Informace č.j.: JMK 165704/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                     JMK 165704/2008            S-JMK 165332/2008 OKP            Mgr.Poláčková/541651233           30. 12. 2008
 
 
„korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – Rada – důvody prodloužení lhůty – důvody prodloužení lhůty – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – Rada – důvody prodloužení lhůty (dále jen „Žádost“).
 
            K písm. a) Vaší Žádosti Vám sdělujeme, že vzhledem k rozsahu a zpracování informací požadovaných v původní žádosti „Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – Rada“ doručené povinnému subjektu dne 18. 10. 2008 bylo třeba konzultovat problematiku s více složkami v rámci orgánů povinného subjektu, konkrétně odborem kancelář hejtmana, odborem regionálního rozvoje, odborem správním a organizačním a odborem kontrolním a právním Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
            K písm. b) Žádosti Vám sdělujeme, že závažným zájmem povinného subjektu (v souhrnu všech jeho složek) bylo řádné a úplné vyřízení Vaší žádosti a za tímto účelem získání všech dostupných informací, jimiž mohly disponovat všechny dotčené interní organizační útvary povinného subjektu-Jihomoravského kraje.
 
            Pro úplnost ještě upozorňujeme, že povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vztahuje pouze na informace, které splňují definici uvedenou v § 3 odst. 3 citovaného zákona,. Tzn. informací se rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejm. obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v el. podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Z žádného zákonného ustanovení přitom neplyne povinnému subjektu povinnost v případě existence závažného důvodu pro prodloužení lhůty dle § 14 odst. 7 písm. c) citovaného zákona, tj. konzultace a získání  všech dostupných informací, jimiž mohly disponovat všechny interní organizační útvary povinného subjektu, tento závažný zájem rozvádět do naprostých podrobností a zejm. ho zaznamenávat tak, aby splňoval definici informace dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Jinými slovy pouhá existence závažného zájmu ve smyslu § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. ještě nemusí být sama o sobě informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
  
IČ                            DIČ                                Telefon                      Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz