Informace č.j.: JMK 144934/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                        JMK 144934/2008             S-JMK 144934/2008 OKP              Krásná/541651233            19. 12. 2008
 
 
„územní plán Jinačovic“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 8. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – územní plán Jinačovic“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Požadujeme
a) předat kopii územního plánu Jinačovic,
b) předat kopie veškeré korespondence týkající se předmětného územního plánu, a to za období od ‚zveřejněnění‘ zadání pro dnes platný předmětný ÚP.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran (To omezení se nevztahuje na textovou část požadovaného ÚP, pokud tento neexistuje elektronicky).
Pro grafické přílohy velikosti větší než A3, pokud neexistují v elektronické formě, požadujeme černobílé.
Žádný dokument (ani pokud je přílohou) nepožadujeme více než 1x.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 155662/2008 ze dne 1. 12. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 103,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 11. 12. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací:
 
k písm. a) Žádosti předáváme:
-         CD – obsahující územní plán obce Jinačovice,
 
k písm. b) Žádosti předáváme:
-         oznámení obce Jinačovice č.j.: 516/02 ze dne 15. 8. 2002 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání zadání územního plánu obce Jinačovice“, včetně rozdělovníku a přílohy „Zadání územního plánu obce Jinačovice - červenec 2002“,
-         žádost obecního úřadu Jinačovice zn.: 230/03 ze dne 29. 4. 2003 s názvem „Žádost o stanovisko nadřízeného orgánu ÚP k návrhu zadání územního plánu obce Jinačovice“, včetně přílohy „Zadání územního plánu obce Jinačovice – 28.3.2003“,
-         stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 13661/03/OÚPSŘ-Svo ze dne 12. 5. 2003 s názvem „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání územního plánu obce Jinačovice ve smyslu …“,
-         pozvánka obecního úřadu Jinačovice č.j.: 632/03 ze dne 4. 11. 2003 k projednání konceptu územního plánu obce Jinačovice, včetně rozdělovníku,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 13871/03-10331 ze dne 6. 1. 2004 s názvem „Jinačovice, okres Brno – venkov, kraj Jihomrovsky, projednání konceptu ÚPN obce“,
-         dopis odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 33545/2003 ze dne 7. 1. 2004 s názvem „Stanovisko ke konceptu ÚPO Jinačovice“,
-         žádost obecního úřadu Jinačovice zn.: 409/05 ze dne 18. 5. 2005 s názvem „Žádost o stanovisko nadřízeného orgánu ÚP ke konceptu územního plánu obce Jinačovice“, včetně přílohy „Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Jinačovice“,
-         vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 22522/2005 OÚPSŘ-Svo ze dne 8. 6. 2005 s názvem „Vyjádření k návrhu souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce Jinačovice“,
-         stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24. 2. 2008 ke stížnosti, ve věci pořizování územního plánu obce Jinačovice,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 5632/06-10331 ze dne 28. 6. 2006 s názvem „Jinačovice, okres Brno – venkov, kraj Jihomrovsky, projednání návrhu územního plánu obce“,
-         dopis odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 59651/2006 ze dne 28. 6. 2008 s názvem „Stanovisko k návrhu ÚPO Jinačovice“.
 
Dále Vám povinný subjekt sděluje, že v rámci vyřízení písm. b) Žádosti není předáván dopis ze dne 6. 2. 2006 s názvem „Stížnost na postup při pořizování ÚP obce Jinačovice a podnět k nápravě protiprávního stavu“, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., která vznikla bez veřejných prostředků, resp. byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato osoba současně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 163971/2008 ze dne 19. 12. 2008)
 
Další korespondence „týkající se předmětného územního plánu, a to za období od ‚zveřejněnění‘ zadání pro dnes platný předmětný ÚP“, kterou má povinný subjekt k dispozici Vám již byla poskytnuta v rámci vyřízení dřívějších žádostí o informace. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány. Jedná se o následující:
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Jinačovice“, informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 65455/2008 ze dne 19. 5. 2008 (kopie v příloze),
Žádost o informace podle zákona 106/99 - předání odvolání (§ 16) - re: ÚP Jinačovice II, bod a“, informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 64500/2007 ze dne 28. 5. 2007 (kopie v příloze),
Žádost o informace podle zákona 106/99 - obce JMK, kde je trasa R43 schválena“, informace poskytnuty sdělením č.j.: JMK 125711/2008 ze dne 1. 12. 2008 (kopie v příloze).
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu (1x CD, 58x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný, 2x A3 jednostranný)
             3x kopie sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 
 
 
IČ                          DIČ                           Telefon                    Fax                          E-mail                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz