Informace č.j.: JMK 165067/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                 Sp.Zn.                                     Vyřizuje/linka                         Brno
ze dne                        JMK 165067/2008            S-JMK 30110/2008 OKP            Poláčková/541651233            2 3. 12. 2008
 
 
„Poskytnutí přílohy CO“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko a) s dr. Vlašínem,
b) MMR,
c) Ministerstvem vnitra,
d) všemi ostatními subjekty, včetně kontrolního výboru zastupitelstva,a to za období od 1.6.2006.
Korespondencí se rozumí korespondence listinná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. V případě, že došlo k jednáním, ze ‚kterého‘ nebyl pořízen ani zápis nebo záznam, požadujeme sdělit kdy a kde se předmětné jednání konalo, kdo se jej účastnil a jaké závěry byly přijaty.“.
 
Sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008 a č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti sdělení č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘ “ ze dne 17. 5. 2008 (dále jen „Stížnost“), která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 22. 5. 2008.
 
O výše uvedené Stížnosti rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č. j.: 19034/2008/81 ze dne 7. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 19. 11. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MMR“), a kterým bylo povinnému subjektu, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, přikázáno, Žádost znovu vyřídit.
 
V návaznosti na Rozhodnutí MMR a k doplnění sdělení povinného subjektu ze dne 3.12.2008, č.j. JMK 157045/2008, sp.zn. S-JMK 30110/2008 OKP Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. informaci zveřejněnou povinným subjektem na:  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=33351&TypeID=2 – Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaného dne 8. 11. 2007 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno.
 
Pro úplnost dodáváme, že Vaše stížnost ze dne 13. 12. 2008, označená jako „„Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘. ,“ která byla povinnému subjektu doručena dne 17. 12. 2008 byla dne 23. 12. 2008 postoupena nadřízenému orgánu-Ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu řízení.
 
 
                                                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
Příloha: dle textu
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                     Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                 541651289                  pošta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz