Informace č.j.: JMK 150741/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./           ČJ.                                Sp.Zn.                                      Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                      JMK 150741/2008           S-JMK 150741/2008 OKP           Mgr.Poláčková/541651233           29. 12. 2008
 
 
„příloha CO ÚP VÚC Břeclavsko – vyjádření DOSS, aj. / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – příloha CO ÚP VÚC Břeclavsko – vyjádření DOSS, aj. / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na jednání Zastupitelstva JMK 9.11.2006 byl projednáván Návrh ÚP VÚC Břeclavsko. Nedílnou součástí tohoto ÚP VÚC je příloha CO. Tato nebyla zastupitelům předložena a tedy schvalovali něco, co fyzicky nikdy neviděli. Přikládáme kopii Přílohy CO, která byla s dopisem čj. JMK 125527/2006 datovaným 4.září 2006 zaslána y JMK na MMR a která není nijak chráněna, neb není označena symbolem ZS. Tento text hejtman Juránek označil ve svém písemném vyjádření za text, který žádné ochraně nepodléhal.
Požadujeme
a) předat kopii přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko, tak jak byla zařazena do ÚP VÚC Břeclavsko, který JMK nazývá čistopisem. Pokud nedošlo ke změně oproti přiložené příloze CO, pak se ani čistopis přílohy CO nemůže být chráněn. Pokud však došlo ke změně oproti přiložené verzi přílohy CO, požadujeme to uvést v které části přiložené přílohy došlo ke změnám.
b) předat kopii námitek/připomínek k připojené verzi přílohy CO, které opravňovali pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko provést jakékoliv změny ve verzi přílohy CO, která nebyla chráněna a která byla předložena na MMR.
c) sdělit, kterým subjektům byla poskytnuta přiložená verze přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko od okamžiku, kdy ji na JMK předal zpracovatel ÚP, do doby předložení přiložené verze přílohy CO na MMR dopisem z 4.9.2006, a to všem subjektům včetně zastupitelů JMK a specificky i včetně členů Rady JMK (a včetně institucí zapojených do otázek krizového řízení v JMK) a předat kopie průvodních sdělení. Pokud průvodní sdělení neexistují, pak požadujeme sdělit, kdy, kde a komu a jak byla tato příloha CO předána, či předložena.
d) předat dokument dokládající předání přílohy CO na JMK zpracovatelem ÚP VÚC Břeclavsko,
e) sdělit, kterým dotčeným orgánům státní správy, institucím a obcím byla poskytnuta předmětná příloha CO před 4.9.2006 a předat kopie dokumentů, které to dokládají, včetně předaných vyjádření od DOSS, institucí a obcí k této příloze CO.
f) sdělit, které dotčené orgány státní správy, instituce a obce měly možnost podat připomínky/námitky k obsahu předmětné přílohy CO před 4.9.2006 a předat kopie dokumentů, které to dokládají, včetně předaných vyjádření.
g) sdělit na katastrálním území kterých obcí se podle ÚP VÚC Břeclavsko a podle čistopisu přílohy CO nalézají lokality určené pro zřízení pohřebišť nutných v případě krizových situací, které by si vyžádaly velké ztráty na životech, a bylo by nutné bezodkladné pohřební služby zřízením hromadných hrobů.
h) předat dokumenty dokládající, které obce byly prokazatelně informovány, že na jejich katastru se uvažuje, resp. byla schválena, lokalita pro hromadné hroby dle bodu g).
j) předat dokumenty, jak bylo v ÚP VÚC Břeclavsko pojednáno o vymezení těch území, které by mohly být ohroženy v případě protržení některé z vodních nádrží a jak o této situaci byli informování představitelé obcí, jejichž katastry spadají do těchto potencionálně ohrožených oblastí.
k) předat dokumenty dokládající, kdy, kým, jak a s jakým závěrem byla příloha CO posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí, jak požaduje zákon.
l) předat kopii sdělení MMR čj. 19433/2008/81-3, kterým MMR požádalo o spolupráci při vyřizování podání podle InfZ a kopii odpovědi JMK čj. 121679/2008.
m) předat kopii dokumentu JMK, kterým orgán krizového řízení označil dne 31.3.2006 přílohu CO slovy ‘zvláštní skutečnosti‘.
n) předat kopii spisu Sp. Zn. S-JMK 110459/2008 včetně sběrného archu spisu
(nepožadují se dokumenty zaslané námi a zaslané nám).
“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 49818/2008 ze dne 8. 12. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 43.90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 16.12. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
V příloze CO nedošlo v rámci čistopisu, oproti verzi, kterou odevzdal zpracovatel ÚP VÚC Břeclavska, k obsahovým změnám, které by bylo nutno zapracovat do ÚP VÚC Břeclavska. S ohledem na přílohu CO zůstalo řešení ÚP VÚC Břeclavska nezměněno, neboť nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky k řešení, které by se týkaly obsahu přílohy CO. S ohledem na skutečnost že Vámi požadovaná příloha CO, obsahuje citlivé informace z krizového plánu označené jako zvláštní skutečnosti ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části Žádosti (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 165467/2008 ze dne 29. 12. 2008).
 
k písm. b) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované kopie „námitek/připomínek k připojené verzi přílohy CO, které opravňovali pořizovatele ÚP VÚC Břeclavsko provést jakékoliv změny ve verzi přílohy CO, která nebyla chráněna a která byla předložena na MMR“, a to vzhledem ke skutečnosti, že žádné takovéto informace neexistují.
 
k písm. c) Žádosti:
Příloha CO byla poskytnuta Orgánu krizového řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje v březnu 2006, a to ing. Mackovi v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dále byla předložena zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ing. Mrňákovi, jako zástupci nadřízenému orgánu územního plánování na pracovním jednání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Žádné písemné materiály z těchto jednání nemá povinný subjekt k dispozici, resp. žádné takovéto materiály za Vámi požadované období neexistují.
 
k písm. d) Žádosti:
Vámi požadovaná informace, resp. „dokument dokládající předání přílohy CO na JMK zpracovatelem ÚP VÚC Břeclavsko“Vám již byla povinným subjektem předána,  a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 71547/2008 ze dne 29. 5. 2008 (viz. příloha).
 
k písm. e) a f) Žádosti:
Obsah přílohy byl zohledněn v návrhu ÚP VÚC Břeclavska. Povinný subjekt má k dispozici pouze stanovisko HZS JMK dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany Zn.: HSBM-4-4-9/4-PR-2006 ze dne 13. dubna 2006, které Vám již bylo poskytnuto, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 71547/2008 ze dne 29. 5. 2008 (viz. příloha). Žádné další dokumenty k písm. e) a f) Žádosti nemá povinný subjekt k dispozici, resp. žádné takovéto dokumenty neexistují.
 
k písm. g) a h) Žádosti:
Sdělujeme, že Vámi požadovaná informace neexistuje. Pro úplnost pouze dodáváme, že konkrétní umístění pohřebišť nebylo v rámci zpracování a projednání ÚP VÚC Břeclavska řešeno, což znamená, že v ÚP VÚC Břeclavska nebyla navržena konkrétní lokalita pro umístění pohřebiště v rámci okresu Břeclav.
 
k písm. j) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované dokumenty k písm. j) Žádosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že Vámi požadované dokumenty neexistují. Tato problematika nebyla v ÚP VÚC řešena.
 
k písm. k) Žádosti:
ÚP VÚC Břeclavska byl pořízen ve smyslu § 21 odst. 6 zákona č. 50/1976, o územním plánování a stavením řádu, ve znění platném v době pořizování. Od zpracování konceptu ÚP VÚC bylo upuštěno, přičemž prověření řešení územní prognózou bylo opatřeno Posouzením vlivů na životní prostředí specializovanou autorizovanou osoba dle zvláštních právních předpisů INVEST Projekt, s.r.o., Špitálka 16, Brno 602 00 ze dne 7. 4. 2005. S ohledem na to, že závěry vyplývající z přílohy CO byly zapracovány do návrhu řešení, lze konstatovat, že rovněž problematika přílohy CO byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí.
 
k písm. l) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 19433/2008/81-3 ze dne 15. 8. 2008, o spolupráci při vyřizování podání týkajících se přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 121679/2008 ze dne 18. 9. 2008, týkající se spolupráce při vyřizování podání ve věci přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska,
Žádné další dokumenty k písm. k) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
k písm. m) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádný Vámi požadovaný dokument Jihomoravského kraje „kterým orgán krizového řízení označil dne 31.3.2006 přílohu CO slovy ‘zvláštní skutečnosti“, a to vzhledem ke skutečnosti, že žádný takovýto dokument neexistuje. Příloha CO byla do režimu zvláštních skutečností označena pouze otiskem úředního razítka.
 
k písm. n) Žádosti:
            V příloze předáváme kopii spisu povinného subjektu k žádosti Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 19433/2008/81-3 ze dne 15. 8. 2008, o spolupráci při vyřizování podání týkajících se přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska Sp.Zn.: S – JMK 110459/2008 OÚPSŘ, vyjma dokumentů, které byly povinnému subjektu zaslány Vaším sdružením a dokumentů, které byly povinným subjektem zaslány Vám.
Předáváme následující dokumenty:
-         sběrný arch spisu k SpZn.: S – JMK 110459/2008 OÚPSŘ,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 110549/2008 ze dne 22. 8. 2008, týkající se spolupráce při vyřizování podání ve věci přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska,
-         dotaz Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 20236/2008/81-1 ze dne 14. 10. 2008 k odpovědi na žádost o spolupráci při vyřizování podání, týkajících se přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 136186/2008 ze dne 10. 11. 2008, týkající se dotazu k odpovědi na žádost o spolupráci při vyřizování podání ve věci přílohy CO Územního plánu velkého územního celku Břeclavska,
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 Přílohy: dle textu
 
IČ                            DIČ                               Telefon                      Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337               CZ70888337                 541651233                 541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz