Informace č.j.: JMK 6222/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 6222/2008               S-JMK 165304/2008 OKP                Bónová/541651266             15. 1. 2009
 
 
„Emailová korespondence ing. Venclíka – 2 “ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – emailová korespondence ing. Venclíka-2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V  Žádosti požadujete:
a)            předat kopii emailové veškeré korespondence radního ing. Venclíka, a to za období od. 1. září 2008 do 23.12.2008.
b)            sdělit, které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro ing. Venclíka
c)            sdělit, které emailové schránky jsou zřízeny pro sekretariát ing. Venclíka
Tyto kopie emailů požadujeme na CDROM.
 
Emailovou korespondencí se rozumí veškerá emailová korespondence přijatá i odeslaná, a to do všech emailových schránek, které jsou na JMK zřízeny pro ing. Venclíka a jeho sekretariát, jakož i emailová korespondence adresována dotyčnému a doručena na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz......“
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K bodu a) Žádosti:
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou e-mailovou korespondenci Ing. Venclíka za období od 1. 9. 2008 do 23.12.2008, kterou by bylo možno považovat za korespondenci vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje, resp. za informace, které je Jihomoravský kraj jako povinný subjekt povinen poskytovat žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb.
            Taková korespondence adresovaná Ing. Venclíkovi nebyla doručena ani na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz.
 
Pro úplnost pouze dodáváme, že zálohování, resp. archivace e-mailových schránek hejtmana, členů Rady Jihomoravského kraje je na jejich vlastním uvážení, resp. není centrálně řízena (automaticky se nearchivuje). E-mailová korespondence Ing. Venclíka není povinným subjektem evidována v oficiálním protokolu, tudíž se nejedná o informace úředního charakteru a jako takové, tyto informace nepodléhají spisové službě a archivnictví. Takováto korespondence se dá považovat za neformální korespondenci osoby, jenž není orgánem povinného subjektu, resp. Jihomoravského kraje a sama o sobě za povinný subjekt zpravidla nejedná ani není sama povinným subjektem.
 
K bodu b) Žádosti
Pro člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka je zřízena následující emailová adresa: venclik.milan@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
K bodu c) Žádosti
            Pro sekretariát člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka není zřízena žádná další emailová adresa.
 
 
            Jako doprovodnou informaci k názoru žadatele, že „nepochybně veškerá emailová korespondence odeslaná z JMK, tak i přijatá JMK je úředního charakteru“ sdělujeme, že v případě obdržení pošty (stížnosti, petice, žádosti o poskytnutí informací, jiná úřední písemnost, apod.) do osobní poštovní schránky uživatele, je tento povinen písemnost řádně zaevidovat. Zejména u přijaté pošty v osobních schránkách tvoří větší část spamy - „nevyžádaná pošta“, kterou z velké části odstraňuje antispamové řešení. Následně je pak na uživateli, aby zhodnotil dle obsahu o jakou informaci se jedná a rozhodl o jejím následném vyřízení. Úřední pošta a jiná podání jsou posílány zejména na elektronickou podatelnu nebo na oficiální komunikační adresu posta@kr-jihomoravsky.cz nebo podatelna@kr-jihomoravsky.cz. Osobní schránky nemají sloužit pro úřední komunikaci.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
IČ                             DIČ                              Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                541651266                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz