Informace č.j.: JMK 125643/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.            Čj.:                                  SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                     Brno
            JMK 125643/2008             S-JMK 125643/2008 OKP             Bónová/541651266             12. 1. 2009
 
Korespondence s Thermal Pasohlávky – neoprávněné pozměňování dokumentu – poskytnutí informace po rozhodnutí
 
Vážení,
 
            dne 27. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – neoprávněné pozměňování dokumentu “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadovali jsme zaslat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s Thermal Pasohlávky, a to od 22.8.2007 do 30.9.2007. Korespondence byla zaslána neúplná a některé dokumenty byly pozměněné, a to tak, že nebylo zřejmé, jaké části byly vypuštěny. Nelze vypouštět části dokumentu, ale odepřené části musí být začerněny a ne nějak „vyřezávány“ nebo kopírováním zakrývány. Rozhodnutí vydané v dané souvislosti neobsahovalo řádné zdůvodnění ve věci obchodního tajemství, které je jasně v legislativě vymezeno, a toto Rozhodnutí je tedy věcně nicotné.
 
Požadujeme zaslat plnohodnotné informace ve smyslu InfZ. Pokud některé informace budou odepřeny, požadujeme zaslání rozhodnutí, které jasně stanoví, co bylo odepřeno a na základě jakého právního zdůvodnění.
 
Požadujeme předat
a)      veškerou korespondenci s MUDr. Lochmanem a Ing.arch. Filipovou, a to za období od 22.8. do 30.9. 2007
b)      kopii Zápisu z mimořádné valné hromady svolané na den 14.9.2007 a veškeré korespondence předcházející této valné hromadě a navazující na ni, a to za období od 22.8. do 30.9.2007
 
c)      kopii veškeré korespondence mezi JMK a Thermal Pasohlávky, a to včetně korespondence zaslané na adresu Příkop 4, Brno a obdržené z této adresy
d)      kopii mimořádné účetní uzávěrky Thermal Pasohlávky, kterou oznamuje MUDr. Lochman v dopise z 30.8.2007
e)     kopii dokumentu, kde je obsaženo rozhodnutí představenstva Thermal Pasohlávky nechat zpracovat mimořádnou účetní uzávěrku Thermal Pasohlávky ke dni ukončení výkonu funkce MUDr. Lochmana (viz. jeho dopis z 30.8.2007)
f)       Kopii úplného zápisu z náhradní valné hromady Thermal Pasohlávky konané dne 27.7.2007 včetně všech příloh a včetně úplné kopie všech podkladů.
g)      Zápis ze schůze představenstva Thermal Pasohlávky konaných 23.8.2007 a 30.8.2008
h)      Kopii zprávy, kterou projednalo představenstvo Thermal Pasohlávky dne 23.8.2007 a na kterou odkazuje ing. arch. Filipová v emailu ze dne 26.8.2008
i)        Kopii veškeré korespondence zaslané Ing. Venclíkovi a Ing. Juránkovi z Thermal Pasohlávky, a to za období od 22.8. do 30.9.2007, a to včetně korespondence dokládající, jak byl na zasedání náhradní valné hromady konané dne 27.7.2008 pozván Ing. Venclík a Mgr. Božek a JUDr. Zita Krásná.
 
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci.
 
            Korespondence, kterou má Jihomoravský kraj k dispozici k Vaší žádosti Vám byla zaslána po zaplacení úhrady sdělením ze dne 10.11.2008 č.j. JMK 145865/2008 (doručeno dne 14.11.2008) a současně bylo dne 10.11.2008 pod č.j. JMK 145861/2008 vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob. Proti tomuto rozhodnutí jste si podali dne 18.11.2008 odvolání, kterému bylo vyhověno rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 9.12.2008 č.j. MV-90561-5/ODK-2008, právní moc ze dne 20.12.2008, doručeno Jihomoravskému kraji dne 7.1.2008.
            S odkazem na shora uvedené rozhodnutí, vám poskytujeme:
-         kopii textu zápisu bodu 7 s názvem „Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady ze zasedání valné hromady obchodní společnosti Thermal Pasohlávky a.s. konané dne 27.7.2007 a
-         kopii textu dokumentu bodu 5 s názvem „Odměny členů představenstva a dozorčí rady“ Podkladů pro zasedání Valné hromady akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s., která se koná dne 27.7.2007.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
Přílohy: 2x/5 str.
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                     Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                5416511266                 posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz