Informace č.j.: JMK 164701/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                        JMK 164701/2008             S – JMK 164701/2008 OKP              Zich/541651219              2. 1. 2009
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravy / fo“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravy / fo“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a)      předat kopii veškeré korespondence tykající se předmětné cesty do Bruselu, a to včetně korespondence s ŘSD a HBH Project s r.o. s nimiž byla cesta domluvena, koordinována a společně vykonána, a včetně emailové korespondence s Jiřím Kolmanem v Bruselu.
b)      předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byla tato cesta koordinována se stálou misí ČR v Bruselu a jak byla Stálá mise ČR v Bruselu o této cestě informována. Požadována je i korespondence p. Kolmana se Stálou misí v této věci.
c)      Předat kopie dokumentu a veškeré korespondence dokládající jak byla cesta dojednána s orgány EU v Bruselu. Požadována je i korespondence p. Kolmana se Evropskou komisí i v této věci.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. a) Žádosti. Ve věci korespondence pana Kolmana povinný subjekt zjistil, že pan Kolman není zaměstnancem Jihomoravského kraje, ale jeho příspěvkové organizace – Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci.
 
k písm. b) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. b) Žádosti. Kontakt se Stálou misí ČR při Evropské Unii probíhal telefonicky a ústně na jednání konaném dne 3.4.2008. Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou korespondenci vedenou mezi p. Kolmanem a Stálou misí ČR v Bruselu.
 
k písm. c) Žádosti:
  • Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná zahraniční služební cesta do Bruselu nebyla dojednána s „orgány EU v Bruselu“, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ani korespondenci k písm. c) Žádosti. Povinný subjekt nemá žádné dokumenty nebo korespondenci pana Kolmana s Evropskou Komisí.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
S pozdravem
 
                                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                           vedoucí odboru kontrolního a právního