Informace č.j.: JMK 160946/2008

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                        Sp.Zn.                        Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                            JMK 160946/2008                   bez Sp.Zn.                  Krásná/541651233                  19. 12. 2008
 
 
„územní plán Jinačovic – důvody pro prodloužení lhůty“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 13. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – územní plán Jinačovic – důvody pro prodloužení lhůty“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informace jsme obdrželi sdělení pro prodloužení lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Požadujeme
a) sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit), tj. není jen možné uvést, že Krajský úřad má složky, a to jsou odbory KrÚ.
b) sdělit, o jaký KONKRÉTNÍ závažný zájem se jednalo. Konkrétní důvod se požaduje uvést pro každou složku, o kterou se jednalo.
Upozorňujeme, že prodloužení lhůty je mimořádným prostředkem, který nemůže být používán paušálně, ‚ake‘ musí být zcela KONKRÉTNĚ zdůvodněn, aby bylo zamezeno např. i flagrantnímu zneužití tohoto institutu povinnými subjekty, které postupují obstrukčně nebo nestihnou splnit zákonnou lhůtu.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující
 
k písm. a) Žádosti:
      V souvislosti s vyřízením Vaší žádosti o informace ze dne 8. 11. 2008 s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – územní plán Jinačovic“ (dále jen „předmětná žádost“) bylo nutné provést konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, resp. bylo třeba oslovit jednotlivé odbory povinného subjektu, a to písemně, formou interního sdělení.
Předmětná žádost se týkala působnosti více odborů povinného subjektu, a to: odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru kultury.
 
 
k písm. b) Žádosti:
Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné žádosti bylo požadováno „předat kopii územního plánu obce Jinačovice a kopie veškeré korespondence týkající se předmětného územního plánu“ (tedy poměrně rozsáhlou dokumentaci) „a to za období od zveřejnění zadání pro dnes platný předmětný ÚP“ (za poměrně rozsáhlé časové období), byl povinný subjekt nucen přistoupit k prodloužení lhůty pro vyřízení předmětné žádosti.
Důvodem pro prodloužení lhůty tedy byly konzultace mezi více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Účelem těchto konzultací bylo získat informace, kterými disponovaly příslušné odbory povinného subjektu a které byly důležité pro řádné vyřízení předmětné žádosti.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
 
IČ                             DIČ                               Telefon                     Fax                             E-mail                                                Internet
70888337                 CZ70888337                541651111                541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz