dne 22. 5. 2008,
-         oznámení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80021/2008 ze dne 16. 6. 2008 o postoupení stížnosti Ministerstvu pro místní rozvoj,
-         rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 19034/2008/81 ze dne 7. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 19. 11. 2008,
-         rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157012/2008 ze dne 3. 12. 2008,
-         sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157045/2008 ze dne 3. 12. 2008.
k písm. b) Žádosti:
V příloze Vám zasíláme kopii e-mailové korespondence ze dne 24. 10. 2008 (přílohy: viz. písm. a) Žádosti), která proběhla na základě telefonické žádosti o spolupráci pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 17. 10. 2008. Povinný subjekt byl na základě telefonické žádosti požádán o vyjádření odborů dotčených při vyřizování žádosti o informace nazvané „poskytnutí přílohy CO“, resp. byl vyzván k vyjádření se k Vaší stížnosti ze dne 22. 5. 2008.
Dále Vám předáváme fax ze dne 24. 10. 2008 (přílohy: viz. písm. a) Žádosti). Faxem byla na Ministerstvo pro místní rozvoj zaslána vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje k Vaší stížnosti ze dne 22. 5. 2008, včetně žádostí o spolupráci s uvedenými odbory. Tato korespondence proběhla na základě telefonické domluvy ministerstva pro místní o zaslání uvedených dokumentů faxem, a to kvůli špatné čitelnosti dokumentů, jež byly zaslány i elektronicky (viz. výše uvedeno).
Povinný subjekt nemá žádnou jinou korespondenci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci předmětné žádosti o informace.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá a ani není povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
přílohy: dle textu (24x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)
 
 
IČ                            DIČ                               Telefon                       Fax                           E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                541651233                  541651289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz